Välj en sida

Räntabilitet

Vad menas med Räntabilitet?

Räntabiliteten i ett företag har en direkt anknytning till avkastningen. Det är ett nyckeltal för att begrunda verksamheten ur ett lönsamhetsperspektiv. Det är då kapitalet man tittar på och den vinst som kapitalet givit. Det finns dock flera former av kapital som används för att räkna ut räntabiliteten – sysselsatt, operativt, eget och det totala kapitalet.
Räntabiliteten är således avkastningen på de olika kapitaltyperna och man tar då företagets resultat och dividerar det med kapitalet för att få fram måttet. Dock ser formlerna något olika ut – på totalt och sysselsatt kapital räknar man även in finansiella intäkter innan man delar allt med kapitalet. Vid eget kapital och operativt kapital, är så inte fallet.

Den bäst lämpade räntabiliteten

Eftersom det finns fyra olika typer av kapital och fem olika modeller för att beräkna räntabiliteten, så kan man vid en första anblick undra vilken som gäller en själv. Räntabiliteten innehåller både siffran från resultaträkningen och balansräkningen, och den kan också beräknas utifrån olika resultatmått (resultat eller rörelseresultat) och kapitalmått (se exemplen ovan).
Räntabilitet på eget kapital är den vanligaste och visar hur mycket vinst varje ägare tilldelas från sin satsning. Här bör 10% vara det minsta, möjliga måttet. Räntabiliteten på totalt kapital är bäst för att analysera branscher. Räntabilitet på sysselsatt kapital visar vinst på utlånat kapital. Det operativa kapitalets räntabilitet påvisar vinsten på allt som satsats i investeringar.
  • Räntabiliteten visar avkastningen från fyra olika typer av kapital. Det är alltså ett lönsamhetsmått.
  • Att beräkna avkastningen på det egna kapitalet (ROE) liksom på det totala kapitalet (ROA) är de två vanligaste metoderna.
  • För att kunna analysera företagets förmåga att förbättra räntabiliteten, så används DuPont-formeln där en mer ingående bild ges.

När är räntabilitet som mest relevant?

Det är sällan det lilla företaget som tillämpar räntabilitet, åtminstone inte som enskilt nyckeltal. Främst ser man detta nyckeltal i företag med stort kapital och där det ingår många sektioner och funktioner. Då räknas ofta räntabiliteten ut beträffande samtliga kapital. Räntabiliteten kan inom stora företag bli helt dominerande.

Vilka är de fyra (fem) formlerna för beräkning av räntabilitet?

  • Räntabilitet på det egna kapitalet = Resultat / eget kapital
  • Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / totala kapitalet
  • Räntabilitet på det sysselsatta kapitalet = (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / det sysselsatta kapitalet
  • Räntabilitet på det operativa kapitalet = Rörelseresultat / operativa kapitalet
  • DuPont-formeln: Räntabilitet = Vinstmarginal x kapitalomsättningshastighet

Hur kan räntabilitet kopplas till aktievärdet?

Det finns flera olika typer av analysmetoder för att göra en värdering av aktier. Detta kan vara intressant när man vill mäta en rimlig aktiekurs. Den vanligaste formeln inom affärsvärlden är aktiepriset som kopplas till räntabiliteten.

Formeln är då: Räntabiliteten på det egna kapitalet/ aktiemarknadens avkastningskrav X eget kapital = rimligt aktievärde

 

När kan räntabilitet på sysselsatt kapital vara intressant?

Sysselsatt kapital visar vinst som genererats utifrån det kapital som lånats ut och som både kan vara räntebärande- och icke räntebärande skulder. Detta är ett förträffligt lönsamhetsmått för att se om olika satsningar har burit frukt eller inte. Inom banker innebär avkastningen räntor, inom bolag är det oftast utdelning.

Varför är DuPont-modellen ett bättre lönsamhetsmått?

DuPont-modellen tar steget längre och uppvisar inte bara avkastningen i form av en siffra. Den visar mer ingående hur resurser fördelats och hur man kan göra för att till exempel öka omsättningen. Det ger i grova drag, en liten analys på köpet som många företag uppskattar.