Successiv vinstavräkning

Genom att beräkna och redovisa successiv vinstavräkning, innebär det att man som företag redovisar pågående arbeten som ännu inte är färdigställda och att intäkterna redovisas som upplupna istället för att vänta tills de har kommit in till företaget. På samma sätt kan även kostnader redovisas omedelbart istället för att vänta.
Successiv vinstavräkning lämpar sig för långsträckta projekt och inte för kortare uppdrag där företaget fakturerar i stort sett inom samma tidsperiod som arbetet utförs eller varorna produceras. Då är det bäst att fakturera sina kunder som vanligt, och redovisa enligt den sedvanliga standarden. Annars blir det för mycket administrationsarbete till på köpet.

Då är successiv vinstavräkning lämpligt

Det är inte alla företag som använder sig av denna redovisningsteknik och för dem som gör det handlar det om att man kanske fakturerar kunder längre fram, när arbetet redan är gjort. Det är också en smart metod om olika projekt skulle förlängas eller ta extra mycket tid.
Låt säga att faktureringen sker långt efteråt uppdraget eller projektet har avslutats. Detta gör då att successiv vinstavräkning förenklar för företaget att på ett bättre sätt, redovisa resultat och jämföra olika perioders resultat på ett mer jämnare sätt, utan att det uppstår missvisande siffror eller missförstånd. Intäkterna redovisas därmed i relation till arbetsstyrkan.
  • Successiv vinstavräkning innebär att intäkterna redovisas innan de har kommit in till företaget
  • Detta är en bokföringsterm som också kan tillämpas vid upprättande av bokslut för företag som ännu inte har fått sina intäkter men som redan håller på med ett projekt eller färdigställer varor/tjänster och fakturerar för dessa senare.
  • Det andra alternativet är färdigställandemetoden

Vad är skillanden mellan successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden?

Successiv vinstavräkning och färdigställandemetoden är två sätt att upprätta ett bokslut om man ännu inte har fått alla sina intäkter vid pågående arbeten vid bokslutet. Färdigställandemetoden innebär att man bokför pågående arbeten som varulager, medan successiv vinstavräkning betyder att intäkterna bokförs som upplupna.

Vilka branscher kan tillämpa successiv vinstavräkning?

Ofta är det branscher som har för vana att ha långtgående projekt och som får betalat när arbetet väl är genomfört. Byggbranschen och hantverksbranschen är ett typexempel på sådana branscher, men även branscher som är vana att arbeta med långdragna projekt som kan ta sin tid, samt provisionsbaserade projekt.

Vilka är fördelarna med successiv vinstavräkning?

Det finns både fördelar och nackdelar med denna redovisningsteknik. Fördelar kan innebära att det till exempel ger företag större kontroll på de projekt som utförs. Andra fördelar är att företagets resultatet inte blir missvisande. Successiv vinstavräkning kan också tillämpas av fler företag än färdigställandemetoden som enbart gäller juridiska personer.

Vilka är nackdelarna med successiv vinstavräkning?

Precis som det finns fördelar med successiv vinstavräkning, finns det också nackdelar. En av dessa är att det i slutändan kan löpa en förhållandevis större risk att prognoserna blir felaktiga än vad som tidigare förutsetts och att förlust kan förekomma. Det fordrar också att mätningarna sker på tillförlitligt sätt.

Får ett företag byta från successiv vinstavräkning till färdigställandemetoden?

Ja, om det föreligger särskilda anledningar till detta. Anledningarna kan innebära att verksamheten minskar avsevärt eller att verksamheten får ny ägare samt att kraven på successiv vinstavräkning och allt vad metoden innebär inte längre kan säkerställas. Byte från färdigställandemetod till successiv vinstavräkning går dock alltid bra.