Välj en sida

Tillgång

Vad är en Tillgång?

Ett företag har många tillgångar. En del av tillgångarna syns i företagets bokföring, i den s.k. balansräkningen. I balansräkningen anges tillgångarnas bokförda värde. Men ofta kan det finnas skillnader mellan det bokförda värdet och marknadsvärdet, s.k. dolda över- eller undervärden. Det finns även tillgångar i ett företag som inte syns i balansräkningen.
att företagets viktigaste resurs är medarbetarna är ett vanligt uttryck. Denna resurs (tillgång) avspeglas dock inte i balansräkningen. Ej heller avspeglas värden alltid i balansräkningen på tillgångar som t.ex. varumärke, patent eller på värdet av långsiktiga kontrakt. Således speglar balansräkningen endast det bokförda värdet på vissa tillgångar. Vissa tillgångar syns inte, andra värderas inte till bedömt marknadsvärde.

Som företagare

För dig som företagare är det nödvändigt att ha kontroll på företagets tillgångar. Vilka resurser disponerar du över för att kunna producera de varor och tjänster som ditt företag säljer? Vilka resurser behöver du byta ut och vilka resurser behöver du skjuta till? Vad är aktuellt marknadsvärde på dina tillgångar?
Har ditt företag tillräckligt hög lönsamhet för att skapa resurser i nödvändiga investeringar för att verksamheten ska kunna utvecklas? Eller behöver företaget låna pengar på banken eller behöver du som ägare skjuta till mer kapital i egen insats? Får vi verkligen betalt för alla våra kundfordringar eller måste vi skriva ned värdet på dem?
[dt_vc_list]

  • Tillgångar är ett företags resurser som skapar förutsättning för att producera de varor och tjänster som företaget säljer.
  • I företagets balansräkning ser du det bokförda värdet på de tillgångar som finns i företaget och som uppstått genom en ekonomisk transaktion.
  • Det finns även tillgångar utanför balansräkningen, t.ex. varumärke, personal, organisationsstruktur, patent, långsiktiga kontrakt o.s.v.

[/dt_vc_list]

Företaget behöver mer likviditet, hur löser jag det?

Företagets likviditet kan förstärkas genom flera olika åtgärder. På lite längre sikt genom att lönsamheten i verksamheten ökar. På kort sikt genom att du arbetar aktivt med att korta betalningsvillkor gällande kundfordringar, minska ditt varulager, sälja tillgångar, ta lån hos bank/kreditgivare, förlänga betalningen till dina leverantörer, nyemission o.s.v.

Maskinparken är gammal och jag måste nyinvestera, hur kan jag finansiera det?

Antingen köper företaget maskinerna kontant mot faktura av en leverantör där även delbetalning kan erläggas tills slutlikvid erlagts, annars kan företaget på olika sätt lånefinansiera anskaffning av maskiner. Du kan ta upp ett lån hos din bank, men du kan också välja att leasingfinansiera inköpet.

Vad är det för skillnad mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar?

Anläggningstillgångar är tänkta att brukas stadigvarande över tid i företaget. Det finns tre typer av anläggningstillgångar:

  • materiella, t.ex. maskiner och inventarier
  • immateriella, t.ex. patent, goodwill
  • finansiella, t.ex. långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar är avsedda att omsättas i verksamheten, antingen genom försäljning eller förbrukning, t.ex. varulager, kortfristiga fordringar, likvida medel.

Vad är goodwill och när uppstår det?

Om ditt företag köper ett annat företag, företag B, för 130 000 kr och företag B har en balansomslutning på 100 000 kr, kommer ditt företag att bokföra en goodwill på 30 000 kr (skillnaden mellan köpeskilling och företag B:s bokförda tillgångar). Beroende på redovisningsprincip skrivs goodwill upp eller ned.

Vad händer med mina aktiverade FoU-kostnader om projektet inte lyckas?

Kostnader för forskning- och utveckling får aktiveras och skrivas av. FoU-kostnaderna ses som en immateriell tillgång. Om du konstaterar att FoU-kostnaderna inte kommer att generera någon avkastning, utan projektet läggs ned, ska du kostnadsföra samtliga aktiverade kostnader i direkt anslutning till projektets nedläggning.