Välj en sida

Reavinst

Vad innebär reavinst?

Det ekonomiska begreppet reavinst står för realisationsvinst och beskriver vinsten som görs i pengar vid försäljning av någon typ av egenom som exempelvis bostäder, fonder eller aktier. En reavinst är med andra ord den skillnad som uppkommer när det officiella försäljningspriset reduceras med anskaffningspriset (inköpspris). Inom företag hanteras aktievinster som inkomster.
Beroende på vilken typ av egendom det rör sig om varierar skattesatsen. En reavinst har inte alltid att göra med en husförsäljning utan kan mycket väl vara sålda värdepapper. I vissa undantagsfall kan en reavinst vara skattefri, men i de flesta fall gäller 100% skatteförpliktelse. En tidigare reaförlust kan kvittas mot en reavinst för att reducera skattebeloppet.

Reavinst i företag

En företagare kommer att stöta på begreppet reavinst vid försäljning av värdepapper, så som aktier inom ett aktiebolag, eller genom att verksamheten säljs. Aktievinster beskattas på samma sätt som intäkter när det gäller aktiebolag. Säljer du ett företag kommer vinsten att beräknas genom att försäljningspriset reduceras med omkostnadsbeloppet.
I redovisningssammanhang syftar omkostnadsbeloppet vid försäljning av ett företag på den ursprungliga aktiekostnaden samt det kapital som tillförts utan uppställda villkor mot resterande aktieägare (dvs att få tillbaka pengarna). Normalt sett är skatten 25% vid försäljning av företag med som mest fyra aktieägare som tillsammans står för mer än hälften av företagets röster.
[dt_vc_list]

  • En reavinst beskriver vinsten som görs när en egendom, så som bostäder eller värdepapper, säljs.
  • Beräkningen av vinsten görs genom att försäljningspriset reduceras med inköpspriset och vinstbeloppet är i de flesta fall skatteförpliktat.
  • Aktievinster inom bolag beskattas som inkomster och säljs ett företag ska priset reduceras med omkostnadsbeloppet och för fåmansföretag är skattesatsen 25%.

[/dt_vc_list]

Hur beräknas reavinsten?

En reavinst beräknas kort och gott genom att egendomens försäljningspris reduceras med det ursprungliga inköpspriset (säljarens pris). Bostadsförsäljningar är kanske det område från vilket gemene man känner igen reavinst-begreppet; detta fall räknas vinsten fram genom att bostadens försäljninspris reduceras med säljarens gamla inköpspris. Det är inte ovanligt att aktiebolag äger bostäder som säljs.

Vad är kapitalvinstskatt?

En kapitalvinstskatt är ett annat uttryck för reavinstskatt, eller realisationsvinstskatt som begreppet heter ordagrant. Skattesatsen för kapitalvinstskatt (och reavinst) är i nästan alla fall 100 % skatteförpliktad, men det finns vissa undantag som kan innebära lägre skatt eller helt skattefri vinst. Vinsten uppkommer via försäljning av egendom och motsatsen kallas för kapitalvinstförlust.

Vad innebär anskaffningsvärdet när det gäller reavinst?

Ett anskaffningsvärde är vad någonting har kostat vid införskaffandet. Det kan exempelvis vara en bostad och då syftar anskaffningsvärdet på inköpspriset, men också andra omkostander som hör till bör räknas med. Som term används anskaffningsvärde inom bokföring, civilrätt samt skatterätt och när det gäller investeringskalkylering används grundinvestering som begrepp.

Vilka investeringsobjekt innebär reavinst?

Företag bör ha god kunskap om vilka investerings objekt som innebär reavinstskatt (dvs skatt på vinsten vid försäljningen). Det kanske bästa tipset är att ta hjälp av en skatteexpert eller låta en revisionsbyrå sköta företagets deklarationer av reavinster. Tillgångar som enligt lag ses som investeringsobjekt är fastigheter, bostadsrätter, värdepapper, handelsbolagsandelar samt utländsk valuta.

Gäller reavinst vid gåvor?

En reavinst förutsätter att en egendom antingen säljs eller byts bort och detta görs mot en ersättning. När det gäller gåvor som överlämnas till någon utan ersättning så följer objektets inköpspris med. Skulle exempelvis en egendom ha köpts in för 100 000 kronor blir således även gåvan att omfattas av samma summa.