Välj en sida

Momsdeklaration

Summering av momsdeklaration

 • Alla företag måste lämna in en momsdeklaration för att deklarera momsen
 • Momsdeklarationen kan lämnas in olika beroende på hur företaget är registrerad
 • På Skatteverkets hemsida kan företaget göra sin momsdeklaration via tjänsten “Moms- och arbetsgivardeklarationer”
 • Har företaget ingen moms att deklarera skall siffran 0 skrivas i fältet 49
 • Det går även att ändra tidsintervall för momsdeklaration

Momsdeklarationen är en redovisning av ett företags in- och utgående moms under en redovisningsperiod. Alla varor och tjänster som säljs innebär en moms på varans eller tjänstens pris. Denna moms skall då inbetalas till Skatteverket.

Momsdeklarationen måste lämnas in vare sig det finns någon moms eller ej att redovisa för den aktuella månaden. Om det inte finns moms att redovisa ska en nolla anges i ruta 49 i momsdeklarationen. Om företaget inte redovisar någon moms kan företaget bli skönbeskattat, alltså få betala moms enligt Skatteverkets uppskattning av momsunderlaget. Företaget kan också åläggas att betala förseningsavgift.

Att göra en momsdeklaration

Momsdeklaration på företagAlla företag måste redovisa ingående- och utgående moms oavsett bolagsform. Det finns olika momssatser, för olika typer av varor och tjänster. Momssatserna är 25, 12 eller 6 procent.

Momsdeklarationen görs för varje enskild redovisningsperiod och detta gäller även om företaget inte har haft någon moms att deklarera. Tidpunkten för att deklarera momsen skiljer sig beroende på hur företaget är registrerad. Vanligen är det varje år, varje kvartal eller månadsvis. I momsdeklarationen ska följande uppgifter ingå:

 • Företagets försäljning
 • Utgående moms
 • Ingående moms

Momsen skall sammanställas i en momsdeklaration som inlämnas till Skatteverket, detta kan även kallas för mervärdesskattedeklaration. Tack vare momsdeklarationen kan Skatteverket se skillnaden mellan den ingående och utgående momsen, detta för att se om ett företag skall få tillbaka pengar eller behöva betala in mer. Ett företags momsdeklaration behöver alltid sändas in.

Utifrån mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms bestämmer Skatteverket om företaget ska betala in ytterligare moms, eller få tillbaka pengar.

 

Momsregistrering för företag

MomsdeklarationNär företaget registrerar sig hos Skatteverket kan det ordnas e-legitimation, detta så att det enkelt går att nå tjänsten “Moms- och arbetsgivardeklarationer” för att se när det är dags att göra momsdeklarationen för varje period. Där sammanställs också enklast momsdeklarationen utan att behöva använda pappersblanketter som lätt kan komma bort.

Det underlag företaget använder sig av är momsuppgifterna från egen bokföring. Där framkommer det om ingående- och utgående moms. Utgående moms är den moms på det som sålts medans ingående moms är den moms på de varor och tjänster företaget köpt in. Mellanskillnaden avgör sedan huruvida företaget skall få tillbaka eller betala in pengar.

Företag kan lämna in momsdeklarationen via e-tjänsten ovan eller på en fysisk blankett som erhålls från Skatteverket. Upptäcker företaget att ett fel har begåtts så finns möjligheten att ändra momsdeklaration för just den hänvisade perioden genom att lämna in en ny. Det är dock ej möjligt att ändra senare momsdeklarationer för andra perioder.

Det är av stor vikt att företaget inte missar sin momsdeklaration, oavsett om moms finns att redovisa eller inte. Lämnas ingen deklaration in så skönbeskattas företaget och det kan innebära extra avgifter så som förseningsavgifter. En skönsbeskattning är Skatteverkets uppskattning om den momsskyldiges skatteunderlag, där det beslutas om vilken moms som skall betalas.

Datum för momsdeklaration

Tidpunkter för inlämnandet av momsdeklarationen varierar.

 • Småföretag kan välja mellan att deklarera kvartalsvis, årsvis eller månadsvis.
 • Mellanstora företag med momspliktig omsättning mellan 1-40 miljoner kr kan välja månadsvis eller kvartalsvis.
 • Större företag, med en omsättning på mer än 40 miljoner kronor per år, redovisar en gång per månad.

Registerutdraget från Skatteverket visar tidpunkten för momsdeklaration. Exakta datum återfinns under “Viktiga datum” på Skatteverkets hemsida. Observera att små och mellanstora företag kan lämna in momsredovisningen med en och en halv månads fördröjning. Momsdeklarationen för januari ska lämnas in senast i mitten av mars, o.s.v. Stora företag ska dock lämna in momsdeklaration för föregående månad.

Att ändra i momsdeklarationen

Det går att ändra sin momsregistrering, och därmed hur ofta momsen ska betalas in. Det går dock bara att välja mellan de alternativ som är tillgängliga för ett företag i den aktuella storleken. Det betyder att ett företag med en omsättning på högst 1 miljon kronor per år har störst valmöjligheter, och att ett företag med mer än 40 miljoner i årsomsättning inte har någon möjlighet att ändra. När en ändring har gjorts dröjer det 24 månader innan en ny ändring kan göras. Mer om ändring i momsregistreringen hittar du på Skatteverkets webbplats.

Du kan också behöva göra korrigeringar i ditt företags momsdeklaration, om du upptäcker att något blivit fel. Det räcker dock inte med att rätta de uppgifter som blivit fel, utan du måste lämna in en ny momsdeklaration som är korrekt ifylld. Det går inte att faxa in deklarationen, utan den ska skickas in i original eller fyllas i digitalt. Ändringar kan göras så långt tillbaka i tiden som sex år efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret gått ut. För detta måste du dock begära omprövning.

Vad ska en momsdeklaration innehålla?

Momsdeklarationen ska innehålla uppgifter om företagets försäljning, samt utgående och ingående moms.

Hur rättar jag en momsdeklaration?

Om du har lämnat in en momsdeklaration till Skatteverket, och sedan upptäcker att något är fel i denna, ska du göra en ny deklaration och lämna in denna. Det är viktigt att du fyller i alla uppgifter i denna, inte bara de som blev fel tidigare.

När ska momsdeklarationen vara inne?

Momsdeklarationen ska vara inlämnad den 12:e varje månad, utom i januari och augusti. Då ska den istället lämnas in senast den 15:e. Detta gäller för företag med en årlig omsättning på mindre än 40 miljoner. Om det rör sig om ett företag med större årsomsättning ska den lämnas in senast den 26:e månaden efter redovisningsperiodens slut.

Hur ska momsdeklarationen bokföras?

När en momsrapport bokförs redovisas antingen en momsskuld i kontogrupp 26, eller en momsfordran i kontogrupp 16. Om företaget ska erhålla moms uppstår en kreditering i kontogrupp 19, och ett konto i kontogrupp 20 debeteras. Om företaget ska betala in mer pengar bokförs detta genom att ett konto i kontogrupp 19 debeteras, och ett konto i kontogrupp 16 krediteras.