Välj en sida

Nollställa verifikation

Summering

  • Nollställa verifikation kallas även att rätta verifikation
  • Begreppet innebär att du justerar eller tar bort en dokumenterad verifikation
  • Bokföring ska vara transparent på alla plan, även gällande justeringar eller raderade händelser
  • Blir någonting bokfört på fel sätt ska det korrigeras genom att återställa verifikationen ”baklänges”.

Att nollställa verifikationer kallas även för att rätta verifikationer och innebär att du justerar eller tar bort en dokumenterad verifikation. En bokföring ska vara transparent på alla plan, därmed även justeringar eller raderade händelser. I praktiken innebär det att en bokförd summa korrigeras eller tas bort med omvända konton.

Låt säga att en händelse har bokförts på debetsidan, men att summan blivit fel. Då ska verifikationen korrigeras genom att samma summa bokförs som kredit. Då blir den felaktiga verifikationen nollställd, det vill säga rättad och du kan börja om. Behövs en verifikation helt tas bort, gör du på samma sätt men avslutar när verifikationen är nollställd.

Nollställa verfikation
Nollställning av verifikation inom företag

Ett företags bokföring syftar till att visa på alla ekonomiska händelser som sker i verksamheten. Det innebär att ingenting får döljas utan ska vara transparent samt i logisk följd. Verifikationerna är händelserna som bokförs av företaget, och blir någonting bokfört på fel sätt ska det korrigeras genom att återställa verifikationen ”baklänges”.

Låt säga att en faktura blivit bokförd med ett felaktivt belopp och behöver ändras. Då korrigeras verifikationen genom att den görs om med samma felaktiga belopp, men på motsvarande bokföringssida (kredit alt. debet). När detta genomförts blir verifikationen nollställd och du kan bokföra om händelsen med den korrekta summa som först skulle ha bokförts.

Syftet med bokföring är att allt ska vara transparent. Det innebär i sin tur att även ändringar eller borttagningar måste dokumenteras. Felaktiga siffror nollställs genom att den bokförda verifikationen repeteras, men på motsatt sida. Därefter kan det korrekta beloppet bokföras på nytt. En verifikation som måste tas bort följer samma process, men avslutas när verifikationen är nollställd.

Kredit och debet

Inom bokföring används begreppet kredit för att beskriva en del av ett konto och betecknas ofta som ”-”. Det är när du bokför manuellt den högra sidan i den klassiska T-uppställningen. I praktiken innebär det att skulderna ökar när skuldkontot krediteras och tillgångarna minskar när tillgångskontot krediteras.

Inom bokföring används debet för att beskriva en del av ett konto och betecknas ofta som ”+”. Vid manuell bokföring är debet den sida som står till vänster i den klassiska T-uppställningen. I praktiken innebär det att skulderna minskar när ett skuldkonto debiteras och tillgångarna ökar när ett tillgångskonto debiteras.

Vad är en verifikation?

Verifikation är en typ av underlag som används inom bokföring för att styrka en post som återfinns i bokföringen. Ett bra exempel är när en faktura kommer in till ett företag, vilken blir en verifikation. En verifikation bokförs med ett nummer och minst två konton belastas i bokföringen (kredit och debet).

Vad innebär ekonomisk transparens?

Det innebär att alla ekonomiska skeenden i verksamheten dokumenteras i logisk följd. En verifikation som blivit bokförd på fel sätt kan inte ändras utan att den felaktiga verifikationen först nollställs. På så sätt kan alla händelser spåras och för företag innebär det bättre kontroll samt uppföljning av verksamhetens ekonomi.

Vad innebär med systematisk verifikationsordning?

Enligt svensk bokföringslag ska ett företags verifikationer presenteras i systematisk ordning, vilket innebär att varje enskild händelse bokförs i en särskild post. Det kallas även för huvudbokföring och verifikationerna bokförs utifrån typ av händelse och kan kopplas till både årsbokslut samt årsredovisning. Det systematiska verifikationssystemet ger företag en löpande överblick över bokföringsåret.