Välj en sida

Traktamente

Ett traktamente är den ekonomiska ersättning som en anställd får tillbaka när denne har lagt ut extra kostnader under exempelvis en tjänsteresa. Det kan röra sig om matutgifter, reseersättningar eller milersättning m.m. Även logi och små utgifter av mer obetydligt genre anses som traktamenten. Dessa kan till stor del betalas ut skattefritt.

Dock är det alltid viktigt att notera att ett traktamente endast blir skattefritt om det inte överstiger schablonbeloppen som Skatteverket har listat på sin hemsida. Varje typ av traktamente har en viss gräns som inte får sprängas, oavsett vad det gäller. I de flesta fall brukar de emellertid inte tas upp i deklarationen.

Sammanfattning

  • Traktamenten är lika med kostnadsersättningar för en anställd under en tjänsteresa eller ett möte
  • Det avser saker för att täcka ökade levnadskostnader
  • Inom detta område ligger punkter som logi, mat, resa och småutgifter
  • Ersättningarna är skattefria i den mån den tillåtna gränsen inte har överstigits
  • Gränserna för beloppen skiljer sig åt beroende på land och plats

Traktamenten och beloppTraktamente

De olika traktamenten hänvisar till hur mycket den anställde själv har lagt ut respektive arbetsgivaren samt om en annan har stått för kostnader, t.ex en kund. Den anställda kanske har fått en betald lunch under ett säljmöte eller har ätit i kundens matsal. Om detta skett så ska traktamentet reduceras, beroende på antalet måltider.

Även logi-kostnader har särskilda bestämmelser och istället för att betala en hotellräkning kan man betala ut ett nattraktamente. Detta ligger på 115 kr/natt och beloppet betalas ut om den anställde har övernattat hos en vän eller kanske i tält. Det är viktigt att notera att övernattningen måste ha skett minst 50 km från den anställdes hem.

Det högsta skattefria beloppet för tjänsteresa inom Sverige är numera 230 kr. Det belopp som överstiger detta är alltså skattepliktigt. Beloppet avser också om en person arbetar på samma ort i högst tre månader. Även resdagarna är viktiga att få med. En hel resdag börjar före kl.12 och slutar efter kl.19. I annat fall betalas halvdagsersättning ut.

Så beskattas traktamenten

Formellt sett är ett traktamente skattepliktigt redan från första stund men då en anställd har rätt till schablonavdrag så görs istället något som kallas för tyst kvittning. De avser de traktamenten som en arbetsgivare inte behöver ta upp i deklarationen eller som belopp på kontrolluppgifterna. Då görs heller inga avdrag.

De undantag från uppgiftsskyldigheten gäller de kostnadsersättningar såvida de kryssats för i kontrolluppgiften att ersättning betalats ut. De innefattar t.ex resa med kommunikationsmedel, taxi eller hyrbil, kostnadsersättningar för logi eller resa med egen bil eller förmånsbil. Ersättningarna måste då motsvara gjorda utlägg eller motsvarande avdragsgilla schablonbelopp. Dessa tas då inte upp i inkomstdeklarationen.

De traktamenten som ska tas upp i deklarationen är de som rör den egna verksamhetsorten, de som rör endagsförrättningar och de som innebär avdrag med andra belopp än de existerande schablonbeloppen. I de två första fallen kan det jämföras med vanlig lön om det sker på samma plats som verksamheten och ingen övernattning har skett.