Välj en sida

Nettoomsättning

Summering av avskrivning

  • Nettoomsättning är företagets omsättning efter avdragna avgifter, rabatter och vissa skatter
  • Moms är inte inkluderad
  • Nettoomsättning är ett bra verktyg för att visa hur bra det går för ett företag
  • Dock måste man även se till andra aspekter såsom omkostnader för att göra en likvärdig bedömning
  • Företagets nettoomsättning ska alltid bokföras

Ett företags nettoomsättning är den omsättning som sker när alla avdrag som punktskatt, rabatter och avdrag har räknats av. Det är ofta att man använder ordet omsättning och nettoomsättning i samma begrepp då nettoomsättningen är det som ska bokföras och redovisas. Moms ingår inte i nettoomsättningen utan endast skatter som är direkt knutna till den.

Nettoomsättningen utgör en viktig del av företaget då det är den som visar hur bra det går för verksamheten. Dock finns det en hake och det är att man inte garanterat kan säga att en bra nettoomsättning ger god lönsamhet eftersom man samtidigt måste titta på verksamhetens omkostnader.

Vad ingår och vad ingår inte?

NettoomsättningSom tidigare nämnts, ingår ett flertal punkter inte i nettoomsättningen, bl.a momsen. Nettoomsättningen är försäljningen minus moms på de varor och tjänster man säljer. I praktiken betyder det att man summerar försäljningen, drar bort utgående moms samt andra skatter relaterade till försäljningen, drar bort rabatter samt försäljning till personalens självkostnadspris.

Nettoomsättningen är alltså den summa som kommer en näringsidkare till del, efter att produkten har levererats. Rörelseintäkter som inte baseras på utförda prestationer – bidrag, gåvor, medlemsavgifter m.m. – räknas inte in i nettoomsättningen.

Det finns dock ett undantag, och det är ideella föreningar. Deras nettoomsättning, beräknad på samma som för företag, blir mycket låg, och därför räknas medlemsavgifter, gåvor och bidrag med i deras nettoomsättning.

Användningsområde

Nettoomsättningens utveckling är en av de saker analytiker tittar på under rapportperioder. På detta sätt går det att hitta mönster i hur företaget presterar, och göra jämförelser med andra företag.

Hög omsättning tyder på att ett företag har lätt att dra in pengar. Detta är alltid positivt, men det går inte att dra några slutsatser om företagets lönsamhet endast med ledning från detta mått; för detta krävs att man också tittar på företagets kostnader. Övriga rörelseintäkter påverkar heller inte nettoomsättningen.

Ett vanligt nyckeltal är nettoomsättning per anställd, som visar hur effektivt företaget är i sin produktion. Det säger dock inget om hur lönsamt företaget är.

Slutligen används nettoomsättningen som ett mått på ett företags storlek. Nettoomsättningen är ett av de nyckeltal som ska redovisas i en flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen i en årsredovisning.

Rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter ingår heller inte i nettoomsättningen. Till dessa hör saker som gåvor, bidrag, medlemsavgifter mm. Det är alltså alla intäkter som inte är företagets normala intäkter. Dock finns det ett undantag för ideella föreningar då deras nettoomsättning skulle vara alltför låg annars. Deras intäkter består ju till största delen av just gåvor.

Försäljningen

All typ av försäljning ingår dock i nettoomsättningen – både kontant och fakturerad försäljning. Detta innebär att både kontanta inbetalningar och fakturor ska vara inkluderade. Nettoomsättningen avser även både sålda varor och tjänster och gör ingen skillnad på de tu. Nettoomsättning är inte detsamma som vinst då vinsten är intäkter minus kostnader i resultaträkningen.

Dispens med nettoomsättning

Normalt ska alla företag alltid uppge sin nettoomsättning i sin redovisning för att man ska kunna bedöma hur bra det går för verksamheten. Dock kan vissa mindre företag få dispens från detta genom Bolagsverket. Detta är emellertid svårt att få och det krävs även en samsyn mellan företag och revisor.

När dispens beviljas

Om Bolagsverket anser att ett företag kan skadas av sina konkurrenter när dessa får tag på uppgifter om nettoomsättning, så kan myndigheten faktiskt bevilja dispens. Detta sker dock ganska sällan men det förekommer. Då årsredovisningar är offentliga handlingar kan små företag drabbas av stor konkurrens som inte alls gynnar dem.

Mindre företag

Det är också viktigt att notera att endast mindre företag kan få dispens från att redovisa nettoomsättningar. En vanlig konkurrenssituation räcker inte utan det måste verkligen ligga större anledningar bakom. Dessa specifika skäl måste utförligt beskrivas i ansökan samt uppgifter om konkurrenterna. Ansökningsavgiften kostar 1500 kr och betalas in till Bolagsverket.

Hur beräknas nettoomsättning?

Nettoomsättningen är ett företags omsättning, minus moms, rabatter och övriga skatter relaterade till omsättningen. Om försäljning till självkostnads- eller inköpspris har gjorts till personalen ska denna också räknas bort.

Vad visar nettoomsättningen?

Vinsten, delad med nettoomsättningen, visar resultatet per krona företaget säljer för. Detta resultat är företagets överskott, som kan användas till investeringar, amorteringar eller utdelningar.

Vad är nettoomsättning per anställd?

Nettoomsättning per anställd är ett nyckeltal som ofta redovisas. Det är helt enkelt nettoomsättningen delad med antalet anställda, och visar hur effektivt företaget är.