Välj en sida

Likvida medel

Summering

  • Likvida medel är direkta pengar i form av kontanter eller kontotillgångar.
  • Andelen likvida medel är att mått på hur företaget kan komma att hantera plötsliga situationer när det gäller kostnader.
  • Det gäller att inte slarva med tillgången av likvida medel, eftersom detta kan resultera i ekonomiska problem.

Hur påverkas de likvida medlen av årets kassaflöde?

Denna fråga är felaktigt ställd. Det är snarare så att det är förändringarna i likvida medel under ett år som är kassaflödet.

Vad är ingående likvida medel?

Ingående likvida medel är de likvida medel en verksamhet har i början av en period i likviditetsbudgeten. De utgående likvida medlen från månad 1 blir ingående likvida medel för månad 2.

Likvida medel i ett företag är helt enkelt direkt tillgängliga pengar i form av kontanter eller tillgångar på kontot. Det är dock viktigt att förstå att likvida medel inte räknas som aktier eller obligationer. Det är mycket väsentligt att ett företag har tillräckligt med likvida medel. Undersökningar visar bl.a. att företag med god tillgång på likvida medel är mer benägna att satsa offensivt.

De likvida medlen ska nämligen tjäna som betalningar av fakturor, löner och liknande och saknas det pengar så kan företaget få svårt att betala fakturor eller löner i tid, vilket kan resultera i påminnelseavgifter och andra ekonomiska bekymmer. Man ska därmed alltid se till att ha tillräckligt med pengar på kontot.

Extra viktiga är de likvida medlen för företag som befinner sig i en tillväxtfas. För att förbättra sin likviditet kan ett företag ta lån, utnyttja checkkrediter eller använda sig av factoring, alltså att sälja fakturor. Dessa lösningar är dock kortsiktiga, och för att förbättra likviditeten på längre sikt är det mer fördelaktigt att bygga upp en buffert.

Bokföring av likvida medel

Likvida medel är tillgångar som omedelbart kan omsättas i kontanta medel. I detta räknar man ofta även in kundfordringar om dessa kan säljas vidare, eftersom detta kan ge tillgång till likvida medel snabbt. Vid balansräkningen beräknas summorna på konton för kassa och bank.
Likvida medel

Likviditetsbudget

Ett företag bör alltid upprätta löpande likviditetsbudgetar för att få en klar överblick vad man har på kontot, och inte minst för att veta hur likviditeten kommer att se ut när stora kostnadsposter uppstår. Betalningsströmmarna in och ut från företaget matchar sällan verksamhetens intäkter och kostnader. Försäljningen kan exempelvis vara högre än inbetalningarna en månad, till följd av den kredittid som företaget ger sina kunder. Om verksamheten är kraftigt säsongsberoende måste hänsyn också tas till detta i likviditetsbudgeten.

För att kunna göra detta måste man således beräkna hur mycket pengar som kommer in respektive ska betalas när de olika transaktionerna står för dörren. Budgeten inkluderar poster som löner, skatter, investeringar, marknadsföringsutgifter, amorteringar, räntebetalningar, leverantörsbetalningar m.m. Planerade in- och utbetalningar sammanställs i likviditetsbudgeten, för att det ska gå att utläsa företagets budgeterade likviditet vid olika tidpunkter. Likviditetsbudgeten sammanställs månad för månad, men sträcker sig över hela året.

Posterna i en likviditetsbudget är

  • Ingående behållning, alltså de ingående likvida medel som finns vid början av budgetperioden
  • Inbetalningar (+)
  • Utbetalningar (-)

De medel som utgör utgående behållning när en budgetperiod tar slut blir ingående behållning när nästa period inleds. Likviditetsbudgeten visar bolagets kortsiktiga betalningsförmåga, och lejonparten av siffrorna redovisas inklusive moms. Bland undantagen finns försäkringar, amorteringar, ränta, skatter, och arbetsgivaravgifter.

Med en löpande likviditetsbudget kompletterar man sedan likviditetshanteringen så att man vet att det alltid finns pengar för oväntade utgifter och möjlighet att sköta de löpande betalningarna. Därför är det också bra att man inte låter kredittiden för kunderna löpa alltför länge då pengar ständigt måste flöda genom företaget. Denna bit är lite mer svårhanterlig.

Ett verktyg för att skapa en likviditetsbudget finns på webbplatsen Verksamt.

Förvaltning av likvida medel

Det är också av yttersta vikt att ett företag förvaltar de likvida medlen på bästa tänkbara sätt för att få till ett bra cash management, vilket är ett annat ord för förvaltning av likvida medel. Detta innebär att se till att tillgången alltid finns samt hur man förräntar dem på bästa sätt. Här spelar också likviditetsbudgeten stor roll.

Man vill nämligen vara mån om sina kunder och ge dem förmånliga kredittider men det kan samtidigt vara svårt att kontrollera deras inbetalningar på intäktssidan i bokföringen. Därför bör man alltid ha en marginal. Ett smart sätt är att alltid arbeta med rullande likviditetsbudgetar var tredje månad, så att man inte går miste om något.