Välj en sida

Kompletteringsregeln

Vad menas med Kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln är en regel som gör det möjligt att skriva av anläggningstillgångar helt och hållet under en tidsperiod på fem år. Till skillnad från huvudregeln där avskrivning görs med 30 procent per år, kan en anläggningstillgång skrivas av helt och hållet uppdelat över fem år. Man skriver då av 20 procent av anskaffningsvärdet om året.
En förutsättning för att man ska kunna använda sig av kompletteringsregeln är att man vet när anläggningstillgången har inskaffats och vilken utgift som företaget har haft för att kunna köpa in det. Vid inköpet av en anläggningstillgång bör du fundera över om det är mest fördelaktigt att använda sig av huvudregeln eller av kompletteringsregeln för avskrivningen.

För dig som har tillgångar i företaget

Kompletteringsregeln är relevant för de företagare som gör stora investeringar i tillgångar som behövs för att driva företaget. Vid en stor investering så kan man inte dra av hela kostnaden som en utgift direkt samma år, utan måste göra en avskrivning under flera år i framtiden.
De investeringar som kan skrivas av är så kallade anläggningstillgångar, vilka är sådana tillgångar som är avsedda att användas under en längre tid. Det kan dels röra sig om stora fysiska tillgångar såsom maskiner, byggnader och inventarier men också om immateriella tillgångar såsom patent samt forskning och utveckling. Även finansiella tillgångar såsom värdepapper och fordringar räknas med.
[dt_vc_list]Det viktigaste att komma ihåg vad gäller kompletteringsregeln är:

  • Avskrivning enligt kompletteringsregeln sker med 20 procent av anskaffningsvärdet under fem år tills anläggningstillgången är helt avskriven.
  • Du måste välja mellan avskrivning enligt huvudregeln där 30 procent av värdet skrivs av varje år, eller kompletteringsregeln.
  • Endast anläggningstillgångar kan skrivas av enligt kompletteringsregeln.

[/dt_vc_list]

Vad kallas kompletteringsregeln med ett annat namn?

Kompletteringsregeln kallas även för 20-regeln, eftersom man skriver av 20 procent av anskaffningsvärdet under fem år till skillnad från 30-regeln där man skriver av 30 procent om året från det värde som anläggningstillgången har i dagsläget. 20-regeln innebär alltid en femårig avskrivning medan 30-regeln innebär en fortskridande avskrivning.

Vilka fördelar finns med kompletteringsregeln?

En fördel med att välja kompletteringsregeln istället för huvudregeln är att anläggningstillgången blir avskriven helt och hållet efter fem år. Om man istället skriver av enligt huvudregeln så skriver man av 30% av det aktuella värdet varje år, vilket innebär att den aldrig blir helt avskriven.

Vilka nackdelar finns med kompletteringsregeln?

Nackdelen med att välja kompletteringsregeln är att den initiala avskrivningen blir lägre. Vid det första årets slut kan man skriva av 20 procent, medan en avskrivning enligt huvudregeln möjliggör att 30 procent kan skrivas av det första året. Detta jämnar dock ut sig i längden.

Vilka inventarier kan jag skriva av direkt?

De inventarier som kan skrivas av direkt är de som har en livslängd under tre år samt inventarier av ett mindre värde, i regel under 5000 kronor. Så fort inventarierna utgör ett större inköp eller har en lång livstid så ska de skrivas av enligt särskilda regler.

När används inte kompletteringsregeln?

Kompletteringsregeln används endast vid så kallad räkenskapsenlig avskrivning och ej vid så kallad restvärdesavskrivning. För att få använda räkenskapsenlig avskrivning ska den löpande bokföringen avslutas i ett bokslut och det bokförda värdet ska vara lika med det skattemässiga värdet. Vid restvärdesavskrivning får man avskriva högst 25 procent.