Välj en sida

Skuldsättningsgrad

Vad är Skuldsättningsgrad?

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som beskriver ett företags finansiella risk (räntekänslighet). Skuldsättningsgrad beräknas genom följande formel:
Totala skulder/eget kapital

Justering ska göras för den del av obeskattade reserver som utgörs av skatteskuld till staten respektive den del som utgör eget kapital. Med dagens bolagsskatt på 22% blir formeln för att beräkna skuldsättningsgrad således:

Skuldsättningsgrad (S/E)= (totala skulder+22% av obeskattade reserver)/(eget kapital +78% av obeskattade reserver)

Skuldsättningsgraden är starkt korrelerad med soliditet (hur stor andel av ett företags tillgångar som finansierats med eget kapital). Ju högre skuldsättningsgrad, desto lägre soliditet.

Skuldsättningsgrad används även som nyckeltal för att bedöma hushållens ekonomi. I det sammanhanget avses hushållens skulder sett i relation till årsinkomsten.

Hur jobbar du med skuldsättningsgrad i ditt företag?

Skuldsättningsgraden är av betydelse för att bedöma företagets kapitalstyrka och ränterisk. Den kan påverka möjligheterna att lånefinansiera företagets expansion och utveckling. En väldigt hög skuldsättningsgrad innebär ju att det är kreditgivarna (banker, leverantörer) som finansierar verksamheten till största del, medan ägarna till företaget finansierar en mindre.
Ju högre skuldsättningsgrad, desto större risk tar kreditgivarna jämfört med ägarna. För att ta denna risk kräver kreditgivarna vanligtvis antingen att säkerheter ställs av ägarna och/eller en högre ränta jämfört med om företaget haft en lägre skuldsättningsgrad. Företagets resultat efter finansiella poster (EBIT) påverkas negativt vid en hög skuldsättningsgrad ju högre låneräntan är.
[dt_vc_list]

  • Skuldsättningsgrad är en strategiskt viktig fråga du som företagare bör ta ställning till när du upprättar din affärsplan.
  • Avvägningarna måste göras utifrån företagets finansieringsbehov, ägarnas vilja att finansiera företaget och företagets möjlighet att lånefinansiera verksamheten på marknaden samt till vilken kostnad (räntenivå).
  • Kapitalstrukturen måste ta hänsyn till företagets utveckling på lång sikt samt konjunktursituation.

[/dt_vc_list]

Hur påverkas skuldsättningsgraden när marknadsräntorna är låga?

I en ekonomi med låga marknadsräntor ökar ägarnas intresse av att lånefinansiera företagets verksamhet. Låg ränta medför ju att räntekostnadens påverkan på resultatet är lägre jämfört en situation med hög ränta. Det medför att skuldsättningsgraden tenderar till att öka i situationer när marknadsräntorna är låga. Generell strategi är aggressiv tillväxt.

Hur påverkas skuldsättningsgraden av vinstutdelning till aktieägarna?

Ju högre vinstutdelning till aktieägarna, desto högre blir skuldsättningsgraden (eftersom det egna kapitalet minskar vid vinstutdelning). På kort sikt brukar en hög vinstutdelning medföra en positiv effekt på företagets börsvärde om företaget inte har en tydlig affärsplan som visar på hur företaget kan skapa bättre avkastning än andra placeringar.

Varför väljer vissa företag att ha en låg skuldsättning?

Företag som har en konservativ strategi med låg skuldsättningsgrad (ofta familjeföretag) vill undvika att bli alltför exponerade av ränterisk, men även att kunna bestämma utveckling av företaget i så hög grad som möjligt utan synpunkter från långivare. Företagets generella utveckling sker ofta steg-för-steg, en kontinuerlig utveckling.

Vilken betydelse har skuldsättningsgraden i lågkonjunktur?

I lågkonjunktur faller konsumtionen och företagens vinster. Arbetslösheten ökar. Företag med en hög skuldsättningsgrad riskerar att verksamheten inte klarar av att generera de resultat som långivarna kräver och är mer riskutsatta. Nödvändiga långsiktiga investeringar för att hålla uppe konkurrensförmågan är svårare att finansiera och företagen riskerar slås ut.

Finns det någon optimal skuldsättningsgrad för ett företag?

Vilken skuldsättningsgrad ett företag väljer beror på många olika faktorer och är en strategiskt viktig fråga. Olika strategier fungerar olika väl i olika branscher och i olika konjunkturer. Det generella svaret är att det inte finns något facit utan det är ytterst ägarna som tar ställning till skuldsättningsgrad-strategin.