Välj en sida

P/E tal

Vad menas med P/E tal?

P/E-tal är ett nyckeltal som används inom fundamental aktieanalys för att jämföra olika aktiers värdering. Nyckeltalet beräknas genom att priset för en aktie divideras med vinsten per aktie. P/E är en förkortning av engelskans price (pris) respektive earnings (vinst). Nyckeltalet anger hur många år det tar för företaget att tjäna in priset på aktien.
Stockholmsbörsens aktier har det senaste seklet haft ett genomsnittligt P/E-tal på 14. Generellt bedöms P/E-tal på 5-10 vara en låg värdering, medan P/E-tal på 20 eller högre anses som en hög värdering. Vinsten per aktie, framtida vinsttillväxtsmöjlighetet och stabilitet i vinster och prognoser över tid är de underliggande faktorerna som investerarna värderar när priset på aktien fastställs.

Vilken nytta har du som företagare av P/E-tal?

Om ditt företag har en god likviditet kan det finnas anledning att placera en del av denna i aktier. Väljer du att ta aktiv del i aktiehandeln har du stor nytta av P/E-tal för att jämföra olika aktiers värdering. Jämförelserna kan även ske mellan olika branscher.
Du har dessutom nytta av nyckeltalet för att bedöma värdet på ditt företag genom att hålla reda på vilka P/E-tal som andra företag i din bransch värderas till. Detta har självfallet betydelse för dig om du planerar att sälja ditt företag, men kan också spela roll för att bedöma din privatekonomi om du vill låna pengar privat.
[dt_vc_list]

  • P/E-tal är ett finansiellt nyckeltal som ibland även kallas för vinstmultiplikator.
  • Nyckeltalet beskriver hur många år det tar för företaget att tjäna in vinster motsvarande värdet per aktie.
  • P/E-talet används för att jämföra olika aktiers värdering, men också för att försöka värdera företag som inte är noterade på en börs.

[/dt_vc_list]

Hur används P/E-tal vid aktiehandel?

Många investerare följer aktiers P/E-tal för att bedöma om aktien är lågt eller högt värderad av marknaden. Att en aktie har ett lågt eller högt värde har ju aktiemarknaden bestämt genom sin prissättning, men många letar efter aktier som värderas lågt i förhållande till sin faktiska eller förväntade vinst.

Kan P/E-tal användas vid analys av företag inom samma bransch?

Om du har en stark förväntan om att en viss bransch ska utvecklas väldigt starkt i framtiden finns anledning att analysera flera aktier inom den. Då är P/E-talet ett av de viktigare nyckeltalen att jämföra. Som alltid finns det anledningar till olika marknadsvärdering av olika aktier.

Kan P/E-tal vara negativt?

Om företaget går med förlust finns ju ingen årsvinst, vilket gör att det inte går att beräkna P/E-talet. Däremot görs ofta framtidsinriktade analyser som baseras på bedömda framtida vinster. Med de bedömda vinsterna i framtiden kan ett proforma P/E-tal beräknas och jämförelser göras med andra aktier.

Vad behöver jag tänka på när jag analyserar P/E-tal?

Företagen kan i sina årsredovisningar vidta diverse redovisningstekniska åtgärder som påverkar vinsten per aktie. Åtgärderna kan både förbättra och försämra vinsten per aktie. Därför är det viktigt att studera marknadsinformation och årsredovisningar för att se vilka redovisningstekniska åtgärder som vidtagits och även korrigera för dessa vid P/E-beräkningen.

Vilka andra nyckeltal än P/E är viktiga att analysera vid fundamental aktieanalys?

De viktigaste nyckeltalen, utöver P/E, är direktavkastning som beskriver hur stor utdelningen är i procent av aktiens värde. Många värdeinvesterare önskar minst 4 % i direktavkastning. Avkastning på eget kapital (ROE), skuldsättningsgrad, substansvärde, PEG som visar P/E-talets utveckling vid antagande om framtida vinsttillväxt, är andra.