Välj en sida

Utgående Balans

Vad innebär utgående balans?

Ett företags utgående balans är en totalsumma av samtliga belopp som finns med i balansräkningens tillgångar samt skulder vid tidpunkten för ett nytt räkenskapsår (år 1) att ta vid. Räkenskapsår 2 kommer således att hämta sin ingående balans från räkenskapsår 1. Den utgående balansens summa kan vara vinst (+) eller förlust (-).
Den utgående balansen registreras av företaget den sista dagen i räkenskapsår 1, vilket i sin tur innebär att den ingående balansen för det nya räkenskapsår 2 hämtas från dagen innan skiftet. För att göra balansräkningen enkel är tipset att ha koll på kvitton och fakturor för att smidigt bokföra samtliga företagshändelser löpande.

Registrerar nya företag en utgående balans?

Företag som är nystartade börjar alltid med en ingående balans på noll, vilket innebär att dessa företag inte registrerar någon ingående balans för föregångna år. Den utgående balansen kommer dock att registreras i slutet av det nya företagets första räkenskapsår. Ett räkenskapsår kan variera, men generellt sett löper det kalenderårsmässigt.
Ett företag som startat under ett räkenskapsår kommer att kunna inleda sitt räkenskapsår 2 med en ingående balans. Den hämtas från det totala belopp av tillgångar, eget kapital och skulder som registrerats i samband med slutet på räkenskapsår 1. Vid detta moment kan med andra ord företaget för första gången jämföra siffor och budgetera.
[dt_vc_list]

  • En utgående balans har stor betydelse för ett företags möjlighet att se hur det gångna räkenskapsåret gått rent ekonomiskt.
  • Det är en samlad post för tillgångar, eget kapital samt skulder med alla enskilda belopp samlade från det föregångna räkenskapsåret.
  • Nystartade företag registrerar ingen ingående balans räkenskapsår 1, men däremot en utgående balans i slutet av perioden.

[/dt_vc_list]

Vad innebär balansräkning?

Den utgående balansen ingår i ett företags balansräkning, som är ett finansiellt dokument där verksamhetens ekonomiska status vid ett tillfälle visas. En balansräkning redovisas tillsammans med resultaträkning, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse (aktiebolag). Balansräkningen består av två delar, vilka bör vara av samma storlek när företagets konton registreras samt avslutas.

Innebär den utgående balansen samma för enskilda företag och aktiebolag?

En utgående balans kommer att behövas vid bokslutet oavsett om du driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Underlaget för denna kommer från din löpande bokföring från det gångna räkenskapsåret och tillsammans med ingående balans samt period skapar den utgående balansen tre kolumner i företagets balansräkning.

Vad kallas utgående balans på engelska?

Är företaget verksamt inom en internationell miljö bör finansiella rapporter och redovisningar finnas tillhanda på engelska. För att undvika missförstånd är det av stor vikt att känna till de engelska termerna för våra svenska redovisningsord. Den utgående balansen kallas för ”closing balance”, men kan även gå under termen ”balance carried forward”.

Kan den utgående balansen räknas fram manuellt?

Om företaget inte använder sig av något färdigt bokföringsprogram kan balansräkningen ställas upp manuellt. Tre kolumner ska finnas med där den första anger tillgång eller kostnad. De två andra står för debit och kredit. För in räkenskapsårets händelser per datum och vid räkenskapsårsskiftet hämtas beloppen som summerar en utgående balans.

Vilka är posterna i den utgående balansen?

Utöver det egna kapitalet samt skulder är tillgångar en av posterna i den utgående balansen och dessa kan kategoriseras i anläggningstillgångar samt omsättningstillgångar. Den förstnämnda kategorin är långsiktiga investeringar i ett företag, vilka grupperas i immateriella, materiella samt finansiella. Omsättningstillgångar är istället vad som ger värde till företaget löpande.