Välj en sida

Lönsamhet

Summering av lönsamhet

  • Lönsamhet är när intäkterna är större än kostnaderna. Man kan även titta på om individuella projekt eller investeringar är lönsamma.
  • En vanlig formel för lönsamhet är resultat/insats, dvs vanligtvis tittar man inte bara på vinst, utan på vinst i relation till det kapital som satsats.
  • Lönsamhet krävs för att överleva på sikt.

Lönsamhet är när intäkterna är större än kostnaderna, dvs att företaget går med vinst. Man kan också tala om lönsamhet för individuella projekt och andra typer av investeringar. För att avgöra om lönsamheten är tillräcklig bör den sättas i relation till något, till exempel det kapital som satsats.

För att kunna mäta lönsamhet används ofta formeln resultat/insats. Det finns ett flertal relevanta nyckeltal för att avgöra om ett företag är lönsamt. Begrepp som avkastning och räntabilitet är vanligt förekommande. Tittar man på hela verksamheten kan man mäta räntabilitet på totalt kapital, vilket är vinst efter finansiella intäkter dividerat med de totala tillgångarna.

Analys av lönsamhet

Anledningen till att lönsamhet är ett såpass centralt begrepp inom företagsekonomi, är att företag måste vara lönsamma för att kunna överleva på sikt. Det beror på att marknaden hela tiden förändras och kräver anpassningar. Kapital behövs för att anpassa sig efter bland annat förändrade behov hos kunderna eller nya innovationer av konkurrenterna,

Företag kan välja att låna kapital för att kunna genomföra en förändringsprocess. De som kliver in som finansiärer vill veta att att företaget har möjlighet att betala tillbaka lånet. I det här sammanhanget blir lönsamhet viktigt. Utan någon form av mervärde och överskott blir det svårt att säkra mer kapital och att göra företagets ägare nöjda.

Lönsamhet

Hur länge kan ett företag fortsätta vara olönsamt?

Det beror på hur kraven ser ut från ägare och investerare. Ibland är man beredd att fortsätta att tillföra kapital i hopp om att den framtida lönsamheten blir bättre. Andra gånger kan det vara ett tecken på att affärsidén inte håller och att verksamheten bör avvecklas.

Varför bortser man ibland från räntekostnader i lönsamhetsanalyser?

Ofta vill man titta på hur bra företaget klarar sig utan att ta hänsyn till hur det har finansierats. Till exempel kan lån med dåliga villkor göra att många nyckeltal blir lidande, trots att företaget har en förhållandevis lönsam verksamhet. Finansieringen brukar kunna åtgärdas på sikt.

Vilka nyckeltal är relevanta för lönsamhet?

I en analys av lönsamhet försöker man avgöra överskott/mervärde när affärsidén utövas. Man kan titta på vinstmarginal, bruttomarginal och nettomarginal eller nyckeltal för räntabilitet/avkastning på både totalt kapital och eget kapital. I lönsamhetsanalyser använder man i regel många olika nyckeltal för att få en så tydlig bild som möjligt.

Vad ingår inte i en lönsamhetsberäkning?

Att tänka på är att företag inverkar på samhället i stort. Det kan skapa värden som inte märks i resultat- och balansräkningen. På samma sätt kan ett företag även skapa kostnader för samhället som en lönsamhetsberäkning bortser från. Statliga myndigheter är till exempel sällan lika fokuserade på lönsamhet som investerare.

Vad kallas de kalkyler som görs för att beräkna lönsamhet?

Eftersom lönsamhet inte bara handlar om att göra vinst, utan snarare storleken på vinsten i relation till vad som investeras, används en rad olika beräkningsmetoder. De behöver kunna se om det blir ekonomiskt fördelaktigt. Ett exempel är en investeringskalkyl för att avgöra en långsiktig investerings lönsamhet.