Välj en sida

Nyemission

Vad menas med Nyemission?

För att lättare förstå begreppet nyemission, bör man först känna till vad emission betyder. Emission innebär utgivning av aktier, värdepapper och dylikt. Det korrekta uttrycket är utdelning av finansiella instrument; ett förfarande strikt reglerat av lagar och regler kopplat till bl. a. värdepappersrörelse, börs- och clearing m.m. Det är därmed viktigt att tolka regleringen korrekt.

När ett bolag beslutar sig för att dela ut nya aktier kallas det nyemission.

Ett exempel:
Ett aktiebolag har 1 miljon utstående aktier. Bolaget beslutar att nyemittera (dela ut) 100 000 av dessa aktier. Det som finns kvar kallas för utestående aktier, vilket i nämnda exempel skulle motsvara 1 100 000 aktier.

Hur påverkas aktieägaren respektive företaget?

När en nyemission sker uppstår det man kallar utspädning; aktiens andel krymper i förhållande till hur mycket den var värd före emissionen. Aktieägare tilldelas i detta avseende s.k. teckningsrätter, vilket kan beskrivas som ett värdepapper som ger aktieägaren möjlighet att köpa fler vid en given tidpunkt i samband med en nyemission.
När en emission har skett ökar det totala antalet aktier i ett företag. I de fall då teckningspriset är lägre än vad aktievärdet var före emissionen, minskar priset per aktie. Värdeminskningen kompenseras dock av de nya aktiernas värde. Det betyder att en teckningsrätt har kompensatoriskt värde när det gäller utspädning av ursprungsaktierna (efter genomförd emission).
[dt_vc_list]

  • Priset på nyemitterade aktier är generellt sett lägre än marknadspriset.
  • Syftet är att dra in nytt kapital till företaget.
  • Vore priset lika högt som marknadspriset skulle aktieägarna förmodligen investera i samma mängd aktier på börsen, vilket skulle motverka företagens syfte och mål med nyemission; att generera mer kapital till det egna företaget.

[/dt_vc_list]

Vad är en aktie?

Enkelt beskrivet är aktier en (eller flera) andelar i ett aktiebolag. Hur stor andelen blir är beroende av storleken på ägarens kapitalinsats. Denna kapitalinsats utgör i sin tur bolagets aktiekapital. Man kan därmed säga att man köper delar av bolagets tillgångar (resultat), efter det att fordringsägarna har fått sin del.

Hur köper man aktier?

Numer går det att med några knapptryck köpa (och sälja) aktier genom så kallad orderläggning på nätet. Läs först på om olika aktier och välj sedan den/de aktier du önskar köpa. De vanligaste aktierna kallas B-aktier. Aktuell kurs visas på aktuell hemsida. Välj ”Köp” och fyll i önskat pris samt antal. Klart!

Hur går en aktieutdelning till?

En aktieutdelning innebär helt enkelt att aktiebolaget delar ut (betalar ut, om man så vill) delar av bolagets tillgångar till aktieägarna. Det kan ske enskilt eller periodiskt, i syfte att ersätta/belöna de personer som har investerat i företaget. Den vinstandel som betalas ut kallas utdelningsandel.

Måste jag använda teckningsrätten?

Nej, det måste du inte, men kom ihåg att det är en kompensation för utspädningen som sker efter en genomförd emission (läs ”Hur påverkas aktieägaren…”). Det kan därmed ses som stor fördel att använda teckningsrätten, då aktieägarnas andelar till viss del minskar i värde efter det att bolaget gjort en nyemission.

Hur fungerar ett aktiebolag?

Ett aktiebolag, som förkortas AB, är en bolagsform i vilken ägarna har ett begränsat verksamhetsansvar. Som aktieägare riskerar man endast inbetalt kapital men är skyddad i övrigt. Dock har VD och styrelseledamöter såväl civilrättsligt som straffrättsligt ansvar för bolagets verksamhet och gentemot aktieägarna samt tredje part.