Välj en sida

Nominellt värde

Vad menas med Nominellt värde?

Om något har ett nominellt värde, så betyder det att det är det ursprungliga värdet som räknas. Ett nominellt värde är inte satt i förhållande till annat, såsom inflation. Det nominella värdet har ett stort samband med utlägg och finansiella tillgångar, såsom aktier där aktiens nominella värde står på börstabeller och dylikt.
Motsatsen till nominellt värde är realisationsvärde, vilket kan vara lite klurigt innan man fått kläm på det. Inom bokföring är det vanligt att tala om nominellt värde när man t.ex. redovisar utlägg och traktamenten eller kostnadsersättningar och beloppet ska betalas tillbaka i ursprungsvärdet. På sedlar eller mynt är det nominella värdet det värde som står på sedeln/myntet.

Nominellt värde – Aktier och obligationer för aktiebolag

I ett aktiebolag är det särskilt viktigt att vara på det klara med nominellt värde kontra realvärde. Det är nämligen aktiens och obligationers nominella värde som figurerar på index och börstabeller. Ett företag kan öka det nominella värdet på aktier genom att tillämpa fondemission.
Obligationens nominella värde är det värde som innehavaren får på slutdagen. Dock är det viktigt att veta att nominellt värde inte är detsamma som priset när det kommer till obligationer och därför kan priset vara nära det nominella värdet om obligationen nyss utfärdats. Detta eftersom priset pendlar i relation till de aktuella räntesatserna under löptiden.
[dt_vc_list]

  • Nominellt värde är detsamma som ursprungsvärde och tillämpas ofta vid utlägg, traktamenten och inte minst aktier och obligationer
  • Nominellt värde tar ingen hänsyn till inflation eller annan påverkan på värdet
  • För att ta reda på aktiens nominella värde tar man aktiebolagets aktiekapital och delar det med antalet aktier. Då får man fram kvotvärdet eller nominellt belopp.

[/dt_vc_list]

Vad innebär att höja nominellt värde med fondemission?

För att öka det nominella värdet på aktier kan ett företag tillämpa fondemission för att höja aktiekapitalet. Fondemission innebär enkelt en bokföringstransaktion där man skriver upp värdet på anläggningstillgångar, att överföring sker av reservfond, fritt eget kapital eller uppskrivningsfond. Man gör alltså en överföring från tidigare vinster.

Hur beräknas differensen mellan nominellt värde och marknadsvärdet?

Det nominella värdet på aktier och marknadsvärdet, det vill säga vad folk är beredda att betala för aktien, kan skilja sig åt markant eftersom det i stor del beror på utbud och efterfrågan samt andra faktorer. För att beräkna skillnaden subtraherar du bara det lägre från det högre värdet.

När sätts det nominella värdet på aktier?

Detta kan te sig lite olika, men det vanliga är trots allt att det nominella värdet anges när företaget först delar ut aktier, vanligen vid bildandet av verksamheten. Dock kan man som aktiebolag höja det nominella värdet senare genom att öka aktiekapitalet på olika sätt.

Vad innebär nominellt värde av utlägg och traktamenten?

Med nominellt värde vad gäller både utlägg och traktamenten, innebär det att du bokför och betalar ersättningarna till det ursprungsbelopp som existerar på fakturan som den anställde eller annan person har erhållit i samband med betalningen. Det ska alltså inte påverkas av inflation eller valutaförändringar med mera.

Hur bestäms det nominella värdet?

Det nominella värdet bestäms av utfärdaren och står i relation till dagens penningvärde. I ett bolag bestäms det genom företagets balansräkning samt reella kostnader för tillväxt. En akties nominella värde står skrivet i aktiebrevet och det nominella värdet på utlägg står skrivet i underlaget som fakturan eller kvittot.