Välj en sida

Kostnadsansvar

Summering

  • Kostnadsansvaret är ett sätt att mäta produktiviteten men också för att se hur olika kostnader fördelas, inom hälso- och sjukvårdsbranschen eller inom tillverkningsföretag. Vem betalar för vad? Vem ansvarar för vad? Detta är frågor som ställs, inte minst inom sjukvården och landstingen. Kort och gott handlar det om att bära ett ansvar som skapar en budget med mål och mått på ett ekonomiskt plan.
  • Den person som har kostnadsansvaret måste ha förmågan att själv kunna påverka kostnaderna, annars kan denne inte tilldelas ansvaret. Detsamma gäller för intäktsansvar, resultatansvar, räntabilitetsansvar osv. Chefer som t.ex bara kan ha inflytande på intäkter eller kostnader, kan alltså inte bära ansvaret för resultatet.
  • Kostnadsansvaret är en relativt stor börda för en chef, då detta ekonomiska ansvar väger tungt för ett företags framtid. Det har figurerat många incidenter i media, där chefer har tvingats avgå eller blivit rejält ifrågasatta för att de inte levt upp till sin påstådda kompetens.

Kostnadsansvar är precis som det låter, ett ansvar för att upprätthålla en budget av kostnader i ett företag. Alla typer av organisationer och företag har ett kostnadsansvar, oavsett om det handlar om näringslivet eller sjukvården, kommuner med mera, men det är framför allt vanligt hos tillverkningsföretag. Kostnadsansvaret gäller således upprätthållandet av budgetar med inräknade kostnader.

De avdelningar på ett företag som har ett kostnadsansvar, måste ha en överordnad som i sin tur kan påverka de kostnader som kan tänkas uppstå. Kan chefen inte påverka kostnaderna, får däremot inte kostnadsansvaret påtvingas denne. Kostnadsansvaret ingår i ekonomistyrningen och har en enskild chef med tillhörande avdelning som råder över detta ansvar.

KostnadsansvarAndra ansvarstaganden som är viktiga

Förutom kostnadsansvaret gäller också intäktsansvar och resultatansvar inom ekonomistyrningen. Intäktsansvaret ansvaras av en chef som har ansvar för alla intäkter, resultatansvaret riktar sig till ansvar för företagets resultat osv. Resultatansvaret är den budget som både innehåller intäkter och kostnader. Här handlar mycket om att skapa fiktiva siffror för att få en uppfattning.

För alla dessa typer av ansvarsåtaganden, gäller samma princip – att en chef som inte kan påverka intäkter, kostnader och dylikt inte kan ha ett intäktsansvar, resultatansvar osv. Inom kostnadsansvar kan man också dela upp saker i rent kostnadsansvar och standardkostnadsansvar. Det förstnämnda riktar in sig på resursförbrukning medan den sistnämnda gäller resultatförbrukning.

Standardkostnadsansvar 

Standardkostnadsansvaret är vanliga inom produktionsavdelningar. Det gäller då att kunna minska standarkostnaderna inom tillverkningen utan att kvaliteten för den skull påverkas negativt. Denna typ av ekonomiskt ansvar passar när det talas om de standaridiserade prestationerna. Standardkostnadsansvaret lämpar sig för att se förhållandet mellan den verkliga och den planerade resursförbrukningen.

Vad är ett decentraliserat kostnadsansvar?

Det talas mycket om decentrialiserat kostnadsansvar inom sjukvården. Det innebär att till skillnad från ett centralt kostnadsansvar, så delas kostnadsansvaret ut på andra enheter än bara den enskilda kliniken. Decentrialiserat kostnadsansvar är kostnadseffektivt, men beroende på var det tillämpas (som sjukinrättningar) kan andra nackdelar uppkomma (patienter går miste om vissa behandlingar etc.)

Vad är rent kostnadsansvar?

Det rena kostnadsansvaret brukar ofta tilldelas administrativa avdelningar eller tillverkningsdivisioner och fokuserar enbart på resursförbrukningen. Här får enheten ett fast belopp som ingår i budgeten och mer tilldelas inte. Inom standardkostnadsansvar kan budgeten vara högre, om produktionen också ökar. Rent kostnadsansvar kan således betecknas som en aning snävare.

Vem har kostnadsanvaret i ett företag?

Det är varje kostnadsställe på ett företag som bär ansvaret för kostnadsansvaret. Ett kostnadsställe är en avdelning eller med ett annat namn, en organisatorisk enhet. Inom denna enhet finns det en chef som bär huvudansvaret. Dennes ansvar innebär kontroll på kostnader och kalkylobjekten som fått dem att uppstå.

Varför är kostnadsansvar så viktigt?

Dels är det väsentligt för att mäta företagets produktivitet och dess framgång ur ett rent kostnadsperspektiv, men det är också extremt viktigt att någon bär ansvaret för kostnader (och även intäkter) så att budgeten hålls och inte skenar iväg – en generell kontroll upprätthålls. Tyvärr har många företag slarvat, och fått negativa påföljder.