Välj en sida

Nollpunkt

Summering

  • Nollpunkten är den punkt när ett företags intäkter och kostnader är exakt lika stora. Det är ett viktigt mått eftersom det visar att man åtminstone måste sälja ett visst antal produkter för att kunna betala sina kostnader. Kort sagt är nollpunkten den punkt när intäkterna minus alla rörliga kostnader, täcker de fasta kostnaderna. Det blir således varken vinst eller förlust i företaget vid en nollpunkt.
  • Nollpunkten och nollpunktsvolymen figurerar i resultatanalyser när företag ska sätta kommande budgetar och beräkna ett minimum av försäljningsartiklar för att inte gå med förlust. Hamnar man under nollpunkten går man med förlust och hamnar man över går man med vinst. Den överstigande delen av nollpunkten brukar kallas för säkerhetsmarginal.
  • Vid nollpunktsanalyser och resultatdiagram brukar man både beräkna nollpunktsvolymen, d.v.s. hur stort antal produkter man måste sälja, samt nollpunktsomsättningen som berättar svaret i kronor. Det finns huvudsakligen tre formler för att få fram dessa siffror.

Nollpunkten i ett företag är när kostnader och intäkter är exakt lika stora. På engelska är benämningen break even point. Man kan även säga att det är den sålda försäljningsvolymen som ger ett nollresultat. Nollpunkten är ett bra sätt för ett företag att se hur mycket det måste sälja för att täcka samtliga kostnader.

Med andra ord är nollpunkten ett sätt att utläsa den minsta möjliga försäljningen. Det företaget sedan eftersträvar är en högre volym än nollpunkten, då går företaget med vinst. Är försäljningen lägre än nollpunkten, går det med förlust. Den del som sträcker sig över nollpunkten, är den positiva säkerhetsmarginalen, vilken alla företag hoppas blir så stor som möjligt.

NollpunktFormler och beräkning

Genom ett par formler så får man reda på hur mycket av en produkt som bör säljas för att få till stånd en nollpunkt. Dessa formler beräknar en nollpunktsvolym och en nollpunktsomsättning. Nollpunktsomsättningen ger ett svar i kronor och anges enligt följande.

Fasta kostnader i SEK / 1 – andelen rörliga kostnader = Nollpunktsomsättning

Nollpunktsvolymen eller den kritiska volymen med annat ord, kan istället beräknas enligt två formler.

Fasta kostnader / försäljningspriset per styck – rörlig kostnad per styck = nollpunktsvolym

eller

Fasta kostnader / täckningsbidraget per styck = nollpunktsvolym

Nollpunktsvolymen är viktig att använda i resultatdiagrammen eller resultatanalyserna för att analysera och mäta volymer vid upprättande av budget, samt i nollpunktsanalyser.

Är nollpunkten bara användbar i tillverkande företag?

Nej inte alls. En privatsparare kan t.ex. ha god nytta av nollpunkten när han/hon ska investera i aktier. Här gäller det att ha koll på aktiepriset och aktieantalet från första köpet till de fortsatta köpen, samt courtageavgiften. På så vis kan man se hur lönsam aktiehandeln är över tid.

Vad är säkerhetsmarginalen och hur viktig är den?

Säkerhetsmarginalen är differensen mellan nollpunkten och det faktiska utfallet. Säkerhetsmarginalen kan vara positiv eller negativ. I det förstnämnda skedet går företaget med vinst, i den senare går det med förlust. Säkerhetsmarginalen bör således alltid vara positiv och så hög som möjligt för att ge företaget lönsamhet.

Hur illustreras nollpunkten i ett diagram?

Eftersom nollpunkten och nollpunktsvolymen i stort sett alltid förekommer i diagram och analyser är det viktigt att de syns ordentligt. I diagrammen brukar man kunna se den genom att linjen för intäkter och linjen för totala kostnader helt enkelt korsar varandra. Vid korsningen utläser man nollpunkten.

Varför är resultatdiagrammet så viktigt?

Det är tack vare resultatdiagrammen där nollpunkten innefattas som man får en överskådlig blick över vad som krävs för att få till en bättre och mer lönsam försäljning. Med diagrammen kan man också ta fram olika budgetförslag och vidare skapa bättre beslutsfattning i framtiden. Diagrammen är tydliga och enkla att förstå.

Vid beräkning av nollpunktsvolym finns det två formler. Vilken ska man helst använda?

Det är oftast företag som enbart säljer en produkt som använder sig av formeln som både tar upp rörliga och fasta kostnader. Formeln lyder:

Fasta kostnader / försäljningspriset/styck – rörlig kostnad/styck = nollpunktsvolym

Säljer företaget fler produkter i sortimentet, är också nollpunktsomsättningen viktig att ha med.