Välj en sida

Rörelseresultat

Summering av rörelseresultat

  • Rörelseresultat är det första resultatet i en resultaträkning
  • Det är intäkter minus rörelsekostnader innan skatt och vinst har gjorts
  • Den sista delen heter nettoresultat och är mer rättvisande av det riktiga resultatet
  • Man ska därför inte helt utgå från rörelseresultatet då höga kostnader kan ge negativt resultat
  • Rörelseresultatet visas i en resultaträkning eller i en resultatrapport

Ett företags rörelseresultat är differensen mellan intäkterna och kostnaderna före vinst och skatter. Därför brukar rörelseresultatet vara den första delen i en resultaträkning. Den slutliga brukar kallas för nettoresultat när vinst och skatter plus avsättningar är gjorda. Man använder begreppet både inom bokföringen och den finansiella analysen.

Rörelseresultatet är alltså det resultat man får innan man har lagt till andra finansiella poster, samt dragit av skatt, bokslutsdispositioner m.m. Man får dock vara uppmärksam på att detta är en första bild av företagets resultat och att det kommer att förändras när alla andra summor har dragits av.

Tack vare rörelseresultatet kan man räkna ut andra viktiga nyckeltal såsom rörelsemarginalen. Denna anger hur stor procent av omsättningen som ska gå till att betala räntor och skatt eller som ska stå för eventuell vinst. Man brukar säga att ju högre marginal man har desto bättre mår verksamheten.

Analys

RörelseresultatEtt rörelseresultat är också bra för att göra en första analys av företaget. På så vis får man en överblick över verksamhetens prestationer och dess förbrukade resurser och de resultat som uppstår. Därmed kan man använda rörelseresultatet som ett första beslutsunderlag. Man bör också se över vilka belopp som sticker ut och vilka som är bestående.

Rörelseresultatet är relevant av många olika anledningar. Dels kan man se hur försäljningsintäkterna har sett ut över en viss period samt hur kostnaderna är fördelade. Observera dock att ett positivt rörelseresultat inte alltid indikerar att företaget kommer att gå med vinst, eftersom räntekostnader och andra avdrag kan vara höga och generera ett minusbelopp i slutändan. Trots detta är rörelseresultatet en viktig indikator på hur företaget mår, och det är därför viktigt att hålla ett öga på denna post i resultaträkningen.

Rörelseresultat före avskrivning

Trots att man ofta använder ordet röresleresultat rakt upp och ned, så förekommer det olika typer av rörelseresultat. Dessa brukar ha en viss bokstavskombination som härstammar från eneglskan. Man talar då främst om EBIT, EBITDA och EBITA. Dessa är mått på hur man bl.a har tagit med vissa poster eller inte.

  • EBIT är rörelseresultatet som kännetecknar intäkter minus rörelsekostnaderna, kort och gott. Det betyder ”Earnings Before Interest and Taxes” och kan enkelt översättas med ett rörelseresultat före räntor och skatter.
  • EBITA innebär ett resultat efter räntor, skatt och nedskrivningar.
  • EBITDA är istället ett rörelseresultat före räntor, skatter men även nedskrivningar och amorteringar.

RörelseresultatEBIDA tar med skattekostnaden i beräkningen, och anses därför vara ett mer försiktigt värderingsmått än EBIDTA. Vidare räknas i EBIDA inte med att de pengar som har betalats i skatt skulle kunna användas till avbetalningar på företagets skuld. Att detta antagande över huvud taget görs beror på att räntebetalningar är avdragsgilla, vilket innebär att de kan sänka skattekostnaden och därmed frigöra medel som kan användas till avbetalningar av skulder.

Rörelseresultat före avskrivningar innebär att ned- och avskrivningar läggs tillbaka på nettoinkomstsiffran, men att hänsyn tas till skattekostnaden.

Vilket mått på rörelseresulktat ska jag välja?

Den typ av rörelseresultat som ett företag använder sig av, beror på vilka syften man har och vad man tycker känns mest relevant. Det vanligaste är EBIT och det är också oftast detta mått som används när man slarvigt bara skriver ned rörelseresultat eller rörelsemarginal i affärspress eller rapporteringar.

Hur beräknas rörelseresultat?

Rörelseresultat beräknas genom att företagets kostnader subtraheras från företagets intäkter. Detta görs utan att skatter och vinst har tagits med.

Vad innebär justerat rörelseresultat?

Justerat rörelseresultat är rörelseresultatet efter avskrivningar, justerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster är poster som är mer eller mindre unika, som sticker ut, och som därför gör det svårt att jämföra ett år med ett annat. Det kan t.ex. röra sig om försäljning av betydelsefulla anläggningstillgångar.