Välj en sida

Självkostnadskalkyl

Summering

  • Självkostnadskalkylen är ett bra hjälpmedel när företag ska prissätta sina produkter för att säkra lönsamheten för hela företaget.
  • Självkostnadskalkylen tar hänsyn till de gemensamma kostnaderna i verksamheten, t. ex. lönekostnader för ekonomipersonal, kontorshyra och kostnader för datorsystem och kontorsmaterial.
  • De gemensamma kostnaderna läggs på produkterna genom att ett pålägg i procent räknas ut.

Självkostnadskalkyl är ett sätt för företag att sätta rätt priser på sina produkter och att säkerställa lönsamheten för produkterna. Självkostnadskalkylering används främst inom tillverkningsindustrin, och det är oftast lönsamhet på längre sikt som räknas fram i en självkostnadskalkyl. På kortare sikt används bidragskalkylen. Formeln för självkostnadskalkylen ser ut på följande sätt:

Totala intäkterna – Totala självkostnaden = Resultatet

Självkostnadskalkylen är ett bra hjälpmedel för företag inom tillverkningsindustrin. Metoden är användbar för att rätt pris ska sättas på produkter så att de blir lönsamma. Eftersom självkostnadskalkylen tar hänsyn både till direkta och indirekta kostnader så säkerställer metoden att företaget som helhet går med vinst.

Direkta och indirekta kostnader

I en självkostnadskalkyl fördelas både direkta och indirekta kostnader på en produkt. Produkten får bära både sina särkostnader och en andel av de samkostnader som finns i företaget. Metoden innebär därför en fullständig kostnadsfördelning. Om självkostnadsmetoden används konsekvent för alla produkter i företaget så kommer företagets totala resultat att bli positivt.

Indirekta kostnader i ett företag är t. ex. kostnader för lokalhyra, telefoner och administrativ personal. Dessa kostnader är inte knutna till tillverkningen av en viss produkt men behöver ändå täckas av intäkterna från produkterna.

SjälvkostnadskalkylDe indirekta kostnaderna i ett företag kallas ofta för overheadkostnader. I självkostnadskalkylen delas de in i materialomkostnader, tillverkningsomkostnader, administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader. Administrationsomkostnader och försäljningsomkostnader slås ofta samman till affärsomkostnader. Exempel på tillverkningsomkostnader är driftskostnader för maskiner, kassationer och svinn. Exempel på administrationsomkostnader är kostnader för datorsystem, revisionsarvoden och kontorsmaterial. Om hänsyn bara skulle tas till de direkta kostnaderna för en produkt vid prissättningen skulle företaget riskera att gå i konkurs.

En direkt kostnad är en kostnad som direkt hör till produkten som företaget säljer. Det kan vara kostnad för material som produkten tillverkas av eller lönekostnader för personal. En direkt kostnad kan även vara tillverkningskostnader som t. ex. patentkostnader och direkta försäljningskostnader som provision i samband med försäljningen.

 

Hur beräknas påläggen av indirekta kostnader?

I normalfallet räknas påläggen ut i procent och med de direkta kostnaderna som bas för fördelningen. Här visas ett sätt att räkna ut pålägg av materialomkostnader, s.k. MO-pålägg. Ett annat fördelningssätt kan vara utifrån lageryta.

MO-pålägg i % = Totala materialomkostnader i företaget / Totalt direkt material i företaget * 100

Hur beräknas självkostnaden?

När en produkts självkostnad ska beräknas tas först kostnaden för direkt material med. Till kostnaden för direkt material adderas:

  • Materialomkostnadspålägg i % av direkt material.
  • Direkt lön.
  • Tillverkningsomkostnadspålägg i % av direkt lön.
  • Direkta försäljningskostnader.
  • Affärsomkostnader i % av tillverkningskostnad.

Summan av ovanstående är produktens självkostnad och ger företaget vägledning i prissättningen.

Vilka nackdelar finns med självkostnadskalkylen?

En av självkostnadskalkylens nackdelar är att den utgår från en viss volym på tillverkningen vilket gör att den inte stämmer om volymen skulle minska eller öka.

En produkt som kräver mer tid av säljarna för att den är mer svårsåld än andra produkter i företaget borde få ett högre pålägg av försäljningsomkostnader.