Välj en sida

Särkostnad

Summering av särkostnad

  • Särkostnader är kostnader som direkt relaterar till en produkt och som ger underlag för beslut om olika handlingsval
  • Motsatsen till dessa kostnader som i viss mån ochså kan betraktas som rörliga, är samkostnader som inte har en inverkan på besluten
  • Särkostnad har stor betydelse vid bidragskalkylering och självkostnadskalkylering för att bedöma lönsamhet

Särkostnader är ett samlingsbegrepp för de kostnader som uppstår beroende på produkten. Dock har de också stor betydelse när det gäller beslutstagande i företaget och vid volymändring i sortimentet. Särkostnader har ett starkt samband med det valda handlingsalternativet. Det  motsatta kallas för samkostnader, som i sin tur betyder att de inte knyts an till produkterna.

I många fall sammanfaller särkostnaderna med de rörliga kostnaderna, då det kan inbegripa materialkostnad och lagerhyra, men ska man vara riktigt petnoga så är särkostnader mer djupgående än så när man t.ex talar om direkta löner och direkt material. Man tar alltid hänsyn till särkostnader när en bidragskalkyl ska upprättas.

SärkostnadVarför beräkna särkostnad?

Särkostnader kan uppkomma och försvinna, allt eftersom företaget tar nya beslut beträffande handlingsmöjligheter. Genom att komma fram till vilka särkostnaderna är för varje produkt, så blir det lättare att göra prissättningar samt att se över val av material, volym och så vidare. Företagets samkostnader är således inte avgörande här, enbart särkostnaderna.

När man beräknar lönsamheten i företaget genom att få fram ett täckningsbidrag för produkterna, används särkostnaden. Täckningsbidraget tjänar nämligen som syfte att berätta om hur mycket det finns kvar av pengarna för sålda varor som går till vinst och som samtidigt ska täcka företagets gemensamma kostnader. Formeln lyder på följande sätt: Särintäkter – Särkostnader = Täckningsbidrag

Ibland är skillnaden mellan samkostnad och särkostnad lite luddig, t.ex vid lokalhyra. Detta förklaras av att lokalhyra kan uppkomma i en viss lokal enbart för att man måste ha ett lager för produkterna där, medan lokalen för företaget (administration osv) kan räknas som samkostnad. Löner som härleds direkt till produkttillverkningen är särkostnader som då kallas för direkt lön.

Hur används särkostnader inom bidragskalkylering?

Särkostnaderna dras av från särintäkterna för att ge ett täckningsbidrag som beskriver lönsamheten. Bidragskalkylen är nödvändig när man ska ta beslut om produktion, prissättning och övriga handlingsval som påverkar lönsamhet. I en bidragskalkyl tar man dock enbart särkostnader som en helhet, medan man i en självkostnadskalkyl går in mer i detalj.

Kan särkostnader både vara rörliga och fasta?

Ja, till större delen är de rörliga eftersom de kan förändras när nya beslut fattas angående produktion och dylikt, men särkostnader kan också betraktas som fasta. I detta fallet räknas de emellertid mer som samkostnader och i somliga avseenden kan en samkostnad på en avdelning vara en särkostnad någon annanstans.

Hur ingår särkostnaderna vid bidragskalkylering, alternativt självkostnadskalkyl?

I en bidragskalkyl tar man enbart med särintäkter och särkostnader i stort för att räkna ut täckningsbidraget, medan en självkostnadskalkyl sammanställer produktens självkostnad med alla olika särkostnader som ingår. Följaktligen är det sistnämda alternativet mer krävande och fordrar mer beräkning, samtidigt som det blir enklare att följa varje enskild särkostnad.

Kan man förutbestämma särkostnader innan de inträtt?

Ja, genom en förkalkyl där man genom analyser och kalkyler räknar ut vad en produkt skulle kosta. Ofta använder man sig också av alternativkostnad för att bedöma vilket handlingsalternativ som skulle vara mest gynnsamt. Förkalkyler medför ofta en efterkalkyl när de verkliga siffrornas utfall har synliggjorts.