Välj en sida

Periodiseringsfond

Summering av periodiseringsfond

 • En periodiseringsfond är en fond där företag som betalar inkomstskatt kan avsätta pengar
 • Genom avsättningar till periodiseringsfonden kan företaget få skattekredit och även ett jämnare resultat
 • En periodiseringsfond innebär uppskjutning av skatten företagets vinst
 • Periodiseringsfonder måste avföras inom 6 år – den äldsta fonden löses upp först

PeriodiseringsfondMed en periodiseringsfond kan företag skjuta upp sin beskattning på inkomsten till ett senare skede – ofta ett år eller mer. Företaget kan på detta sätt göra avdrag för samma belopp. Genom detta kan företaget få en viss skattekredit. Periodiseringsfonden ger även en jämnare beskattning och resultat.

En annan fördel med periodiseringsfonder, är att vinster i företaget kan “sparas” för att täcka förluster som uppstår senare. Företaget kan avsätta pengar i en periodiseringsfond för att på så vis kvitta vinst mot förlust.

Så fungerar en periodiseringsfond

 • Företaget får inte avsätta hela inkomsten i en periodiseringsfond.
 • Beloppet som placeras i fonden får motsvara högst 25 % av intäkterna för aktie- eller handelsbolag, och 30 % av en enskild firmas intäkter.
 • Senast efter 6 år måste fonden avföras och pengarna sättas tillbaka. Företaget kan göra detta tidigare men gränsen är 6 år. Även delar av fonden kan avföras tidigare.
 • Juridiska personer beskattas för en schablonintäkt baserad på fonderna.
 • De belopp som avsatts i fonderna är personliga och kan således inte återföras på en make eller annan person.

Eftersom en periodiseringsfond måste återföras senast 6 år senare, avsätter många företag pengar i sex fonder samtidigt. Det belopp man satt av ett år, blir till en egen fond.

Registrering

En periodiseringsfond står som en obeskattad reserv i balansräkningen, fram till avsättningsåret. Avsättning bokförs med debet i ett konto i kontogrupp 88 och kredit i kontogrupp 21.

Om företaget tagit över en fond måste detta registreras på blankett N7, Övertagande – Fonder och fördelningsbelopp (SKV 2170). Detta kan ske om någon t.ex överlämnar sin verksamhet.

Schablonintäkt på periodiseringsfond (schablonränta)

Pengarna som finns i en periodiseringsfond beskattas inte förrän de återförs till företaget. Däremot tas en avgift, som också kallas schablonintäkt, ut. Denna schablonintäkt är 72 % av den statslåneränta som som gällde 30 november föregående år.

För beskattningsåret 2018 är schabolnintäkten 0,36 %. Läs mer om hur schablonintäkten beräknas på Skatteverkets webbplats.

För- och nackdelar med periodiseringsfonder

Periodiseringsfonder ett bra sätt för att betala mindre i skatt men det gäller också att ha goda skäl till att upprätta dem. Ibland kan det nämligen inte vara lönsamt, också för att juridiska personer måste betala den så kallade schablonräntan som beräknas på avsättningarna. Företaget bör alltid se över både för- och nackdelar.Periodiseringsfonder

Hur mycket pengar som företaget kan sätte av i en periodiseringsfond, beror på hur företaget ser ut. För aktiebolag och ekonomiska föreningar gäller 25% av intäkterna. Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag eller kommanditbolag får avsätta max 30%.

Att avsätta en del av intäkterna i en periodiseringsfond kan vara ett sätt att skapa framtida möjligheter till finansiering. Det gäller inte minst företag som har svårt att beviljas lån eller krediter. Inför en nedtrappning av företagets verksamhet kan en periodiseringsfond också användas, för att jämna ut företagets resultat. I en enskild firma kan detta var ett sätt för ägaren att hålla lönen på samma nivå, fram till pensioneringen, trots att omsättningen minskar.

En annan fördel är att medlen i periodiseringsfonden kan återföras till företaget om bolaget gör en förlust. Om beloppet som återförs täcker underskottet behöver man heller inte betaal någon skatt på detta belopp.

Det finns också nackdelar med att använda sig av periodiseringsfonder. Beloppet i fonden kommer att beskattas med ett schablonbelopp, och om summan som avsätts är liten kanske det inte lönar sig över huvud taget. När beloppet sedan återförs kommer inkomsten av näringsverksamheten att ökas med samma belopp.

Tänk också på att skattepengar måste finnas den dag fonden återförs, så att skattefällan undviks.

Vem kan göra avsättning till periodiseringsfond?

De flesta typer av företag, men inte alla, kan göra avsättningar till periodiseringsfond. Följande kan göra avsättning:

 1. Fysiska personer
 2. Dödsbon
 3. Juridiska personer

I punkt 3, juridiska personer, räknas dock inte följande in:

 • Privatbostadsföretag
 • Investmentföretag
 • Begränsat skatteskyldiga enligt inkomstskattelagen

Att återföra från periodiseringsfond

En avsättning som gjorts till en periodiseringsfond ska återföras senast det sjätte beskattningsåret efter att avsättningen gjorts. Det finns också särskilda fall, där den som gjort avsättningen måste återföra den direkt.

Skatteverket skiljer på frivillig återföring, som gjorts innan den sexåriga fristen löpt ut, och återföring som görs för att tidsfristen är till ända. Rent skattemässigt är det inte någon skillnad på dessa två.

Omedelbar återföring

Begreppet omedelbar återföring syftar på situationer där en periodiseringsfond måste återföras till beskattning, även om sex år inte gått sedan avsättningen gjordes. Detta gäller rent generellt i följande situationer:

 • Näringsverksamheten upphör.
 • Verksamheten försätts i konkurs.
 • Näringsverksamhetens skattskyldighet upphör.
 • Näringsverksamheten ska, på grund av skatteavtal med stat utanför EES, inte längre beskattas i Sverige.
 • Verksamhetens fasta driftställe i Sverige upphör.
 • Om verksamheten går från att vara obegränsat skatteskyldig till att vara begränsat skattskyldig, och har gjort avsättningar till periodiseringsfonder utanför EES.
 • Om verksamheten går från att vara obegränsat skattskyldig till att vara begränsat skattskyldig, och har gjort avsättningar till periodiseringsfonder i en verksamhet som enbart drivs i ett annat land inom EES.
 • Verksamhetens hemvist övergår till den stat där näringsverksamheten bedrivs, från ett fast driftställe, enligt ett skatteavtal med en stat utanför EES.

Hur bokför jag en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond bokförs under kontogrupp 88 (bokslutsdispositioner) i resultaträkningen, och under kontogrupp 21 (obeskattade reserver) i balansräkningen. När en avsättning sker debeteras kontot i kontogrupp 88, och kontot i kontogrupp 21 krediteras.

Hur återför jag mitt företags periodiseringsfond?

Du kan när som helst återföra hela eller en del av fonden, till företaget. I och med detta beskattas också pengarna. Vid återföringen krediteras ett konto i kontogrupp 88, och ett konto i kontogrupp 21 debeteras.

Hur länge kan mitt företag ha pengar i en periodiseringsfond?

En periodiseringsfond kan användas i sex år, sedan måste den återföras.

När kan pengarna i periodiseringsfonden användas?

Pengar i periodiseringsfonden kan användas när som helst under den sexårsperiod som fonden finns. De kan användas när det uppstår ett underskott i verksamheten, vid en nedtrappning av verksamheten, eller helt enkelt sparas i hopp om lägre bolagsskatt i framtiden.