Välj en sida

Täckningsbidrag

Vad menas med Täckningsbidrag?

Med täckningsbidrag menas att man beräknar den del av en produkt som ska bidra till att betala kostnader som är direkt kopplade till den. Det totala täckningsbidraget gäller kostnaden för en grupp produkter. Det kan handla om lokalhyra, materialkostnader m.m. Genom att räkna ut täckningsbidraget, så kan företaget ta bättre beslut angående produktionen.

Vill man istället få ut procentandelen av täckningsbidraget, så kallas detta för täckningsgrad. Med det blir det lättare att jämföra olika sorters produkter eller för att se hur stor bruttovinsten för produkterna är.

  • Formeln för att räkna ut täckningsbidraget är: Försäljningsintäkten – Rörelsekostnad = Täckningsbidrag

 

  • Formeln för täckningsgraden är: Täckningsbidrag / Särintäkten x100= Täckningsgrad i procent

Täckningsbidragets storlek

Vanligtvis brukar man vara överens om att ju större täckningsbidrag, desto större lönsamhet. Detta visar sig oftast vara sant, men det kan komma tillfällen då ett lägre täckningsbidrag kan bli aktuellt för att i det långa loppet, jämna ut sig och ge bättre lönsamhet senare. Därför gäller det att analysera, jämföra samt att blicka framåt.

Vill man vara ännu mer analyserande, så kan man samtidigt beräkna nollpunkten för att ta reda på den minsta möjliga försäljningsvolym som man bör uppnå. Man tar då försäljningsintäkterna och subtraherar de rörliga kostnaderna, vilket ska leda till att de fasta kostnaderna helt täcks – det genererar således varken vinst eller förlust.

  • Täckningsbidraget per styck är den del som avser de kostnader som uppkommer i samband med en produkt. Det totala täckningsbidraget avser en hel grupp produkter och den gemensamma kostnaden (samkostnaden)
  • Vill man veta täckningsbidraget uttryckt i procent, så beräknar man täckningsgraden istället, vilket kan vara lättare att analysera
  • Täckningsbidrag används främst av säljföretag med produktion

Vad är täckningsbidrag per anställd?

Det innebär att man räknar ut täckningsbidraget för produkten och delar det med antalet anställda. Man får då fram vad de anställda bidrar med. På så vis blir det lättare att se hur man klarar sig i sin försäljning genom att samtidigt titta på andra företag i samma bransch, och deras siffror.

Vilka fler fördelar har täckningsbidraget?

Många ser täckningsbidraget eller täckningsgraden som ett nyckeltal när man vill göra jämförelser. Det kan röra sig om olika kollektioner för att se över materialkostnader, om projekt som pågår på olika sektioner i företaget, eller för att jämföra sig med konkurrenterna. Det spelar en stor roll vid alla typer av produktionsbeslut.

Gäller täckningsbidraget också vid tjänster?

Ja.Täckningsbidraget avser inte bara produkter som tillverkas i ett företag, utan även de tjänster som säljs. Dock kan det krävas lite mer planering och tankeverksamhet när det gäller produkter, då det innefattar lagerkostnader, materialkostnader och andra typer av utgifter som en tjänst vanligtvis inte har på samma sätt.

Hur sätter man sitt täckningsbidrag?

Detta varierar från företag till företag, men målet är att gå med vinst samtidigt som man ger kunderna fördelar och blir konkurrenskraftiga. Det är viktigt med grundliga analyser, speciellt när det härrör konkurrenterna (SWOT-analyser/ konkurrentanalyser). Sedan måste man bedöma andra kostnader samt se hur ett ev. lägre täckningsbidrag inte påverkar försäljningen negativt.

Hur gör jag för att höja täckningsbidraget?

Precis som i mycket annat när det gäller ekonomi, så måste man ofta offra något för att få ett bättre resultat i någon annan del. Samma gäller täckningsbidraget. Det första du bör se över, är hur du kan öka omsättningen, alternativt minska på särkostnaderna. Jämför också med dina andra produkter.