Välj en sida

Koncernbidrag

Vad menas med ett Koncernbidrag

En koncern är en associationsrättslig form för en sammanslutning av företag till en ekonomisk enhet. Koncernmodern (moderbolaget) har en aktiemajoritet eller en röstmajoritet i de berörda dotterbolagen. För att skattemässigt avdragsgilla och skattepliktiga koncernbidrag ska kunna lämnas eller ges krävs att koncernmodern är ett svenskt aktiebolag, ekonomisk förening, sparbank. ömsesidigt försäkringsbolag, skattskyldig stiftelse eller ideell förening.
Vidare krävs att koncernmodern äger mer än 90 % av aktierna i de berörda dotterbolagen. Dotterbolagen måste vara svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Koncernbidrag ger möjlighet att utjämna vinster och förluster mellan koncernbolagen. Det påverkar beskattningsunderlaget i de berörda bolagen. Koncernen ges möjlighet att använda oskattade vinstmedel i ett bolag för att utveckla ett annat.

Koncernbidragets betydelse för företagare

Ofta vill ägare och ledning att ett företag ska ha fokus på affärsidén och genomföra den utifrån en samlad strategi. Fokus ska ligga på kärnverksamheten. Ibland köper företag till ytterligare verksamheter som ligger mer eller mindre i linje med det köpande företagets affärsidé, strategi och övergripande mål.
Ofta vill det köpande företaget behålla identitet, kultur, struktur och organisation i det förvärvade bolaget utifrån hypotesen att det skapar ett bättre långsiktigt resultat än om verksamheten skulle föras över till det köpande företaget. Genom att det föreligger ett koncernförhållande har det setts som rimligt att avdragsgilla och skattepliktiga koncernbidrag ska kunna ges och lämnas inom koncern.
[dt_vc_list]

  • Koncernbidrag utjämnar skattemässiga vinster och förluster mellan dotterbolag som ingår i en koncern
  • Det skapar möjlighet att använda oskattade vinstmedel från ett dotterbolag för att genomföra offensiva utvecklingsinsatser i ett annat dotterbolag
  • Koncernbidragsmöjligheten ger förutsättningar att kunna driva flera dotterbolag med egen affärsidé och strategi som annars utifrån skattemässiga kanske hade lagts samman till ett bolag.

[/dt_vc_list]

Hur ger man ett koncernbidrag till ett annat bolag i koncernen?

Beslut fattas om att det ena dotterbolaget skall lämna ett koncernbidrag till ett annat samt belopp. Överföring sker av det fastställda beloppet till det mottagande bolaget och bokförs i respektive bolag. Bidraget lämnas i anslutning till upprättande av årsbokslut.

Vilka beloppsbegränsningar finns på storleken på koncernbidrag?

Det finns inga beloppsbegränsningar alls utan det kan handla om såväl större som mindre belopp. Syftet är ju att åstadkomma en så låg skattekostnad som möjligt sett ur koncernbolagens totala perspektiv. Det innebära praktiken att undvika att något enskilt dotterbolag visar minusresultat ur ett skattemässigt perspektiv.

Kan jag köpa ett bolag efter beskattningsårets slut och använda koncernbidragsreglerna?

För att få lämna koncernbidrag krävs att de berörda bolagen varit koncernbolag under hela beskattningsåret. Det går således inte att i efterskott, d.v.s. efter beskattningsårets utgång, konstruera koncernbolagsstrukturer. Svaret på din fråga är således nej. Däremot får du ju använda koncernbidragsregler kommande beskattningsår.

Måste en koncernmoder driva verksamhet för att koncernbidragsreglerna ska gälla?

En koncernmoder måste vara ett svenskt aktiebolag eller ekonomisk förening. Bolaget behöver inte driva annan verksamhet än att ha som enda uppgift att äga andra bolag (och tillgångar) i syfte att skapa en koncern. Denna konstruktion är i praktiken vanligt förekommande.

Hur fungerar det med säkerheter för lån när det finns en koncern?

Varje dotterbolag har ju möjlighet att skapa finansieringsmöjlighet på egen hand. Oftast kan dock bättre villkor fås ju större och relevant säkerhet som kan ställas. Det innebär att koncernens finansieringsfrågorna ofta hanteras på en gemensam övergripande nivå för d berörda koncernbolaget.