Välj en sida

Likviditet

Summering av likviditet

  • Likviditet är ett nyckeltal som utgör mått på en verksamhets kortsiktiga betalningsförmåga.
  • Summan på bankkontot och de kontanter som finns i kassan räknas som likviditet.
  • Aktier, obligationer och liknande räknas inte som likviditet.
  • Likviditeten ger en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation, och är inte 100 % exakt.

Med likviditet menas de ekonomiska medel man har till hands för att kunna driva företaget; köpa in varor, betala fakturor och göra diverse olika investeringar. Det handlar om den kortsiktiga betalningsförmågan som ett företag har, med avseende på räkningar och andra löpande kostnader.Likviditet

I korthet är likviditeten den summa som finns tillgänglig på företagets bankkonto, även om detta inte är hela sanningen. Både den summa pengar som finns på bankkontot och eventuella kontanter i en kassa räknas här in som likvida medel. Däremot räknas inte aktier, obligationer och dylikt in i denna kategori.

När man talar om likviditet menar man ofta kassalikviditet. Denna beräknas på följande sätt: summan av omsättningstillgångarna minus varulager och pågående arbete divideras med de kortfristiga skulderna*. Resultatet är kassalikviditeten, som bör vara minst 100 %.

Ett företag som inte anses ha någon likviditet benämns ofta som illikvid, vilket är en term för dålig likviditet. Detta handlar om en situation där företaget inte har någon kortsiktig möjlighet att betala sina räkningar och göra upp sina skulder. Detta är förstås mycket problematiskt och kan raskt leda till konkurs om inget görs.

Hög likviditet är eftersträvansvärt

100 % likviditetEn god likviditet i ett företag är en bra värdemätare för ett framgångsrikt företag – särskilt utåt, mot leverantörer och andra instanser där man gör sina inköp. Detta ökar på företagets trovärdighet och är välgörande för relationsbyggande med andra företag samt möjliggör finansiering på ett helt annat sätt. Likviditeten visar också hur väl företaget förväntas klara den närmaste framtiden, exempelvis klara sina betalningar och åtaganden.

I ett aktiebolag har ägarna ofta en förväntning att likviditeten ska vara så pass hög att verksamheten ska kunna drivas utan problem, samtidigt som den inte får vara för hög, eftersom avkastningen då blir lägre. Den enda förväntade avkastningen på likvida medel är nämligen räntan på bankkontot.

Nystartade företag får ofta problem med likviditeten, eftersom en snabb tillväxt innebär att mycket kapital binds upp i kundfordringar, lager m.m. Ett sätt att minska riskerna för likviditetsproblem är att göra en likviditetsbudget.

Gör en likviditetsbudget

En likviditetsbudget är en sammanställning över förväntade in- och utbetalningar under en tidsperiod. På detta sätt går det att se om pengarna i företagets kassa kommer att räcka till alla betalningar under perioden.

En likviditetsbudget kan föras parallellt med resultatbudgeten. Hur budgeten ska göras beror på vilken typ av företag det rör sig om. Aktiebolag och ekonomiska föreningar, som är juridiska personer, ska ha med den preliminära F-skatten som betalas varje månad i sin likviditetsbudget. I dessa bolag tar ägarna också ut lön, vilket innebär att lönerna ska tas med i likviditetsbudgeten, tillsammans med inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter.

I handelsbolag och enskilda firmor är det ägaren eller ägarna som betalar skatten. Likviditetsbudgeten måste därför ta upp de privata utlägg som ägarna måste göra för att täcka de utgifterna. Budgeten ska även ta med de uttag som ägarna gör ur företaget.

Öka likviditeten

Företagets likviditet ökar förstås genom att sälja varor och tjänster – om man gör vinst på sin försäljning. Vid behov av en ökad likviditet kan man frigöra kapital på olika sätt.

För att öka kassalikviditeten kan ett företag göra något av följande:

  • Förlänga kredittiderna hos sina leverantörer
  • Förkorta kredittiderna för kunderna
  • Ändra rutinerna för att kunna fakturera snabbare
  • Öka kontantförsäljningens andel i företaget
  • Minska bindningen av kapital i rörelsekapital, exempelvis genom att minska varulagret

Ytterligare en möjlighet att utöka företagets likviditet är förstås att låna pengar. Här kan ett företag ta ett så kallat företagslån hos banken, eller någon annan lånegivare. Man kan också ta in en investerare, som mot ersättning lånar ut en del av sitt kapital åt företaget.

Har man som ägare, eller om man på annat sätt har engagemang i företaget, möjlighet att undvara en summa pengar kan detta göras som ett tillskott. I ett aktiebolag ses detta som ett aktieägartillskott, om pengarna kommer från någon av företagets aktieägare. Möjligheten finns också att låna ut pengar till sitt företag mot ränta.

Stora investeringar innebär minskad likviditet, och det är en anledning till att företag ofta väljer leasing. På detta sätt slipper man den initial investeringskostnaden, och betalar en mindre avgift varje månad. Även om den totala kostnaden på detta sätt blir högre är det att föredra, ur likviditetssynpunkt.

Slutligen bör man komma ihåg att likviditeten, även om den är viktig, inte ska tillmätas för stor betydelse. Detta nyckeltal ger en ögonblicksbild av företagets ekonomiska situation. Om du använder den tidigare nämnda formeln kommer alla omsättningstillgångar att räknas med, men det är inte alla dessa som i verkligheten kan omvandlas till kontanter.

* Som kortfristiga skulder räknas även de kommande tolv månadernas amorteringar på de långfristiga skulderna.

Varför är likviditet viktigt?

Det enkla svaret är att företaget måste ha tillräckligt mycket pengar i kassan för att kunna betala sina utgifter i tid. Dålig likviditet betraktas också, i de flesta fall, som ett tecken på att företaget har ekonomiska problem.

Hur beräknas likviditet?

Det vanligaste sättet att mäta likviditet är att ange kassalikviditeten. Den räknas fram genom att omsättningstillgångarna, exklusive varulagret och pågående arbeten, divideras med de kortfristiga skulderna.

Hur stor likviditet bör ett företag ha?

Lagom, är det korta svaret. Låg likviditet innebär låg förmåga att klara betalningar, men alltför hög likviditet innebär dålig avkastning på företagets pengar. En siffra som ofta anges är 100 % kassalikviditet, vilket innebär att omsättningstillgångarna är lika stora som de kortfristiga skulderna. Vad som är för högt varierar dock stort, från en verksamhet till en annan.

Vad räknas som hög likviditet?

Hög likviditet, som visar att tillgångarna är större än skulderna, är högre än 100 %. Ibland anges likviditeten också med decimaler. Mer än 1,0 är då att betrakta som högt.

Hur kan jag förbättra mitt företags likviditet?

Det finns många åtgärder för att förbättra företagets likviditet. Det enklaste sättet är att öka inflödet av kontanter, och minska utflödet. Detta kan göras genom att förlänga företagets kredittider hos leverantörer, och förkorta kundernas kredittider, samt fakturera snabbare.