Välj en sida

Kundförlust

Vad menas med Kundförlust?

Med en kundförlust menas en förlust som uppstår när en kund inte kan betala en faktura på grund av bristande betalningsförmåga. En kundförlust kan vara antingen befarad eller konstaterad. Det är bara vid en konstaterad kundförlust som säljaren har rätt att återfå den utgående moms som tidigare har redovisats på momsdeklarationen.
En befarad kundförlust innebär att kunden fortfarande inte har betalat fakturan efter att förfallodatumet har passerat och det är osäkert om betalningen kommer att ske. Vid en konstaterad kundförlust finns det däremot starka skäl att tro att kunden inte kommer att kunna betala fakturan, till exempel om kunden har gått i konkurs.

Kundförlust och moms

Om kunden inte har betalat sin faktura och säljaren inte tror att kunden kan betala, bokförs försäljningsbeloppet exklusive moms som befarad förlust. Om säljaren kan visa att kunden inte kommer att kunna betala bokförs försäljningsbeloppet och momsen som konstaterad kundförlust. Kundens oförmåga att betala kan visas genom konkursbeslut, ackord eller resultatlösa utmätningsförsök av Kronofogden.
När kundförlusten är konstaterad kan säljaren återfå den utgående momsen. Säljaren korrigerar då den utgående momsen som tidigare har redovisats genom att minska den med ett belopp som motsvarar momsen på förlusten. Beloppet beräknas efter samma momssats som på den ursprungliga fakturan. Korrigeringen av momsen görs i momsdeklarationen för den period under vilken kundförlusten har konstaterats.
[dt_vc_list]

  • En kundförlust uppstår när en kund inte har några ekonomiska möjligheter att betala en faktura.
  • Det finns två typer av kundförluster: befarade och konstaterade. Endast konstaterade kundförluster ger säljaren rätt att återfå momsen.
  • För att en kundförlust ska anses som konstaterad ska säljaren kunna visa, genom exempelvis konkursbeslut, att kunden inte kommer att betala fakturan.

[/dt_vc_list]

När kan man betrakta en kundfordran som befarad kundförlust?

Om kunden inte har betalat sin faktura efter att förfallodatum har passerat och säljaren har gjort upprepade resultatlösa försök att driva in skulden genom att exempelvis skicka ut påminnelser eller lämna över ärendet till ett inkassoföretag, kan kundfordran betraktas som kundförlust.

Hur ska man redovisa en konstaterad kundförlust i momsdeklarationen?

Om en konstaterad kundförlust uppstår redovisas reduceringen av både den momspliktiga försäljningen och den utgående momsen i momsdeklarationen. Reduceringen av den momspliktiga försäljningen redovisas i ruta 05 och reduceringen av den utgående momsen i ruta 10, 11 eller 12, beroende på momssatsen.

Är kunden fortfarande betalningsansvarig?

Kunden är inte befriad från betalningsansvaret även om kundfordran betraktas som kundförlust. Först när kundfordran preskriberas upphör kundens betalningsansvar, då säljaren förlorar sin rätt att kräva betalning. En kundfordran preskriberas tio år efter sin uppkomst (tre år för konsumentfordran) om inte något preskriptionsavbrott, exempelvis en betalning eller ett löfte om betalning, har skett.

Vad gäller vid återvunna kundförluster?

Om säljaren, efter att en kundförlust har konstaterats, senare får betalt, ska den utgående momsen redovisas på nytt. Momsen redovisas i momsdeklarationen för den period under vilken betalningen har skett. Kontot som man i sådana fall kan kreditera är 3950 – återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar.

Hur kan man minska risken för kundförluster?

Ett sätt för säljaren att minska risken för kundförluster är att göra kreditupplysningar på sina kunder. Om en kund inte anses vara tillräckligt kreditvärdig och säljaren befarar att kunden inte kommer att kunna betala, kan säljaren kräva förskottsbetalning från denna kund för att undvika kundförlust.