Välj en sida

Rörelsekapital

Rörelsekapitalet är det kapital som en verksamhet använder sig av för att finansiera den dagliga verksamheten. Med andra ord är detta alla omsättningstillgångar minus de kortfristiga skulderna. Vanligtvis utgår man från balansräkningens poster, d v s tillgångar och skulder och eget kapital, när man beräknar rörelsekapitalet. Man kan räkna ut detta på två olika sätt.

Två räknemetoder

För att beräkna rörelsekapitalet utifrån balansräkningens poster, kan man antingen subtrahera de kortfristiga skulderna från omsättningstillgångarna eller använda sig av den andra metoden som innebär att man subtraherar det egna kapitalet, de obeskattade reserverna, avsättningar samt långfristiga skulder från anläggningstillgångarna istället. Den första metoden kan ibland te sig enklare att använda sig av.

Sammanfattning

  • Rörelsekapitalet är ett kapital som används för att finansiera den löpande verksamheten
  • Det kan beräknas på två olika sätt
  • Man utgår från balansposterna för att få fram rörelsekapitalet
  • Ett positivt rörelsekapital innebär en sorts buffert som finns till för att finansiera omsättningstillgångarna
  • Ett negativt rörelsekapital kan ge företaget problem

Positivt och negativt rörelsekapital

Ett företag vill naturligtvis ha ett så bra rörelsekapital som möjligt för att kunna finansiera den löpande verksamheten och köpa välbehövliga inventarier. Om man har ett positivt rörelsekapital så kan det vara bra att fortsätta i den banan utan en omedelbar finansiering. Ett negativt rörelsekapital kan nämligen innebära en ekonomisk kris.

Negativt rörelsekapital

Om man märker att rörelsekapitalet är negativt, kan man lätt få problem. Dels kan man få bekymmer för att leverantörerna till viss del finansierar anläggningstillgångar i företaget och dels för att man kan komma att behöva låna en större summa pengar eller helt enkelt sälja av tillgångar för att betala av skulderna.Rörelsekapital

Förståelse

Alla företag är olika och det är viktigt att just du har koll på din affärsmodell för att generera intäkter och fortsätta din löpande verksamhet. Analysera alltid dina resultaträkningar och ha stor koll på dina skulder och intäkter. Det är viktigt att veta hur och var pengar går in och ut samt vad som binds upp.

Att styra storleken på rörelsekapitalet

Det finns ett flertal poster i bokföringen och i den löpande verksamheten som kan ange hur ett rörelsekapital kan styras. Posterna är framför allt kundfordringar och en ökning eller minskning av dessa, ökning och minskning av leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder (skulder som ska betalas inom ett år) samt varulagrets storlek.

Minska kapitalbindningen

Genom dessa poster som nämns ovan, kan ett företag påverka och minska kapitalbindningen och därmed förbättra sitt rörelsekapital. Man ska dock akta sig för att ”dopa” rörelsekapitalet för mycket genom kortsiktiga lösningar som att vänta med betalningar osv, då detta kan bli en nedåtgående spiral och ge verksamheten dåligt rykte.

Summering

En positiv förändring av rörelsekapitalet innebär således att man får bättre kassaflöde och kan betala alla sina utgifter och växa, medans ett negativt rörelsekapital reducerar möjligheten till ett fritt kassaflöde. Ett fortlöpande negativt rörelsekapital kan innebära att företaget har svårt att sälja varor eller tjänster. Att studera förändringar i rörelsekapitalet är därmed mycket väsentligt.