Välj en sida

Schablonbelopp

Vad menas med Schablonbelopp?

Schablonbelopp är vanligt förekommande inom olika skatteregler. Istället för att räkna ut exakta belopp använder man sig av så kallade schablonbelopp, vilket innebär att man beräknar enligt en angiven mall istället. Oftast inom skatteregelverket ställs man inför två val: att antingen beräkna det exakta beloppet eller gå efter ett schablonbelopp.
 • Exempel på schablonbelopp

För att förklara begreppet schablonbelopp närmre kan vi titta på bilkostnadsersättning vid tjänsteresor och regelverket kring det. En anställd som använder sin egen bil för en tjänsteresa har avdragsrätt enligt schablonbelopp. Schablonbeloppet uppgår till 1,85 kronor per kilometer. Schablonbelopp förenklar när beräkning av exakta bensin- och slitagekostnader på bilen helt enkelt blir för invecklat.

Ytterligare exempel på schablonbelopp

Vi fortsätter nu med exemplet med den anställda som är på tjänsteresa. Om tjänsteresan innebär en övernattning kan arbetsgivaren betala ut ett skattefritt traktamente till den anställde för ökade levnadskostnader. För att det ska vara skattefritt måste beloppet underskrida schablonbeloppet. Allt därutöver räknas som skattepliktig lön.

Schablonbeloppet för traktamente vid tjänsteresa inom Sverige varierar beroende på resans längd:

 • Hel dag = 230 kr
 • Halv dag = 115 kr
 • Efter tre månader = 161 kr per hel dag
 • Efter två år = 115 kr per hel dag
 • Nattschablon = 115 kr

Om den anställde inte kan visa upp kvitto för övernattning, är schablonbeloppet 115 kr per natt.

[dt_vc_list]

 • Schablonbelopp är ett sätt att förenkla beräkningar inom olika skatteregler.
 • Ett vanligt användningsområde för schablonbelopp är skattereglerna för tjänsteresor och traktamente.
 • Arbetsgivaren har rätt att ge skattefri ersättning till arbetstagaren så länge beloppet ej överskrider schablonbeloppen. Om högre ersättning än så ges, räknas den del som överstiger schablonbeloppet som skattepliktig lön.

[/dt_vc_list]

Får man maximalt 115 kronor per natt i traktamente?

Om arbetstagaren som är på tjänsteresan inte kan visa upp kvitto för den faktiska logikostnaden är 115 kr det högsta skattefria ersättningen en arbetsgivare kan betala ut. Om det finns ett kvitto för logikostnaden kan arbetsgivaren ersätta arbetstagaren till fullo med det faktiska beloppet.

Varför använder man inte faktiska belopp istället för schablonbelopp?

Som nämnt i exemplet ovan kan det bli väldigt krångligt. Till exempel: en anställd är på tjänsteresa med egen bil i tre månader. Denne bekostar drivmedel till bilen själv vid ett flertal tillfällen. Drivmedelspriserna varierar från gång till gång och dessutom ska slitage på bilen räknas med.

I vilken lag finns schablonbeloppen?

Schablonbelopp för tjänsteresor med egen bil finns i Inkomstskattelag (1999:1229) 12 kap. 5 §. För den som inte vill läsa själva lagtexten har Skatteverket utgivit flera mer lättlästa broschyrer. Ett exempel på en sådan broschyr är SKV 354 utgåva 28 med titeln ”Traktamenten och andra kostnadsersättningar”.

Vid vilka tillfällen används schablonbelopp?

Till exempel tillämpas schablonbelopp vid följande tillfällen:

 • Konsulentföretag som anlitar familjehem
 • Momsersättningar till kommuner
 • Resor med bil, motorcykel eller mopedbil
 • Reseavdrag
 • Traktamenten
 • Försäljning av aktier
 • Aktiebolags beskattning av periodiseringsfonder

Som du kan se är schablonbelopp ett vida använt begrepp som både förenklar och förhindrar att folk utnyttjar skattesystemet.

Vad betyder ordet schablon?

Enligt Svenska Akademiens Ordböcker definieras ordet schablon enligt följande:

 • utskuret mönster eller mall.
 • slentrianmässigt uttryck eller tankesätt

Inom tryckeribranschen används schabloner för fylla i schablonens insida med färg. Inom sömnadsindustrin används snarare schabloner till att skära ut efter schablonens ytterkanter och fungerar på så sätt som en mall.