Välj en sida

Lagervärdering

Vad menas med Lagervärdering?

I slutet på varje räkenskapsår, ska de företag som har ett befintligt lager värdera det och inventera det. Detta kallas för en lagervärdering och det finns flera metoder att ta till hjälp när detta moment ska utföras. Varulager består av materiella tillgångar som ännu inte sålts. Lager kan värderas på verkligt värde, återanskaffningsvärde och anskaffningsvärde.
Verkligt värde är också nettoförsäljningsvärdet, vilket är det beräknade försäljningsvärdet minus de kostnader som uppkommer i samband med försäljning. Återanskaffningsvärdet är värdet som varan skulle haft om man hade återanskaffat den. Anskaffningsvärdet är värdet som varan hade haft om man hade färdigställt den. Detta sistnämnda, samt det verkliga värdet är mest använt inom lagervärdering.

FIFI och LIFO vid lagervärdering

Det finns 2 metoder/principer (datastrukturer) att använda sig av när man värderar lager. Dessa kallas FIFO och LIFO och står för ”first-in-first-out” och ”last-in-first-out” . FIFO innebär att varor som köpts in först också ska säljas ut först för att minska svinnet. LIFO är det motsatta – de senast inköpta varorna säljes först.

I Sverige används FIFO, medan LIFO är vanligt i USA hos bland annat stormarknader och tobaksaffärer när de beräknar sina lagervärden. LIFO anses nämligen ge skattelättnader – något man tar hårt på i Sverige. Kan man inte använda FIFO så finns det alternativ genom att göra en genomsnittsberäkning och få fram anskaffningsvärdet:

  • Ingående lager + årets inköp/antal inköp
[dt_vc_list]

  • Lagervärdering måste göras vid räkenskapsårets slut och ingå i redovisningen. Värderingen görs med datastrukturerna FIFO eller LIFO (FIFO i Sverige)
  • Inkurans (svinn) räknas bort med 3% om man värderar med återanskaffningsvärdet. Lagret får också justeras till 97% av sammanlagt anskaffningsvärde enligt alternativregeln
  • Lägsta värdet-principen tillämpas alltid och innebär att det lägsta värdet utgör grunden för värderingen

[/dt_vc_list]

Vad är inkurans?

Inkurans medtas ofta vid beräkning av lagervärdering, vilket utgör ett avdrag. Inkurans är ett annat ord för svinn, eftersom varor som ligger på lager kan minska i värde, passera bäst före-datum, bli defekta eller på något annat sätt bli mindre attraktiva. Inkuransen är 3% och beräknas per vara eller i vissa fall hela lagret.

Värderas lagret per vara, per grupp eller kollektivt?

Lagertillgångar ska normalt värderas post för post, d.v.s. per vara för att bli så exakt som möjligt. Under vissa omständigheter får dock ett lager värderas kollektivt som en enskild grupp om gruppen anses som en enhet i sig. Detta kan t.ex röra sig om samma grupp av råvaror.

Får man kvitta varor mot varandra?

Nej. Man får enligt skattereglerna inte kvitta en varugrupps lägre värde mot en annan varugrupps högre värde. Man får alltså inte föra samman olika varugrupper i värderingen. Alla varor ska beräknas enligt lägsta värde-principen och en sammanföring kan då ge en felaktig bild av lagrets värde.

Vad är alternativregeln?

När man tillämpar alternativregeln utgår man från det samlade anskaffningsvärdet i lagret. Man kanske har värderat vissa varor till sitt anskaffningsvärde medan andra har värderats enligt sitt nettoförsäljningsvärde. Man gör då en justering och en schablonmässig inkurans på 3%. Alternativregeln är förbjuden vid värdering av fastigheter, värdepapper, utsläppsrätter och elcertifikat.

Vad innebär egentligen lägsta värde-principen?

Lägsta värde-principen (LVP) är en huvudregel vid lagervärdering. På bokslutsdagen ska alla varor värderas till det lägsta av sitt anskaffningsvärde och det verkliga värdet. Det är alltid det lägsta värdet som gäller och är det anskaffningsvärdet som är lägst görs ett avdrag om 3% som utgör inkuransen – även kallat 97-procentsregeln.