Välj en sida

Substansvärde

Substansvärde används som ett begrepp för att värdera ett företag. Substansvärdet är bokfört eget kapital (ibland justerat eget kapital) plus värdet på de bokförda tillgångarna och deras marknadsvärde. Ofta används substansvärde i samband med investmentbolag som visar investerare hur mycket bolagets aktier är värda i förhållandet till bolaget. Då kan investmentbolaget handlas till substansrabatt/substanspremie.

Lätt åtkomst

Många menar att substansvärdet är tämligen enkelt att få ut och att beräkningen av detta nyckeltal inte är speciellt svårt. För att göra beräkningen måste man ha tillgång till bolagets balansräkning samt antalet aktier som är utgivna. Det är det egna kapitalets siffror man vill åt i balansräkningen, d.v.s. tillgångarna minus skulder.

SammanfattningSubstansvärde

  • Ett företags substansvärde är det egna kapitalet plus värdet på tillgångarna och deras marknadsvärde
  • Substansvärdet är bra för att värdera investmentbolag
  • Det är också ett sätt att värdera företag, s.k företagsvärdering
  • Substansvärdet är det lägsta värdet man ska se till om man säljer sitt företag
  • Goodwill sker om ett företag köps till högre pris än substansvärdet.

Substansvärdering

När man vill ta över ett annat företag så kan man bland annat använda sig av substansvärdering för att se hur mycket företaget är värt. Detta är en vanlig metod att börja med när man gör värderingen eftersom den är enklast. Kort förklarat är det ju skillnaden mellan företagets skulder och tillgångar utifrån de verkliga värdena.

Nackdelen

Nackdelar med substansvärdering är att det inte tar någon direkt hänsyn till hur tillgångarna används och den synergieffekt som dessa innebär. Det tar heller inte hänsyn till affärsidén eller till framtida avkastning, vilket också är viktigt när man köper ett företag.

Det bör vara enkelt att få fram tillgångarnas marknadsvärde för att få ett korrekt substansvärde.

Företagsvärdering

Substansvärdering är en form av företagsvärdering. Detta är mycket intressant när man vill värdera ett företag på olika sätt. Substansvärdering är således ett av dem. Att lyckas investera i ett vinstgivande företag med bra affärsidé, smart företagsledning och som dessutom ligger under substansvärde i värderingen, är generellt en bra och säker affär för investeraren.

Goodwill och substansvärde

Goodwill är värdet av företagets rykte och anseende och anses vara en immateriell tillgång. När ett företag köper ett annat företag för ett pris högre än substansvärdet, så sker goodwill. Det värde som överstiger priset kallas goodwillvärde och vid en eventuell avveckling, blir detta en förlust då goodwill inte är verkliga tillgångar.

Beräkning

Att beräkna goodwillvärde bygger mycket på känsla och tycke samt analyser om framtiden. Det finns också vissa formler för att få fram vad goodwill är värt. Hursomhelst så börjar man alltid att räkna ut substansvärdet och värdera tillgångarna. Inventarier kan ibland värderas till slaktvärde, marknadsvärde eller återanskaffningsvärde. Skillnaden i företagspris kommer sedan att bestämmas av goodwill.

Lägsta möjliga värde

Substansvärdet ska generellt ses som det lägsta värdet som en säljare ska ta betalt för bolaget. Om man märker att köpeskillingen är lägre än substansvärdet är det i regel bättre om säljaren likviderar företaget, betalar sina kvarstående skulder och tar ut pengarna istället. Annars finns det risk för att affären inte blir lönsam.