Ett företags nettoomsättning är den omsättning som sker när alla avdrag som punktskatt, rabatter och avdrag har räknats av. Det är ofta att man använder ordet omsättning och nettoomsättning i samma begrepp då nettoomsättningen är det som ska bokföras och redovisas. Moms ingår inte i nettoomsättningen utan endast skatter som är direkt knutna till den.

Viktig del

Nettoomsättningen utgör en viktig del av företaget då det är den som visar hur bra det går för verksamheten. Dock finns det en hake och det är att man inte garanterat kan säga att en bra nettoomsättning ger god lönsamhet eftersom man samtidigt måste titta på verksamhetens omkostnader.

SammanfattningNettoomsättning

  • Nettoomsättning är företagets omsättning efter avdragna avgifter, rabatter och vissa skatter
  • Moms är inte inkluderad
  • Nettoomsättning är ett bra verktyg för att visa hur bra det går för ett företag
  • Dock måste man även se till andra aspekter såsom omkostnader för att göra en likvärdig bedömning
  • Företagets nettoomsättning ska alltid bokföras

Vad ingår och vad ingår inte?

Som tidigare nämnt, ingår ett flertal punkter inte i nettoomsättningen, bl.a momsen. Nettoomsättningen är försäljningen minus moms på de varor och tjänster man säljer. I praktiken betyder det att man summerar försäljningen, drar bort utgående moms samt andra skatter relaterade till försäljningen, drar bort rabatter samt försäljning till personalens självkostnadspris.

Rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter ingår heller inte i nettoomsättningen. Till dessa hör saker som gåvor, bidrag, medlemsavgifter mm. Det är alltså alla intäkter som inte är företagets normala intäkter. Dock finns det ett undantag för ideella föreningar då deras nettoomsättning skulle vara alltför låg annars. Deras intäkter består ju till största delen av just gåvor.

Försäljningen

All typ av försäljning ingår dock i nettoomsättningen – både kontant och fakturerad försäljning. Detta innebär att både kontanta inbetalningar och fakturor ska vara inkluderade. Nettoomsättningen avser även både sålda varor och tjänster och gör ingen skillnad på de tu. Nettoomsättning är inte detsamma som vinst då vinsten är intäkter minus kostnader i resultaträkningen.

Dispens med nettoomsättning

Normalt ska alla företag alltid uppge sin nettoomsättning i sin redovisning för att man ska kunna bedöma hur bra det går för verksamheten. Dock kan vissa mindre företag få dispens från detta genom Bolagsverket. Detta är emellertid svårt att få och det krävs även en samsyn mellan företag och revisor.

När dispens beviljas

Om Bolagsverket anser att ett företag kan skadas av sina konkurrenter när dessa får tag på uppgifter om nettoomsättning, så kan myndigheten faktiskt bevilja dispens. Detta sker dock ganska sällan men det förekommer. Då årsredovisningar är offentliga handlingar kan små företag drabbas av stor konkurrens som inte alls gynnar dem.

Mindre företag

Det är också viktigt att notera att endast mindre företag kan få dispens från att redovisa nettoomsättningar. En vanlig konkurrenssituation räcker inte utan det måste verkligen ligga större anledningar bakom. Dessa specifika skäl måste utförligt beskrivas i ansökan samt uppgifter om konkurrenterna. Ansökningsavgiften kostar 1500 kr och betalas in till Bolagsverket.