Välj en sida

Prokura

Vad menas med Prokura?

En prokura är en rättslig fullmakt som får utfärdas av näringsidkare. Denna fullmakt ger en annan person full rätt att företräda näringsverksamhetens huvudman/huvudmän i dess ställe och i alla de frågor som krävs. Fullmakten gäller dock enbart näringsverksamheten och inte andra ting, såsom privata företeelser. Prokura kan endast tillämpas för handelsbolag/kommanditbolag och enskilda näringsidkare.
Om ett aktiebolag emellertid vill utfärda en liknande fullmakt, så kallas den istället generalfullmakt. Den är dock inte lika omfattande beträffande företräde och överlåtelse, utan är en aning begränsad. En person som omfattas av prokura får kallas sig prokurist. Då kan denne alltså stå i huvudmannens ställe vid domstolar, myndigheter och viktiga möten.

Detta gäller i en prokura

En prokurist har stora rättigheter, men det finns dock vissa inskränkningar eller begränsningar. Dels måste prokuran vara skriftligt utförd och helst vara registrerad hos Bolagsverket, dock utan tvång för det sistnämnda. Företräde gäller i olika rättsliga sammanhang förutom när det gäller överlåtelse eller inteckning av fast egendom, respektive tomträtt.
Om man vill kan man teckna en kollektivprokura som innebär att flera personer har samma rättigheter och därmed får alla kalla sig prokurister. Detta måste dock framkomma tydligt. När man upprättar en prokura får man inte mixtra med innehållet själv såsom att tidsbegränsa den, bara ge rättigheter till vissa sammanhang eller eventuella bankärenden o.s.v.
[dt_vc_list]

  • En prokura är en fullmakt för handelsbolag/kommanditbolag och enskilda näringsidkare som ger en annan person rättigheter att företräda huvudmannen/huvudmännen vid förhandlingar, bankärenden och myndigheter etc
  • En prokura som registrerats hos Bolagsverket är enkel att återkalla
  • Man kan själv inte begränsa prokuran till enbart vissa ärenden, innehållet i en prokura är det som gäller enligt prokuralagen

[/dt_vc_list]

Vem kan bli prokurist?

Vem som helst som företaget anser pålitlig och lämplig, kan bli ombud och göra olika ärenden å företagets vägnar. Ofta är det dock någon som är berörd av företaget på något sätt – såsom en jurist, en anställd eller någon som är väl insatt i näringsverksamheten. Denne ska sedan signera med ”per prokura”.

Kan en prokura överlåtas?

En prokura kan inte överlåtas till annan person, eftersom den är personlig. En prokurist har alltså inte befogenhet att själv överlåta prokuran till obehörig som sedan också kallar sig prokurist, men en huvudman kan inte heller ändra i den. Dock kan man upprätta en kollektivprokura där flera personer anges som prokurister.

Vad exakt får en prokurist inte göra?

En prokurist har inte rättighet att överlåta fast egendom som fastigheter eller tomter eller ansöka om inteckning om dessa. Han eller hon för inte heller be någon annan göra ärenden i hans/hennes ställe. En prokurist får heller inte företräda huvudmannen i domstolar/vid myndigheter om inte prokuran är skriftlig.

Vad är fördelen med en prokura?

Största fördelen med prokura är att den tillåter företagets huvudman att fokusera på annat vid sammanhang som kan vara tidskrävande eller ointressanta. Om en person bara ska göra ett enkelt ärende behövs bara en vanlig fullmakt, men vill man att prokuristen ska kunna företräda till större delen, så är prokuran oumbärlig.

Räcker det att en bolagsman i ett handelsbolag utfärdar prokura?

Nej, i ett handelsbolag måste samtliga bolagsmän vara med på noterna, så att säga. Det innebär att samtliga i bolaget måste utfärda en prokura så att prokuristen kan företräda alla personer i olika ärenden, eftersom alla bolagsmän måste företrädas vid offentliga, rättsliga sammanhang.