Välj en sida

Successiv vinstavräkning

Summering

  • Successiv vinstavräkning innebär att intäkterna redovisas innan de har kommit in till företaget.
  • Detta är en bokföringsterm som också kan tillämpas vid upprättande av bokslut för företag som ännu inte har fått sina intäkter men som redan håller på med ett projekt eller färdigställer varor/tjänster och fakturerar för dessa senare.
  • Det resultat som redovisas beror på färdigställandegraden.
  • Det andra alternativet är färdigställandemetoden.

Räkneexempel

Successiv vinstavräkning bygger på en framräknad färdigställandegrad, som baseras på projektets faktiska kostnader, dividerade med de kostnader som prognostiserats. Färdigställandegraden är det tal som avgör hur stor del av projektets prognosticerade resultat som får lyftas.

Ett företag ska utföra ett projekt som kostar 70 000 kronor, och som ska generera 100 000 kronor i intäkter. Resultatet blir 30 000 kronor. När hälften av de budgeterade kostnaderna har betalats är projektet, enligt modellen för successiv vinstavräkning, färdigställt till hälften, och bolaget har rätt att lyfta hälften av det prognostiserade resultatet, alltså 15 000 kronor.

För att justera resultatet vid samma tidpunkt tittar man på de faktiska intäkterna. När halva projektet är genomfört är dessa intäkter 0 kronor, och kostnaderna 35 000, vilket innebär en förlust. Eftersom företaget kommer att fakturera 100 000 kronor när projektet är färdigställt, kan de justera det negativa resultatet från minus 35 000 kronor till hälften av det prognostiserade resultatet, alltså 15 000 kronor.

Successiv vinstavräkning är en redovisningsteknik där pågående arbeten redovisas som upplupna intäkter, istället för att redovisas när arbetet har färdigställts. Genom att beräkna och redovisa fakturerad tid per timme, innebär det att man som företag redovisar pågående arbeten som ännu inte är färdigställda och att intäkterna redovisas som upplupna istället för att vänta tills de har kommit in till företaget. På samma sätt kan även kostnader redovisas omedelbart istället för att vänta.

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, ska de intäkter och kostnader som kan hänföras till detta uppdrag redovisas med utgångspunkt från uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Intäkter, kostnader och resultat hänförs därmed till det räkenskapsår då arbetet utförts. Färdigställandegraden ska beräknas genom att använda den metod som mest tillförlitligt mäter det arbete som utförts.

Vid balansdagen måste pågående arbeten periodiseras. Som intäkter räknas då värdet av utförda prestationer under redovisningsperioden, och kostnader är värdet av de resurser som förbrukats, eller tjänster som utnyttjats, under samma period.

Successiv vinstavräkning lämpar sig för långsträckta projekt och inte för kortare uppdrag där företaget fakturerar i stort sett inom samma tidsperiod som arbetet utförs eller varorna produceras. Då är det bäst att fakturera sina kunder som vanligt, och redovisa enligt den sedvanliga standarden. Annars blir det för mycket administrationsarbete till på köpet. Den upplupna intäkten ska redovisas som en omsättningstillgång i kontogrupp 16 och som en intäkt i kontogrupp 30 till 34.

Successiv vinstavräkning är vanligare utomlands, medan företag i Sverige traditionellt framför allt har använt färdigställandemetoden. Metoden är dock den enda tillåtna metoden enligt IFRS, och redovisningsnorm för företag som tillämpar K3. Successiv vinstavräkning kan användas vid uppdrag till fast pris, och uppdrag på löpande räkning. För K2-företag är successiv vinstavräkning obligatoriskt vid uppdrag på löpande räkning.

Successiv vinstavräkningDå är successiv vinstavräkning lämpligt

Det är inte alla företag som använder sig av denna redovisningsteknik och för de som gör det handlar det om att man kanske fakturerar kunder längre fram, när arbetet redan är gjort. Det är också en smart metod om olika projekt skulle förlängas eller ta extra mycket tid.

Låt säga att faktureringen sker långt efteråt uppdraget eller projektet har avslutats. Detta gör då att successiv vinstavräkning förenklar för företaget att på ett bättre sätt, redovisa resultat och jämföra olika perioders resultat på ett mer jämnare sätt, utan att det uppstår missvisande siffror eller missförstånd. Intäkterna redovisas därmed i relation till arbetsstyrkan.

Vilka är nackdelarna med successiv vinstavräkning?

Precis som det finns fördelar med successiv vinstavräkning, finns det också nackdelar. En av dessa är att det i slutändan kan löpa en förhållandevis större risk att prognoserna blir felaktiga än vad som tidigare förutsetts och att förlust kan förekomma. Det fordrar också att mätningarna sker på tillförlitligt sätt.

Får ett företag byta från successiv vinstavräkning till färdigställandemetoden?

Ja, om det föreligger särskilda anledningar till detta. Anledningarna kan innebära att verksamheten minskar avsevärt eller att verksamheten får ny ägare samt att kraven på successiv vinstavräkning och allt vad metoden innebär inte längre kan säkerställas. Byte från färdigställandemetoden till successiv vinstavräkning går dock alltid bra.

Vad är skillnaden mellan successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden?

Successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden är två sätt att upprätta ett bokslut om man ännu inte har fått alla sina intäkter vid pågående arbeten vid bokslutet. Färdigställandemetoden innebär att man bokför pågående arbeten som varulager, medan successiv vinstavräkning betyder att intäkterna bokförs som upplupna.

Vilka branscher kan tillämpa successiv vinstavräkning?

Ofta är det branscher som har för vana att ha långtgående projekt och som får betalat när arbetet väl är genomfört. Byggbranschen och hantverksbranschen är ett typexempel på sådana branscher, men även branscher som är vana att arbeta med långdragna projekt som kan ta sin tid, samt provisionsbaserade projekt.

Vilka är fördelarna med successiv vinstavräkning?

Det finns både fördelar och nackdelar med denna redovisningsteknik. Fördelar kan innebära att det till exempel ger företag större kontroll på de projekt som utförs. Andra fördelar är att företagets resultatet inte blir missvisande. Successiv vinstavräkning kan också tillämpas av fler företag än färdigställandemetoden som enbart gäller juridiska personer.