Välj en sida

Kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning kan bli aktuell i ett aktiebolag (AB) i ett läge där man märker att det egna kapitalet håller på att förbrukas. I regel fungerar en kontrollbalansräkning som så att företaget får räkna upp sitt varulager till försäljningspriset, till skillnad från i resultaträkningen där varulagret beräknas till anskaffningsvärdet.

Det egna kapitalet

Det egna kapitalet (EK) beräknas som skillnaden mellan ett företags tillgångar och skulder. I ett nyare företag som kämpar för att växa är det mycket vanligt att det tar tid innan man når ett plusresultat. Med ett minusresultat, som ofta betyder att man förbrukat det egna kapitalet, får man då ta till en kontrollbalansräkning.

Kontrollbalansräkning – sammanfattning

Kontrollbalansräkning

  • En kontrollbalansräkning kan bli aktuellt när ett AB märker att det egna kapitalet (EK) är på väg att förbrukas.
  • Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder.
  • Vid en kontrollbalansräkning får varulagret räknas upp till försäljningspriset, till skillnad från anskaffningsvärdet som är praxis vid den vanliga resultaträkningen.

Anskaffningsvärdet

När ett företag köper in varor beräknas ett så kallat anskaffningsvärde på varorna. Detta värde används sedan i bokföringen, i resultat- och balansräkningen. Ett anskaffningsvärde består av själva kostnaden (d v s priset) för varje enskild samt dessutom den kostnad som varit för att kunna ta hem den till det egna lagret (frakt etc.).

Försäljningsvärdet

Vid en kontrollbalansräkning får, som redan nämnts, företaget räkna upp varulagret till försäljningsvärdet. Här får man med andra ord sätta sig och sammanställa priserna ut till kund. Dock ska man räkna detta värde exklusive moms. Försäljningsvärdet ska rimligen ge lagret ett mycket högre värde och kan då användas till att balansera underskottet från resultaträkningen.

Bolagsstämma nödvändig

I det fall att företaget märker att egna kapitalet håller på att förbrukas, måste bolagets ledning träffas för att besluta vad som ska göras. Det handlar egentligen bara om två alternativ; antingen återställa aktiekapitalet (genom kontrollbalansräkning) eller att likvidera bolaget. Om inget görs kan styrelseledamöterna bli personligt ekonomiskt ansvariga.

Om läget förbättras

I det fall att företaget börjar göra ett bättre resultat, exempelvis på gund av ökad försäljning, kan den pågående kontrollbalansräkningen avslutas. Den har ju i det här läget spelat ut sin roll, eftersom ingen brist på kapital finns längre. I så fall kan företaget helt enkelt fortsätta sin verksamhet som tidigare.

Revisorns arbete

Det som företagets revisor ska göra i det fall att det blir en kontrollbalansräkning, är att granska denna så att den blir korrekt utförd enligt alla konstens regler. Om allt ser korrekt ut, undertecknas (och kommenteras) kontrollbalansräkningen av revisorn, för att markera att denne tagit del av detta.

Det personliga ansvaret

Som redan nämnts kan det få följder för styrelsens ledamöter om ingenting görs, det vill säga om bolaget har kapitalbrist men väljer att blunda för detta. I det fallet kan dessa berörda personer bli personligt ansvariga och på så sätt betalningsskyldiga. Det gäller med andra ord att företaget gör som seden kräver.