Välj en sida

Överskott

Summering

  • Överskottet är företagets samlade vinster efter skatt och är därmed en bra värdeparameter för hur välmående ett företag är. Soliditet är ett begrepp som går hand i hand med överskottstermen.
  • Olika situationer avgör hur överskottet distribueras, placeras eller används. Överskottet kan investeras tillbaka in i verksamheten eller användas som en framtidsinvestering. Pensionssparande eller investering i andra företag är två exempel.
  • Överskottet kan bli en form av ”lön” om det placeras i fonder eller aktier som i ett senare tillfälle plockas ut. Aktier har har dock inte någon förutbestämd avkastning.
  • Ett företags överskott är ett direkt nyckeltal när det kommer till verksamhetens förmåga att stå emot tuffa motgångar (det vill säga förluster). Företag med ett stabilt samlat överskott har ekonomiska resurser för att motstå mer ojämna vinst- och förlustperioder.
  • Inom ideella organisationer kan vara föreningar eller andra verksamheter som driver sitt arbete helt utan vinstsyfte. I dessa sammanhang används begreppet överskott istället för vinst för att beskriva den del som blir över efter att utgifter räknats av från verksamhetens inkomster.

I ett företag talar man om vinster och om överskott. De kan inte sällan beskrivas som samma sak, vilket de i verkligen inte är. Ett bolag kan nämligen under en period gå med vinst, men det betyder inte att överskottet är ett faktum. Överskottet är nämligen företagets samlade vinster efter att skatter har betalats.

Det är fullt möjligt för ett företag att gå med vinst, men sakna överskott. I ekonomiska termer kan överskott dras lika med soliditet, vilket är en av de parametrar som används vid värdering av företag. Det går även att beskriva överskott i företag som en form av mått på verksamhetens ekonomiska historik.

ÖverskottÖverskott i företag

Ett företags vinst är inte detsamma som ett överskott eftersom det sistnämnda är ett plus på kontot efter skatt. Vinsten kan uppstå periodvis, men ett överskott är det starkaste bevis för att ett företag ”mår bra”. Inte sällan används begreppet överskott som ett mått för att se till företags värde. Ofta tillsammans med soliditet.

Överskottet är det som blir över efter att skatter är betalda och det viktigt att företaget investerar ”rätt”. Den rådande situationen avgör mycket, men även företagets storlek samt bransch spelar in. Egna företagare kan exempelvis använda överskottet till att investera i framtiden genom pensionssparande. Storbolag kanske använder överskottet till att investera i andra företag.

På vilket sätt är överskott viktigt för företag?

Företag som samlar på sig vinster efter skatt genererar ett stabilt överskott. Syftet med aktiebolag är att verksamheten ska vara vinstinriktad. Därför bör överskottet i så hög grad som möjligt användas för tillväxt och företagsmässiga fördelar. Rör det sig om en ensam företagare kan även överskott investeras i placeringar.

Vad menas med överskott i ideella organisationer?

Ideella organisationer driver arbetet utan ett tydligt vinstsyfte och flera inkomstkällor kan bli skattefria. I den här typen av verksamheter används överskott regelbundet för att beskriva den del som blir över från inkomsten som genererats i det ideella arbetet efter att utgifter räknats av.

Är vinst och överskott samma sak?

Svar nej. En vinst kan uppstå i ett företag periodvis samtidigt som verksamheten saknar överskott. Ett kapitalöverskott är det som företaget har tillgodo efter att skatter blivit betalda. Det är till mycket ett användbart mått på företagets välmående och brukar ofta ingå som värderingsparameter.

Kan ett överskott vara en lön?

Normalt sett är det vinsten som tas ut i lön till anställda eller bolagsägare, men beroende på hur ett överskott placeras kan det i längden plockas ut som lön. Ett överskott kanske placeras i aktier eller fonder som sedan önskas plockas ut. Aktier har dock inte någon förutbestämd avkastning.

På vilket sätt är överskott en värderingsparameter?

Ett överskott beskriver hur mycket av företagets tillgångar som blivit direkt finansierade av det egna kapitalet. Det ger också en god överblick på företagets utveckling på det ekonomiska planet över tid. På så sätt ges en tydlig bild över hur verksamheten klarar av att ta sig igenom till exempel förluster.