Välj en sida

Resultaträkning

Den bokföring som görs av företaget ska resultera i olika typer av rapporter och uppställningar. En av dessa är resultaträkningen, som ska visa på det totala resultatet av det ekonomiska flödet under ett givet år. Här får man framförallt snabbt koll på om företaget har, eller kommer att göra, ett plusresultat eller ej.

Översiktlig bild

Resultaträkningen ger en bra översikt av företagets intäkter och kostnader, inte bara summerat utan också uppdelat på en rad olika kategorier som är baserade på de bokföringskonton man använt sig av. Här kan man som företagare snabbt bilda sig en uppfattning om områden där det blir dyrt och där det finns utrymme för förbättringar.

Resultaträkning – sammanfattning

  • Resultaträkningen är en av de rapporter som sammanställs baserat på årets bokföring
  • Här visas de intäkter och kostnader som företaget haft under perioden, samt det slutliga resultatet där allt summeras
  • Resultaträkningen ger en bra överblick och det är lätt att identifiera var de stora kostnaderna finns
  • Baserat på resultaträkningen kan man finna förbättringsområden

Rörelsens intäkter

Under den här delen av resultaträkningen samlas allt det som har med företagets nettoomsättning att göra. Detta handlar om försäljning av varor och tjänster, både sådan som skett inom och utanför EU:s gränser. Omsättningen räknas här exklusive moms (där försäljning till annat EU-land oftast sker exkl. moms i vilket fall).

Rörelsens kostnader – råvaror och förnödenheter

Här samlas alla kostnader som har med inköp av material att göra, samt varuinköp om man är ett företag som arbetar med försäljning av varor. Här delas dessutom inköpen av varor upp, om man köpt från annat EU-land eller exempelvis importerat varor från Asien eller liknande.

Rörelsens kostnader – Övriga externa kostnader

Under denna kategori samlas en mängd olika kostnadsposter i många kategorier. Självklart beror det på vilken typ av verksamhet man bedriver vilka kostnadstyper man hittar här, men transport, resekostnader, porto, IT-tjänster, diverse avgifter, redovisningstjänster, försäkringar och mycket annat hittar man här. Här är det lätt att överblicka var de största kostnaderna finns.

Rörelsens kostnader – personalkostnader

Personalen som arbetar i företaget räknas förstås också som en kostnad – samtidigt som man självklart får räkna dessa som en sorts tillgång också, dock dessvärre inte i bokföringen. Under den här kategorin finns kostnader för löner, bilersättningar samt pensionsavgifter och de sociala avgifterna – det vill säga arbetsgivaravgifter.

Finansiella poster

De finansiella posterna i ett företag handlar i huvudsak om räntekostnader och liknande. Ett företag har som regel sina räntekostnader på grund av olika lån. Det är vanligt att företag har särskilda företagslån. Amorteringen i sig är ingen kostnad i bokföringen, men räntan är det och bokförs som konto: Räntekostnader.

ResultaträkningResultat före skatt

I denna sista sektion summeras alla intäkter och kostnader och förhoppningsvis ska det visa på plus längst ner i summeringen. Ett minusresultat är inte hela världen, men det gäller att man har sitt kapital intakt. Ofta har man värde i det varulager man har, alternativt maskiner som ägs av företaget.