Välj en sida

Samkostnader

Summering av samkostnader

  • Samkostnader är kostnader som inte påverkas av produkttillverkning eller annat som knyter an till ett visst objekt, till exempel datorsystem och administration.
  • Motsatsen till samkostnader är särkostnader och vanligen används de båda begreppen när man talar om bidragskalkylering.
  • Både sär- och samkostnader ger en mer kortsiktig och snäv bild än exempelvis direkta och indirekta kostnader.

Samkostnader är gemensamma kostnader för ett företag som inte härleds eller anknyts till en specifik produkt. Motsatsen till samkostnader är särkostnader som styrs vidare till ett visst objekt. Det är viktigt att ha koll på skillnaderna när man t.ex. sysslar med bidragskalkylering. Samkostnader är oberoende av en produkts tillverkning.

Exempel på samkostnader är administration samt datorsystem som måste finnas på plats även om tillverkning av produkterna inte skulle existera. Dock är det viktigt att påpeka att det faktiskt finns samkostnader som kan visa sig vara särkostnader på andra avdelningar hos företaget, vilket då tas upp i en s.k. stegkalkyl.

En ordförklaring och en jämförelse

Samkostnad (gemensam kostnad) och särkostnad används främst när man talar om bidragskalkylering då man måste lära sig att skilja de båda begreppen åt. Det finns en förhållandevis snarlik bild och indelning mellan sär- och samkostnader och av direkta kostnader och indirekta kostnader, om man så vill för att förenkla det hela.

SamkostnadEn liten skillnad kan dock ses, genom att direkta och indirekta kostnader ger en mer långsiktig bild av olika projekt och handlingsalternativ, medan samkostnader och särkostnader inbegriper en mer kortsiktig analys som måste fördjupas och göras om inom kort. Det sker nämligen många förändringar som kan komma att spela en avgörande roll.

När samma kostnad är sam- och särkostnad

Det kan vara så att något som anses som en samkostnad på en nivå, utgör särkostnad på en annan. Exempel: den del av täckningsbidraget för en enskild produkt som går till samkostnader kan utgöra särkostnad om man kikar på en hel produktgrupp. Detta avgörs i en stegkalkyl.

Är alla kostnader som inte går under särkostnader, samkostnader?

Ja, så kan man säga i grova ordalag. Därför måste man göra en noggrann indelning när man gör bidragskalkylering, eftersom samkostnaderna inte kommer att påverka beslutstagandet vid en prissättning av en produkt. Det är nästan alltid särkostnaderna som ger upphov till förändring när företag tar beslut, inte samkostnaderna.

Varför tar man normalt inte hänsyn till samkostnader vid beslut?

Eftersom samkostnaderna inte påverkar i stort, är de relativt ointressanta. Tänk dig att ett företag ska läggas ned. När nedläggningen är klar går ju alla kostnader upp i rök. Om ett företag istället väljer att öka verksamhetsvolymen, påverkas inte heller några fasta kostnader, som då är samkostnader.

Hur finansieras samkostnaderna?

Samkostnaderna finansieras vanligen genom att få till ett så högt täckningsbidrag som möjligt, genom att ta skillnaden mellan särintäkter och särkostnader som då både blir vinst samt finansiering av de gemensamma kostnaderna. Därför vill ett företag ha ett så högt täckningsbidrag som möjligt, för att bli lönsamt.

Är samkostnader detsamma som fasta kostnader?

Ja, det kan man säga eftersom dessa inte i någon mån har något att göra med tillverkningen. Samkostnaden finns ju kvar trots att en viss tillverkning/projekt är slut, den är oberoende av beslut i verksamheten och den går inte att dela upp. Dock kan särkostnader både vara rörliga och fasta.