Välj en sida

Omsättningstillgång

En omsättningstillgång är en tillgång i företaget som används under begränsad tid. Motsatsen är anläggningstillgång som sträcker sig under flera år. Omsättningstillgångar är således till för att förbrukas inom en viss tid, eller gå till försäljning. De kan också omvandlas till likvida medel, relativt snabbt. All försäljning av omsättningstillgångar skall debiteras med moms.

Företag respektive privatpersoner

Omsättningstillgångar omfattas av både företag och privatpersoner. I ett företag är det omsättningstillgångarna som brukas för att finansiera den dagliga verksamheten och för en privatperson är det helt enkelt pengarna på banken som inte är låsta summor. Hos företagen kan omsättningstillgångarna delas upp i flera kategorier som lagerförda varor, fordringar, likvida medel mm.

Sammanfattning

  • Omsättningstillgångar är företagets tillgångar som säljes eller förbrukas löpande
  • Motsatsen till omsättningstillgångar är anläggningstillgångar
  • Tillgångarna kan delas upp i olika fordringar, lagerförda varor, likvida medel etc
  • Tillgångarna bokförs som ”Omsättningstillgångar I eller II”
  • Alla omsättningstillgångar skall redovisas i balansräkningen
  • All försäljning av omsättningstillgångar skall debiteras med moms
  • Tillgångarna bokförs i debet

Att bokföra omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar skall alltid redovisas i balansräkningen. Omsättningstillgångar kan delas upp i två kategorier – omsättningstillgångar I och omsättningstillgångar II. Den första delen brukar främst syfta till den huvudsakliga verksamheten som kundfordringar och likvida medel på bankkontot medans den andra delen avser varulager och andra saker. Omsättningstillgångar bokförs i debet.

Kontogrupper

De olika kontogrupperna som man använder i bokföringen är kontogrupp 14-19. Dessa innefattar således kortfristiga fordringar och/eller placeringar, bank och kassa, kundfordringar och andra fordringar, lager och förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Precis som med anläggningstillgångar är det bra att skapa en reskontra för varje enskilt konto som hänvisar till olika omsättningstillgångar, det ger fördelaktig kontroll.

Ta bort omsättningstillgångar ur balansräkningen

De omsättningstillgångar som inte längre är av värde på grund av försäljning, eller att de tappat helt i värde, skall tas bort ur balansräkningen. De som förefaller värdelösa när balansräkningen görs skall bokas bort på samma sätt som görs vid försäljning, förutom att försäljningspriset nu blir noll kronor.

Omsättningstillgångar och likviditet

Eftersom omsättningstillgångar är tillgångar som inom kort tid, omsätts till likvida medel, så spelar dessa ganska stor roll i ett företags likviditet. För att räkna ut kassalikviditet och balanslikviditet så finns omsättningstillgångarna med i en formel för båda beräkningarna.

  • Kassalikviditet = Omsättningstillgångar – varulager och pågående arbete/kortfristiga skulder
  • Balanslikviditet = Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder

Likviditet

Det bör finnas en balans mellan skulderna och omsättningstillgångarna så att kassalikviditeten är minst 100%, d.v.s. lika stora som de kortfristiga skulderna och helst större. På det sättet får företaget god likviditet och en högre säkerhet beträffande betalningar vid väntade och oväntade situationer. Företaget kan frigöra kapital genom att sälja av varulagret eller avyttra anläggningstillgångar.

Frigöra kapitalOmsättningstillgång

I vissa fall har inte företaget möjlighet att frigöra kapital endast genom att sälja av varulagret eller omsättningstillgångarna, då kan den enda utvägen vara att låna pengar. Därför är det viktigt att ha omsättningstillgångar som företaget vet kan omvandlas till likvida medel med kort varsel om företaget vill undvika penninglån.