Välj en sida

Överkurs

Summering

  • Överkurs gäller framförallt värdepapper som aktier. Överkursen är det överstigande belopp av aktiens nominella värde. Om en aktie t.ex säljs för 1000 kronor och priset är 1200 kronor, är 200 kronor överkursen, medan resten faller inom kategorin aktiekapital.
  • Många företag sätter en överkurs på aktier när de vill expandera sin verksamhet, få in nytt kapital, investera i ett nytt projekt och således fatta beslut om en nyemission som ska tecknas till överkurs. Överkursen ska alltid bokföras som en speciell post i företagets balansräkning och ingå i eget kapital, fritt eget kapital. Många bolag som går med vinst och vill utöka verksamheten ännu mer, brukar ta beslut om nyemission och en överkurs på sina värdepapper.
  • Överkursen ska in på en överkursfond som är en balansräkningspost som nämns ovan. Det belopp som ligger över kvotvärdet ska in på den fonden, och går sedan till aktieägarna som utdelning i senare skede.

Överkurs förekommer i många sammanhang, men just inom ekonomi handlar det om värdepapper och dess kursvärde, då överkurs i detta fall symboliserar den del som överstiger det nominella beloppet på värdepappret. Beräkningen är alltså aktiens eller värdepapprets pris eller teckningsvärde minskat med dess nominella belopp. Resten utgör aktiekapital.

I samband med överkurs anger man också en överkursfond – en speciell post i företagets balansräkning som ska ingå i det egna, fria kapitalet. Det finns ett starkt samband mellan överkurs och nyemission. Syftet med det är att få in mer likvida medel i verksamheten och det egna kapitalet, eftersom aktieägarna får teckna nya aktier till högre pris.

ÖverkursAnledningen till en överkurs

Det finns många anledningar till att ett företag säljer värdepapper till en överkurs. Den största är som nämnt ovan, att man vill expandera verksamheten eller få in mer kapital på grund av olika syften. Det kan också röra sig om att vara tvungen att betala av på lån, göra en investering osv.

Att sälja aktier till överkurs är faktiskt speciellt vanligt när det går bra för företaget.

Det är dock viktigt att understryka att besluten måste fattas på bolagsstämman, där man bestämmer hur mycket ett aktiepris ska öka, antalet nya aktier som ska säljas, den nya teckningskursen samt vem som får teckna dem, när det hela ska inträffa m.m.

Hur kan man bestämma överkursen?

Det antal av nya aktier som ges ut i samband med tecknandet av nyemissionen ska multipliceras med aktiernas kvotvärde. Det belopp som framkommer är normalt överkursen, det vill säga det överstigande beloppet som sedan ska överföras i en överskottsfond. Kvotvärdet får man fram genom division av aktiekapital med aktieantalet.

Vad är motsatsen till överkurs?

Motsatsen till överkurs är underkurs. Normalt är det förbjudet att sälja sina aktier till ett lägre värde än kvotvärdet men i vissa fall kan nyemissionen tecknas till underkurs. I det fallet ska differensen mellan teckningskursen och kvotvärdet tillföras aktiekapitalet, genom att överföra kapital från t.ex en reservfond.

Hur ska minskning av överkursfonden behandlas?

Minskning av en överkursfond ska normalt behandlas som vinstutdelning. Om ett företag av någon anledning alltså vill använda medel ur överkursfonden, så ska dessa gå till utdelning till aktieägarna. En överkursfond kan dock också minska av andra skäl, som t.ex vid förluster. Överkursfonden utgör fritt eget kapital, inte bundet.

Kan man lösa upp en överskottsfond?

Ja, det kan man göra. Man kan exempelvis lösa upp fonden genom att täcka upp för förluster eller som hjälp i uppbyggnadsfaser, i det fall eget kapital inte är så stort som det bör. Även detta beslut tas på bolagsstämman. För upplösning genom att täcka förluster krävs i regel inget tillstånd.

Måste de nya aktierna med överkurs alltid betalas med pengar?

Nej, de kan betalas med pengar men de kan även betalas med andra sorters tillgångar (apportbetalning), samt genom kvittning. Betalningsmedlen ska anges i det s.k emissionsbeslutet. Betalas det med kontanta medel så måste ett särskilt bankkonto öppnas. Vid apportbetalning sker en värdering av tillgångarna.