Välj en sida

Soliditet

Vad menas med Soliditet?

Soliditet är nyckeltalet som berättar hur stor andel av företagets tillgångar som det egna kapitalet har finansierat. Ju högre soliditet, desto bättre är det för företaget att t.ex. söka lån och krediter, eftersom man inte är särskilt belånad. Ju mer man själv har finansierat, desto mindre risker tas av både företaget själv, samt potentiella investerare.
Man talar således om god soliditet och låg soliditet. Den goda soliditeten visar att man finansierat mycket med eget kapital, och en låg soliditet innebär att nästan ingenting finansierats på detta sätt. Dock kan också en god soliditet visa på en stagnerad utveckling i företaget, då inga investeringar sker och kreativiteten står still, så att säga.

Så ökar du din soliditet

Om man är drabbad av en låg soliditet, kan det vara klokt att göra återinvesteringar för att bygga upp den igen. Detta kan göras på flera sätt, såsom att betala av sina skulder, göra nyemissioner, amortera, skapa aktieägartillskott o.s.v. Tänk på att utdelningar och investeringar med externt kapital istället minskar soliditeten.
När ditt företag är nystartat och du befinner dig i tillväxtfasen, kan det vara ganska normalt att soliditeten för tillfället är på en lägre nivå. Detta bör dock bara vara för en tid och det gäller att se upp så att en låg soliditet inte går hand i hand med dålig tillväxt, vilket är ett dåligt tecken.
  • Soliditeten i ett företag kan vara god eller låg och berättar hur stor del av det egna kapitalet som finansierat tillgångar.
  • Ju mer som finansierats av det egna kapitalet, desto bättre för företaget, och detta ger således en förbättrad eller ökad soliditet.
  • Man kan höja soliditeten genom återinvesteringar, avbetalning av skulder och nyemissioner.

Är soliditet synonym med god betalningsförmåga på lång sikt?

Svar: Ja. Soliditeten är starkt påverkad av företagets finansiering och dess lönsamhet. Ett företag som tagit från det egna kapitalet, har således färre skulder, eftersom kapitalet då samtidigt kan växa i relation till skulderna. En god soliditet gör också återinvestering möjlig, vilket kan generera i ännu bättre soliditet.

Vad är en relativt god soliditet?

Man brukar sammanställa ett genomsnittligt soliditetsvärde i Sverige. Detta ligger på ungefär 30-40%. I Sverige har dock företagen legat lite över snittet och landar på ca 43%. Det framkommer också att företag med produktion ofta har en högre soliditet än företag som producerar tjänster. Skillnaden är ca 6%.

Hur beräknar man soliditeten?

Precis som med andra nyckeltal, så är det ytterligare en formel som ger dig svaret på ditt företags soliditet. Det är framför allt två komponenter som medtas – justerat eget kapital och de totala tillgångarna.

Formel för soliditet: Eget kapital / totalt kapital = soliditet
Multiplicera med 100 för att få fram procenten.

Vad är skillnaden mellan soliditet och skuldsättningsgrad?

I mångt och mycket liknar dessa nyckeltal varandra, även i uträkningen. Dock är skuldsättningsgraden ofta enklare att förstå. Den är samtidigt mer varierande i siffror än vad soliditeten är, då soliditet inte är lika känsligt för relativt vanliga svängningar i balansräkningen. Många använder antingen det ena eller det andra.

Varifrån kommer namnet soliditet?

Att vara solid innebär att vara stark. Det syftar således på en god, ekonomisk stabilitet som tryggar företag för en längre framtid. Det är också starkt förknippat med tillväxt, att vara på rätt kurs och att tänka långsiktigt, vilket gör att god soliditet blir synonym med längre ekonomisk pålitlighet.