Välj en sida

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är en utförlig rapport av en revisor, i vilken det ska framkomma en granskning av det företag som revisorn är anlitad av. Revisionsberättelsen görs vanligen en gång årligen och i den står vad som är granskat som bokslut, kassaböcker o.s.v. Alla samlade underlag blir till en sammanfattning som utgör berättelsen.

Analys av rapporter

Först samlar således revisorn in allt material och analyserar sedan de rapporter som avses. Efter detta kan det skapas en revisionsberättelse som företaget sedan kan använda som ett intyg på att saker och ting har skötts som det ska. Det är viktigt att den ger en rättvisande och avgörande bild av företaget.

SammanfattningRevisionsberättelse

  • En revisionsberättelse är en sammanfattande granskning av ett företags ekonomi
  • Den som skriver den är revisorn som anlitats
  • Berättelsen blir underlag för den rätta bilden av företaget
  • Det som granskas är bokslut, kassaböcker, styrelseprotokoll, bokföring osv
  • Med en revisionsberättelse kan företaget skapa bättre förutsättningar för samarbeten med myndigheter och kunder

Innehållet i en revisionsberättelse

Revisionsberättelsen ska alltid vara en skriftlig rapport och den ska innehålla en inledning, en del som innefattar styrelsens och ledningens ansvar för redovisning samt en rapport om revisorns plikter och granskningar och dennes slutsatser om det hela. Det blir således en fullständig dokumentation av revisionen och företagets ekonomiska förhållanden.

Standard eller modifiering

I slutet av revisionsberättelsen ska det dessutom finnas uppgifter om datum, organisationsnummer samt underskrifter från inblandade parter. Själva berättelsen kan vara skriven i standardform eller som s.k. modifierat uttalande. I det första följer man vissa ramverk medans det modifierade uttalandet används när det saknas uppgifter i revisionen eller när något är avvikande.

ISA

De ramar som används vid ett standarduttalande är utvecklade enligt ISA – den internationella revisionsstandarden. Dessa standarder gäller alltså även på internationellt plan och ska avgöra hur revisorn ska framställa sina rapporter och vad som ska behandlas. I detta ingår alla moment från utlåtanden, slutsatser och rapporteringar samt hur saker och ting ska formuleras.

Andra regler beträffande revisonsberättelsen

Revisionsberättelsen ska lämnas till själva företagsledningen och detta ska ske senast fem och en halv månad efter räkenskapsårets slut. Beroende på företagets bolagsform, ska den lämnas över på olika sätt. I ett aktiebolag läggs den fram på årsstämman och i en ekonomisk förening, på föreningsstämman. En revisionsberättelse ska även lämnas till Bolagsverket.

Koncernrevisionsberättelse

Om revisionsberättelsen är till för ett moderbolag, ska det dessutom lämnas ut en revisionsberättelse som rör koncernens revision. Detta kallas för koncernrevisionsberättelse och det är moderbolagets revisor som sammanställer denna för att skicka in till Bolagsverket i bestyrkta kopior. Har berättelsen inte inkommit inom 7 månader, betalas en förseningsavgift på 5000 kr, vilken stiger med tiden.

Oren revisionsberättelse

Om revisorn upptäcker felaktigheter eller andra avvikelser efter det att revisionsberättelsen är inlämnad, kallar man det för oren revisionsberättelse. Denna måste enligt lag lämnas in till Skatteverket då det kan förekomma ersättningsskyldighet o.s.v. Även här skickas en bestyrkt kopia och skickas in till det skattekontor som företaget är hänvisat till.