Välj en sida

Omsättningstillväxt

Summering

  • Omsättningstillväxt är ett mått på hur företagets omsättning har förändrats över en viss period, t.ex. mellan år, kvartal eller månader. Tillväxten mäts dels i kronor, dels i procent.
  • Omsättningen och omsättningstillväxten spelar en avgörande roll för att förbättra företagets resultat.
  • Förutom omsättningstillväxtens betydelse för att förstärka företagets resultat speglar tillväxten även företagets marknadsposition och varumärkenas styrka.
  • Utifrån en teoretisk ansats kan företagets omsättningstillväxt endast öka genom att priserna höjs, volymen som säljs ökar eller genom att företaget förvärvar en ny verksamhet, s.k. förvärvad tillväxt.

Omsättningstillväxt är ett begrepp som används för att visa på hur mycket som ditt företags omsättning har förändrats över en viss tidsperiod. Omsättningstillväxt mäts vanligtvis på års-, kvartals- och månadsbasis. Omsättningstillväxt mäts vanligtvis i kronor och procent. Tillväxten i procent är oftast som högst i små och unga bolag som expanderar kraftigt under sina första år och vars produkter eller tjänster ännu inte är att karakteriseras som mogna. Omsättningstillväxten i kronor är oftast högre ju större bolagen är. En hög omsättningstillväxt är eftersträvansvärd om företaget kan öka sin bruttovinst i kronor.

En högre bruttovinst innebär att försäljningsintäkterna är högre än de rörliga försäljningskostnaderna. Samtidigt krävs dock att kostnaderna för personal, lokal, marknadsföring och administration inte ökar mer än bruttovinst. Omsättningstillväxt är över tid nödvändigt för att förbättra företagets ekonomiska resultat. Det skapar en högre s.k. top-line som ger företaget en starkare marknadsposition för att ytterligare kunna växa. Det förutsätter dock att nettoomsättningsökningen sker till följd av att produkter eller tjänster säljs till en högre bruttomarginal eller i en högre volym än tidigare. Bruttovinsten måste öka för att omsättningstillväxten ska kunna medverka till att företagets resultat förbättras. Vidare krävs det att företagets kostnader för personal, marknadsföring, lokaler, administration m.m. inte ökar mer än bruttovinstens förbättring för att företagets rörelseresultat ska bli bättre jämfört med jämförelsetidpunkten.

OmsättningstillväxtVarför är omsättningstillväxt viktigt för företagare?

Företagets resultat är beroende av företagets omsättning och företagets kostnader. En hög omsättningstillväxt skapar förutsättningar för att öka bruttovinsten och öka företagets effektivitet genom en lägre kostnad per enhet eller per lönekrona. En hög omsättningstillväxt stärker även företagets marknadsposition som är viktig för att kunna förbättra företagets resultat på sikt.

Därför är omsättningen väldigt viktig för att kunna fortsätta att göra bra affärer. Företag som är väldigt beroende av ett starkt varumärke är extremt beroende av att ha en hög omsättningstillväxt, det skapar en strategisk position som i förlängningen utgör en förutsättning för att kunna tjäna pengar. Ju högre top-line och omsättning, desto starkare varumärke.

Inom vissa branscher, t.ex. försäljnings av konsumentprodukter (livsmedel, dryck, godis etc) är det ofta nödvändigt att ha en stark marknadsposition för att över tid klara av att tjäna pengar på lång sikt. Därför förekommer det inte sällan att det sker kraftiga marknadsinvesteringar i form av reklam, sponsring m.m. för att dels finnas i konsumenternas medvetande, dels för att kunna få ut ett högre pris än annars. Inom dessa branscher kan man ibland se att omsättningstillväxten prioriteras före företagets vinst på kort sikt i syfte att nå en stark marknadsposition och ett starkt varumärke. Ibland säljs produkter till priser som understiger inköps- och logistikkostnaderna endast för att etablera produkterna på marknaden. Det skapar en hög omsättningstillväxt för de berörda produkterna men behöver på kort sikt inte alls vara lönsamma för företaget.

Hur varierar omsättningstillväxten i mogna respektive unga bolag?

Omsättningstillväxten är i procent vanligtvis som högst i unga och nya företag som växer kraftigt från en låg nivå. Produktens mognadsfas, vilken ibland är densamma för företagets mognadsfas, är av stor betydelse för omsättningstillväxten i procent. Stora och stabila företag har väsentligt lägre omsättningstillväxt då de är mer mogna.

Vad är skillnaden mellan organisk och förvärvad tillväxt?

I ett företag som bedriver en likartad verksamhet år efter år sker en organisk tillväxt. I denna typ av verksamhet spelar omsättningstillväxten en stor roll för att spegla företagets organiska förmåga att växa. Om en ny verksamhet köps till i företaget tillförs företaget en förvärvad tillväxt.

Leder en hög omsättningstillväxt alltid till högre vinster?

En hög omsättningstillväxt skapar högre vinster endast om bruttovinsten ökar. För att bruttovinsten ska öka måste nettoförsäljningsintäkten – kostnad för sålda varor minus logistikkostnader öka för att en hög omsättningstillväxt ska leda till  högre vinst. Vidare får inte kostnaderna nedanför bruttovinsten öka mer än bruttovinsten för att resultatet ska förstärkas.

Hur kan jag skapa en högre omsättningstillväxt?

Det finns bara två sätt att öka omsättningen, det är att sälja mer eller sälja dyrare. För att få en högre omsättningstillväxt krävs således att företaget lyckas positionera sina produkter eller tjänster så att ett högre pris kan tas ut av kunden, t.ex. genom marknadsföring eller genom att öka volymen.

Vilket samband har marknadsinvesteringar och varumärke med omsättningstillväxt?

Företagets investeringar i marknadsföring, sponsring och andra varumärkesbyggande aktiviteter syftar dels till att stärka positionen på marknaden, dels till att skapa förutsättningar för en högre betalningsvilja för produkterna eller tjänsterna som säljs. Ju högre intäkter, desto högre omsättningstillväxt: det är sambandet mellan omsättningstillväxt och marknadsinvesteringar.