Välj en sida

Observationskonto

Summering

  • Observationskonto används när inte rätt konto hittas för en viss händelse.
  • OBS-kontot har en viktig roll i företagets löpande redovisning eftersom det underlättar situationer där informationen är knapphändig.
  • När informationen kommit fram ska beloppet skrivas på sitt riktiga konto samtidigt som observationskontot nollställs.

Inom bokföring och redovisning används ett observationskonto tillfälligt när inte rätt konto hittas för en viss händelse. Kontot brukar även i korta drag kallas för OBS-konto och företaget bestämmer själv vilket konto det är. Det är med andra ord ett konto som finns med i den löpande redovisningen.

Ett företags löpande redovisning går ut på att olika affärshändelser bokförs i kronologisk ordning. Ett obs-konto, eller observationskonto, har till syfte att ta upp poster som inte kan härledas till ett direkt konto. Helt enkelt när informationen kring en händelse (intäkt eller kostnad) är knapphändig. Tack vare obs-kontot undviker företag att rubba den löpande redovisningen och det kronologiska underlaget för bokslutet.

En bokförd händelse på observationskontot måste återställas till noll innan bokslutet. Det är viktigt att komma ihåg under årets gång. Ett stående tips för företag är att använda ett konto som är enkelt att se bland tillgångarna i balansräkningen. Det finns annars en risk att posterna inte syns i rapporterna.

OBS-konto i ett företag

Inom företag kan obs-kontot användas vid flera olika typer av situationer. Det gäller dock att det rör sig om en tillfällig bokföring med syftet att korrigera posten till sitt korrekta konto. När företaget rett ut vilket konto som posten ska härledas till måste obs-kontot nollställas. Det innebär att den tidigare gjorda bokföringen korrigeras samt att resultatet förändras med den korrekta verifikationen. På så sätt undviks ett bokslut med avsaknad av rätt underlag. Ett bokslut som innehåller poster på obs-kontot innebär ett osäkert resultat, vilket innebär att företagets resultat inte är transparent.

OBS-kontot har en viktig roll i företagets löpande redovisning eftersom det underlättar situationer där informationen är knapphändig. Såsom när en transaktion på direkten inte kan relateras till ett visst konto för intäkter eller kostnader i företaget. Det är företaget självt som väljer vilket konto som ska representera observationskontot. Det är att föredra ett tidigt konto för att enkelt hitta tillbaka till kontot när det är dags att korrigera den tillfälliga bokföringen. På så sätt blir det lättare att se kontot vid bokföring och genomgång av rapporter.

ObservationskontoEtt bra exempel på när observationskontot kan behövas är när ett företag har betalat en utgift, men där det är oklart varifrån beloppet har dragits. Tills det att kontot är härlett kan beloppet bokföras på observationskontot. När informationen kommit fram ska beloppet skrivas på sitt riktiga konto samtidigt som observationskontot nollställs.

Företag bokför händelser på obs-kontot när det inte finns tillräckligt med information för att kunna ge posten ett underlag och verifikation. Det kan till exempel vara en betald utgift som företaget inte vet varifrån pengarna har dragits. Då bokförs beloppet på obs-kontot tills det att företaget reder ut om det till exempel är från kassa eller bank. Otydliga fakturor kan många gånger röra om det i den löpande bokföringen. I de fallen är obs-kontot praktiskt att ha tillhanda. Även skattetvister brukar vara en vanlig orsak till att obs-kontot används.

Obs-kontot används med andra ord när det finns en viss osäkerhet kring en affärshändelse.

När kan ett obs-konto behövas?

Inom företagsredovisning används observationskontot för att kunna gå vidare i bokföringen när en kostnad eller intäkt inte på direkten kan härledas till ett konto. Det kan exempelvis vara när en faktura inkommit med knapphändig information. Ett annat exempel är när det finns ovisshet kring avdrag eller momslyft.

Finns det ett bestämt konto för obs-kontot?

Svar: nej. Det är företaget som avgör vilket konto i den interna redovisningen som ska användas som obs-konto. Normalt brukar det vara ett tidigt konto för att händelser som bokförts på kontot inte ska glömmas bort att korrigeras i ett senare läge. Det är då lättare att se posten.

Vad menas med att obs-kontot nollställs?

När en händelse, en intäkt eller kostnad, bokförs på observationskontot är det viktigt att korrigera kontot när det rätta bokföringskontot har hittats. Det är det som kallas att nollställa observationskontot. Bokföringens tidigare resultat ska med andra ord korrigeras till det korrekta resultatet och därefter ska även företagets balans ändras.

Vilken relation har obs-kontot och den löpande bokföringen?

Ett obs-konto har till uppgift att tillfälligt lösa ett uppstått problem i den löpande bokföringen. Det innebär i praktiken att kontot används för att inte den kronologiska ordningen av företagets affärshändelser ska rubbas. När rätt konto är upphittat ska dock obs-kontot korrigeras och rätt konto ska bokföras.

Ska ett obs-konto användas till specifika händelser?

Så länge det rör sig om en händelse som ännu inte kan härledas till ett konto kan obs-kontot användas. Osäkra poster bokförs tillfälligt på kontot. Inom företag kan det till exempel vara otydliga fakturor, skattetvister eller returer av varor. Obs-kontot måste nollställas för att inte bokslutet ska stå utan verifikationsunderlag.