Välj en sida

Långfristiga skulder

Vad menas med långfristiga skulder?

Till motsats från kortfristiga skulder som förfaller inom ett år, sträcker sig de långfristiga skulderna längre än så. Därav kännetecknas ofta långfristiga skulder såsom ett banklån, checkräkningskrediter m.m. där en överenskommelse om löptid har gjorts upp i förväg. Långfristiga skulder tas upp som en post i företagets balansräkning och ingår då på kreditsidan.
För övrigt ska långfristiga skulder, precis som kortfristiga skulder utgöra den passiva sidan i balansräkningen. Tillsammans med obeskattade reserver, avsättningar samt det egna kapitalet, figurerar skulderna på samma sida. När skulden är återbetald eller bortskriven, ska den bokas bort från företagets balansräkning. En struken skuld ska införas som en intäkt i resultaträkningen.

Så klassificeras en långfristig skuld

Långfristiga skulder kännetecknas nästan enbart av att företaget har tagit finansiell hjälp i form av ett lån från en bank eller ett kreditinstitut. Ett sådant lån kan röra sig om antingen raka lån eller annuitetslån. I de flesta fall grundar sig lånet på skuldebrev eller avtal som beskriver löptid, ränta osv.
Därtill ska de långfristiga skulderna alltid överstiga 1 års löptid för att klassificeras som långfristiga. Ett företag som handlar med värdepapper och andra finansiella instrument kan bokföra sina långfristiga skulder som varulager, vilket sker på samma sätt som vid kortfristiga skulder vid aktiehandel. Dock ska finansiella instrument delas upp och redovisningen är överlag lite kämpigare här.
[dt_vc_list]

  • Långfristiga skulder är raka motsatsen till kortfristiga skulder, eftersom en långfristig skuld har en längre löptid som sträcker sig över 1 år och framåt
  • De vanliga exemplen på långfristiga skulder är banklån och lån från andra kreditinstitut samt checkräkningskrediter m.m.
  • Långfristiga skulder ingår som en post i balansräkningen och hamnar på kreditsidan tillsammans med eget kapital, avsättningar.

[/dt_vc_list]

Måste de långfristiga skulderna redovisas med ytterligare information?

Ja, vid både kortfristiga och långfristiga skulder, bör man ha sidoordnade register och noteringar där det klart och tydligt framkommer hur man värderar, klassificerar och omräknar skulderna. Det är ett hjälpmedel både för företget och i senare skede för granskande myndigheter. Det hjälper också att stämma av saldon.

Kan en långfristig skuld ses som kortfristig i vissa sammanhang?

Ja, om vissa kostnader som leverantörskostnader, upplupna kostnader för personalen och dylikt ingår i företagets vanliga verksamhetscykel och utgör vanligt rörelsekapital, men ska betalas senare än 1 år efter balansdagen, så ses de således som kortfristiga, även om löptiden sträcker sig längre än 12 månader.

Är långfristiga skulder alltid förpliktelser?

Ja, en långfristig skuld är alltid en förpliktelse som en näringsverksamhet är skyldig att betala tillbaka till en långivare inom en viss tidsperiod. Det innebär kort och gott att det kommer att ske ett ekonomiskt utflöde ur företaget som således går förlorat för en redovisningsenhet.

Kan man överlåta en långfristig skuld?

Ja, i viss mån kan man göra det, beroende på hur skuldebrevet är gjort. Rör det sig om ett enkelt skuldebrev så får det inte överlåtas till annan person. Handlar det istället om ett löpande skuldebrev så har man friheten att överlåta det till någon annan.

Vad sker om en långfristig skuld stryks?

Om en långfristig skuld stryks eller bortskrivs, ska den först bokföras som struken i balansräkningen och sedan ska det även ske en omräkning i företagets resultaträkning, då den bortskrivna skulden nu står som en intäkt. Samtliga omräkningar måste också styrkas med information om hur man har tänkt och gjort.