Välj en sida

Täckningsgrad

Vad menas med Täckningsgrad?

Täckningsgrad är i stort sett samma sak som täckningsbidrag, men uttryckt i procent istället. Det avser den del av en produkt som handlar om kostnader i relation till produkten. Med andra ord måste man ta ställning till täckningsgraden/täckningsbidraget när man gör prissättningar. Det är också ett viktigt nyckeltal för att ta beslut inom produktionsverksamheten.

Täckningsgraden används framförallt av handelsföretag och de flesta ser det som bruttovinsten. Man kan också kalla täckningsgraden för bruttovinstmarginal. Istället för täckningsbidraget som utgör en faktisk summa, så används täckningsgraden i procent oftare vid analyser mellan företag, mellan avdelningar och mellan olika typer av produkter.

Formel för täckningsgrad: Täckningsgrad (%) = (Täckningsbidrag / Särintäkt) x 100

Analysera prisbild och produktmix

Täckningsgraden är ett mycket bra mått när man vill se över sin prissättning och avgöra de olika produkternas för- och nackdelar. Ju högre täckningsgrad, desto enklare att betala för alla kostnader. Om man har en låg täckningsgrad, måste man sannolikt dra in på annat beträffande produkten – billigare material, byta lokal eller öka omsättningen.
En vanlig regel som de flesta företag är överens om, är att produkter med högst täckningsgrad har ”företräde” på marknaden. Dessa är nämligen de varor som ger företaget den största intäkten, och bör därmed också få den största betydelsen. Om olika produkters täckningsgrad i företaget har stora skillnader, så bör man dock se över produktmixen eller priset.
[dt_vc_list]

  • Täckningsgraden är täckningsbidraget för en produkt, uttryck i procent. Det är den del av försäljningspriset som ska täcka kostnader i anknytning till produkten.
  • Täckningsgraden används främst för att göra jämförelser och analyser – både inom företaget och inom försäljningsbranscher.
  • Ofta innebär högre täckningsgrad en fördel, då man har god marginal att betala kostnader och samtidigt generera vinst.

[/dt_vc_list]

Förekommer täckningsgrad i andra sammanhang än försäljning?

Ja, trots att täckningsgraden främst används inom säljsektorn, så tillämpas den även på andra plan – bland annat i olika register för att mäta olika saker. Kanske ex. hur stor andel av populationen som finns i olika register. Täckningsgraden används i detta fall till att tolka indikatorer på olika sätt.

Vad är skillnaden på sär- och samkostnader?

När man använder begreppet ”täckningsgrad” så är det vanligt att man samtidigt hör orden särkostnad och samkostnad. Samkostnader är de kostnader som egentligen är oberoende av huruvida produkten tillverkas eller inte (administration m.m.). Särkostnader knyts direkt an till produkterna, såsom hyra där produkterna finns, material, utrustning, lön till försäljare o.s.v.

Kan en låg täckningsgrad ändå ge vinst?

Allt beror på hur stora kostnaderna är i företaget. Täckningsgraden är ju en procentsats som tillämpas för att se hur mycket en artikel/produkt bidrar med för att täcka de kostnader du har. Ju mer du stryper dessa, desto större chans till vinst har du.

Hur visas täckningsgraden i ett affärsprogram?

Täckningsgraden (TG) och täckningsbidraget (TB) ingår i bidragskalkyleringen. Man måste vara behörig för att kunna se de olika artiklarnas täckningsgrad. Artikelns kalkylkostnad måste vara angiven för att man ska kunna se täckningsgraden. Så fort en faktura, offert eller order har skapats, kan man generellt se dessa nyckeltal i affärsprogrammet.

Vad anses som en rimlig täckningsgrad?

Detta kan vara olika i olika företag, men en rimlig gräns brukar vara runt 30 % i täckningsgrad. Lyckas man skaffa sig 50 % i täckningsgrad, så är det givetvis mycket bra. Dock tvingas man ibland sänka procenten på kort sikt för att det ska kunna löna sig på längre sikt.