Välj en sida

Kortfristiga skulder

Vad menas med kortfristiga skulder?

En kortfristig skuld är en skuld som ett företag belastas av på kort sikt och som har en begränsad löptid, vilket brukar vara 1 år eller kortare. De vanligaste kortfristiga skulderna är leverantörsskulder, intjänad semesterlön och bonusar till personal samt skatteskulder. De kortfristiga skulderna ingår som en egen grupp i företagets balansräkning och summeras där.
Balansräkningen är således den del av redovisningen som visar företagets tillgångar och skulder. De olika kontona i bokföringen brukar ge en klar och tydlig bild över de kortfristiga skulderna. Motsatsen till kortfristiga skulder, är långfristiga skulder som överstiger en löptid om 1 år. Det rör sig då vanligtvis om t. ex. banklån och obligationslån.

Redovisning av kortfristiga skulder

Samtliga kortfristiga skulder räknas ihop i balansräkningen och redovisas vid bokslutet. Skulderna ska återbetalas inom ett år från det datum som balansräkningen sammanställts. Om en kortfristig skuld har återbetalats ska den inte bokföras på någon annan plats än i balansräkningen. I de händelser man stryker en kortfristig skuld, tillförs en intäkt i resultaträkningen.
Om man som företag bokför olika kortfristiga skulder separat, så är det av yttersta vikt att man även sammanställer och upprättar information om dem så att det framgår tydligt i bokföringen och i samband med årsbokslutet. Ett sätt är då att ha sidoordnade register som ska redovisas tillsammans med balansräkningen och ingå som underlag.
[dt_vc_list]

  • En kortfristig skuld kan vara en leverantörsskuld, semesterlön och dylikt som ska betalas inom en löptid av 1 år
  • Kortfristiga skulder ingår som en egen grupp i balansräkningen och redovisas vid bokslutet
  • Återbetalningar av kortfristiga skulder redovisas bara i balansräkningen och en struken skuld bokförs som en intäkt i resultaträkningen

[/dt_vc_list]

Hur återbetalas kortfristiga skulder?

Till skillnad från långfristiga skulder som normalt betalas löpande och amorteras, då de ofta avser längre lån m.m, betalas kortfristiga skulder oftast vid ett tillfälle, det vill säga vid förfallodatumet som skulden avser. Dock kan de återbetalas vid flera tillfällen om det till exempel rör sig om ett kortare lån med kort löptid.

Måste kortfristiga skulder bokföras i SEK?

En omräkning till redovisningsvalutan ska alltid ske om företaget driver handel eller gör affärer med andra länder som tillämpar annan valuta. Omräkningen sker då i det värdet som skulden hade den dag då den inträffade. Dock kan fakturan utställas i annan valuta, men bokföringen måste alltid räknas om till SEK.

Kan kortfristiga skulder betraktas som varulager?

Ja, i den mån det gäller företag som bedriver handel med finansiella instrument och värdepapper av olika slag kan deras kortfristiga skulder bokföras som varulager och då redovisas på kontot ”Övriga lagertillgångar”.
Posten ”Övriga kortfristiga placeringar” gäller istället värdepapper och placeringar som inte kan placeras på något annat konto för omsättningstillgångar.

Vad är det för moms på kortfristiga skulder?

Det uppkommer ingen moms på vare sig finansiella skulder, amortering eller räntan som räknas till skulden. Om en kortfristig skuld avser en icke-levererad vara eller tjänst, ska utgående moms istället redovisas i samband med en förskottsbetalning. På en leverantörsskuld som innebär en utförd prestation ska vanligtvis moms ingå.

Hur ska upplysning om de kortfristiga skulderna ske?

Det är viktigt att ett företag tydligt visar på de principer och tillvägagångssätt som tillämpats när man omräknat och/eller beräknat de kortfristiga skulderna. Information och noteringar ska sammanställas och stämmas av i sidoordnade register och innefatta allt från erkännande, klassificering, omräkningar, värderingar och liknande.