Välj en sida

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen anges i procent och är till för att visa hur stor del som är kvar till att betala skatter, räntor och få en eventuell vinst när alla kostnader är betalda. Denna marginal beräknas med rörelseresultatet som är rörelseintäkter minus rörelsekostnader. Ju högre marginal desto bättre för företaget. Formeln för rörelsemarginalen är: Rörelsemarginalen = Rörelseresultatet /Omsättning

Användning

Rörelsemarginalen är till för att följa utvecklingen i företaget och för att se hur mycket man har kvar till vinst. Det blir således ett visst mått på värdering. Samtidigt är det ett bra nyckeltal för att jämföra andra företag i samma bransch ur lönsamhetssynpunkt. Detta eftersom alla företag finansieras olika.

RörelsemarginalSammanfattning

  • Rörelsemarginalen är en procentuell andel som beräknas med rörelseresultatet
  • Den är till för att visa hur mycket som finns kvar till att täcka skatter, vinst och räntor efter betalda kostnader
  • Rörelsemarginalen är ett viktigt mått på jämförelse av företag ur lönsamhetssynpunkt samt för att bedöma en verksamhets utveckling
  • Det finns flera metoder för att öka rörelsemarginalen

Analyser beträffande rörelsemarginal

Det är av stor rekommendation att den som analyserar eller beräknar företagets rörelsemarginal, även tittar på hur det sett ut historiskt sett. Detta är för att kunna göra sig en uppfattning huruvida den nivån man för tillfället hamnat på är bra eller dålig samt om den möjligtvis är hållbar eller bör förändras.

Andra mått mätt

Det finns även andra nyckeltal som kan vara av värde när man analyserar företag. Vinstmarginal och bruttomarginal är två av dem. Vinstmarginalen (vinst före finansnetto/omsättning eller årets resultat/omsättning) är procentandelen som anger vinsten i förhållande till omsättningen. Bruttomarginalen (bruttoresultat/omsättning) visar hur stor andel som finns kvar när vissa kostnader dragits av såsom varuinköp etc.

Intäktsanalys

För att öka eller förbättra den nuvarande rörelsemarginalen, kan man ibland få lägga manken till. En analys som gör att marginalen kan bli mer positiv, är en intäktsanalys. Här gäller det att överväga vilka produkter och kunder som är mest lönsamma. Kundvärde-intervjuer och segment som är baserade på kunders behov och lönsamhet, kan ingå här.

Förbättra din rörelsemarginal

Om man ser en stagnerad utveckling med sin rörelsemarginal och vill öka den så finns det flera andra metoder man kan använda sig av. Dessa är egentligen ganska självklara. För det första gäller det att få till stånd högre intäkter. Detta kan man göra genom att öka sina priser, volymen mm.

Minska kostnader

En annan metod är att man sänker sina rörliga och/eller fasta kostnader och detta kräver en noga analys för att se hur man kan gå tillväga. Detta kan man t.ex. göra genom att sälja fler produkter som innebär låga kostnader eller kanske byta leverantör om det går. Det finns flera sätt att bli kostnadseffektiva.

Minska avskrivningar

Ett annat sätt är också att minska avskrivningarna. En avskrivning är en registrerad värdeminskning av anläggningstillgångar, som innebär en långsiktig kostnad för företaget. Genom att minska dessa avskrivningar får man en förbättrad rörelsemarginal och kanske i kombination med andra åtgärder som nämns ovan, kan man få ett bättre resultat och en ökad rörelsemarginal.