Välj en sida

Redovisning

Redovisning är ett ganska brett område inom företagsekonomin och syftar till att visa hur det går rent ekonomiskt för företaget. Inom detta hör aspekter som att uppvisa ekonomiskt resultat och den ekonomiska ställning som upprättas på bokslutsdagen. Alla företag måste redovisa enligt lag, och ha en ordnad bokföring som avslutas med ett bokslut.

Fördelar

Det är således den löpande bokföringen som utgör underlag för den kommande redovisningen. Sammanställandet av bokföringen till årsredovisningar, rapporteringar, deklarationer mm, utgör då själva redovisningen. Inte bara företaget utan även dess intressenter som kunder, myndigheter och långivare, drar nytta av redovisningen. Detta underlättar nämligen när ett företag ansöker om krediter, gör investeringar eller betalar skatter.

RedovisningSammanfattning

  • Redovisningen är ett sammanställande av bl.a bokföringen, boksluten och årsredovisningen i ett företag
  • I den ser man företagets ekonomiska ställning
  • Redovisning ska ske enligt god redovisningssed
  • Oftast är redovisning föremål för revision av en revisor som granskar att allt stämmer
  • Redovisningen sker i samband med årsbokslut
  • Den gynnar även företagets intressenter såsom banker och myndigheter

Intern och extern redovisning

Redovisningen kan delas upp i en extern del och en intern sådan. Man talar då om en extern respektive intern redovisning. Syftet med extern redovisning som också kallas affärsredovisning riktar sig främst till företagets intressenter och ger dessa en klar bild om företagets ställning och resultat m.m. Denna redovisning är reglerad enligt lag.

Intern redovisning

Den interna redovisningen riktar sig istället till de som arbetar inom företaget, d v s företagets interna intressenter. Denna typen av redovisning är mer omfattande och är tänkt att ge all information som medarbetare och företagsledning behöver. Detta är naturligtvis viktigt för framtiden, eftersom det utgör underlag för beslutsfattande och planering de kommande åren.

Ingen lagstiftning

Till skillnad från den externa redovisningen så omfattas den interna inte av någon direkt lagstiftning. Den kan alltså utformas och omfattas av all möjlig ekonomisk information. Ofta slås den interna och den externa redovisningen dock samman till en gemensam redovisning. Många tycker att detta blir enklare än att hålla de två separat.

God redovisningssed

Som så mycket annat som rör ett företag, så omfattas redovisningen av ett antal lagar och regler, med bland andra årsredovisningslagen och bokföringslagen. Dessutom ska redovisningen ske enligt god redovisningssed, vilket bidrar till att de flesta större företag anlitar en oberoende revisor som får granska hela kalaset i efterhand.

Regelverk

Det finns flera regelverk som bestämmer normerna för god redovisningssed, både på ett internationellt och nationellt plan. FAR är Revisorernas branschorganisation som har en kommitté som utvecklat redovisningsrekommendationer. Om man anlitar en revisor ska man titta efter kvalitetsstämpeln ARK som FAR utfärdar. US GAAP är den motsvarande amerikanska organisationen och IFRS är för börsnoterade svenska företag.

Olika normer

God redovisningssed gäller alla företag men normerna kan dock variera beroende på omsättning och storlek. Beroende på bransch kan det också finnas vissa skillnader. Det man bör göra är att hämta information från organ som Skatteverket, Redovisningsrådet, Bokföringsnämnden, Bokföringslagen (BFL), Årsredovisningslagen (ÅRL) osv för att få klarhet i vad som gäller just ens egna företag.