Välj en sida

Taxering

Vad menas med Taxering?

Att taxera något är att säkerställa värdet på olika slags tillgångar. Taxeringen är således grundpelaren när det gäller att ta reda på hur hög skatt man tvingas betala. Detta sker årligen förutom vid fastighetstaxering och Skatteverket är sedan den myndighet som sammanställer taxeringsbeslut efter att fått in alla inlämnade uppgifter från företag och privatpersoner.
Taxering kan ha två olika betydelser, varav den ena innebär att du som äger en tillgång måste uppskatta värdet för den. I det andra sammanhanget innebär taxering att tillgången beläggs med skatt eller en avgift. Vid skattesammanhang betyder det att man beräknar en inkomst eller en förmögenhet som är beskattningsbar.

Taxeringsår

Taxering i skattesammanhang sker en gång om året och avser således året efter beskattningsåret. Vanligtvis sträcker sig ett beskattningsår från den 1 januari till den 31 december, men man blir inte beskattad förrän året därpå. Taxeringsåret har nu bytt namn till det enkla begreppet ”året efter beskattningsåret” enligt lagen om skatteförfarandet.
Om man som företag har brutet räkenskapsår så kommer man att betala den debiterade preliminära skatten i anslutning till det året och inte per kalenderår. En del företag tycker det känns bättre med ett brutet räkenskapsår – dels eftersom man slipper pappersarbetet i december och dels för att man i början kan ”tjäna” lite pengar på det.
[dt_vc_list]

  • Taxering innebär att man värderar en tillgång såsom en fastighet eller egendom i företaget för att kunna betala skatt på dem
  • Taxeringsåret efterföljer beskattningsåret/inkomståret och är vanligtvis ett kalenderår med undantag från företag med brutna räkenskapsår
  • Det är alltid viktigt att kontrollera taxeringsvärdet på t.ex. fastigheter och skog, eftersom Skatteverket har gjort felaktiga beräkningar genom åren

[/dt_vc_list]

Vad innebär taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är en fastighets samlade värde som antingen kan bestå av tomtvärdet plus byggnadsvärdet, eller enbart tomtvärdet om fastigheten inte är bebyggd. Detta värde motsvarar, enligt Skatteverket 75 % av sannolikt marknadsvärde för den aktuella fastigheten, två år innan taxeringsåret. Taxeringsvärdet är ett bra underlag vid beslut om fastighetsavgift eller fastighetsskatt.

Vad göra om man drabbas av fel taxeringsvärde?

Både inom skogsbruket och bland fastighetsägare har det hänt att Skatteverket givit felaktiga uppgifter och därmed fel taxeringsvärde. Det är alltid du som måste kontrollera att siffrorna stämmer genom att göra en begäran hos Skatteverket. Ett felaktigt taxeringsvärde kan anmälas retroaktivt och sträcka sig 5 år tillbaka i tiden.

Vilka ägodelar gäller främst taxering?

Vid taxering är det främst ägodelar som fastigheter, tomter och lantbruk som innefattas av taxering där ett taxeringsvärde sedan framkommer av Skatteverket. Detta gäller både företag som privatpersoner, eftersom i stort sett alla över 18 år är skatteskyldiga i Sverige. Men taxeringen avser även inkomst, förmögenhet, vinst och andra tillgångar.

Hur ofta kommer fastighetsdeklarationen?

Skatteverket skickar ut en fastighetsdeklaration till företag som äger fastigheter var tredje eller sjätte år. Den allmänna fastighetstaxeringen sker var 6:e år och inkluderar hyreshus, industrier, vattenkraftverk, vindkraftverk. Förenklad fastighetstaxering sker också var 6:e år och gäller främst hyreshus som inte innefattar specialenheter. Fastighetstaxering för småhus görs var 3:e år.

Vilken form av taxering sker årligen?

Särskild fastighetstaxering, inkomsttaxering till både kommunal inkomstskatt samt till statlig inkomstskatt och förmögenhetstaxering samt olika vinster i företag sker varje år, enligt taxeringslagen. Det kan vara lite klurigt att ha koll på begreppet taxering eftersom det omfattar ett brett fält och därför är det en idé att plöja igenom Skatteförfarandelagen.