Välj en sida

Kassaflödesanalys

Vad är en Kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys är ett perfekt mått för att se över förändringar i ett företags likvida medel. Det vittnar om inbetalningar och utbetalningar under en viss tidsperiod, och visar hur kassaflödet ser ut. Detta är särskilt viktigt för stora bolag, men är ypperligt att göra även för mindre typer av verksamheter.
Större företag som tillämpar K3-blanketten är tvungna att lämna kassaflödesanalyser i sina årsredovisningar, tillsammans med resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse. Huruvida ens företag räknas som ett större företag eller inte, avgörs i årsredovisningslagen. Kassaflödesanalysen är således en intressant rapport för både verksamheten själv, samt för företagets intressenter, och används också i syfte att jämföra olika bolag.

Tre typer av kassaflödesanalys

Det är viktigt att veta att en kassaflödesanalys består av tre delar.

  • Den löpande verksamheten – visar försäljningssiffror, kundfordringar, avskrivningsjusteringar m.m.
  • Investeringsverksamheten – investeringar av tillgångar och avyttring av sådana
  • Finansieringsverksamheten – utdelningar, skuldamorteringar, nyemissioner, koncernbidrag

Det gäller alltså att dela upp sin kassaflödesanalys för att få en djupare inblick över samtliga intäkter och utgifter.

Alla dessa tre sektioner är av stor vikt för t.ex. långivare och investerare – dels för att få en skymt av verksamhetens förmåga att betala sina skulder och dels för att få en överblick av den finansiella styrkan. En del använder även kassaflödesanalysen som ett lönsamhetsmått, men det är dock inte alltid ett dominerande mått på framgång.
  • Kassaflödesanalysen är en fullständig rapport över in- och utströmning av likvida medel i en verksamhet. Den är viktig, både ur företagets egen synvinkel och ur intressenternas.
  • Analysen ska delas upp i tre sektioner – löpande verksamhet, finansieringsverksamhet och investeringsverksamhet.
  • Märk väl att större företag måste lämna en kassaflödesanalys i sin årliga redovisning.

Vad är fritt kassaflöde?

Det finns mycket som kommer ut genom en grundlig kassaflödesanalys och ett nyckeltal att inte missa, är fritt kassaflöde. Detta kan med andra ord räknas som en vinst och används i aktieanalyser för att visa bolagets riktiga vinst. Den stora fördelen är att fritt kassaflöde inte är förändringsbart, som t.ex. vinst i resultaträkning.

Måste även mindre företag göra en kassaflödesanalys?

Företag som hör till K3, måste enligt lag lämna ifrån sig sin kassaflödesanalys, i sin årsrapport. Företag med K2 behöver inte göra det, men det rekommenderas. Faktum är att en kassaflödesanalys är bra för alla företag, eftersom det då blir lättare att vidta åtgärder och se varför olika förändringar sker.

Hur kan företaget gå bra, utan att ha ett bra kassaflöde?

Denna fråga är det många som ställt sig. Det är ofta en verksamhet tycks gå som på räls – trots detta är det brist på pengar. Anledningen kan vara att man tillämpat för långa kredittider och att kundfordringarna inte kommit in. Stort lager kan också vara orsaken.

Hur ska jag få ett rullande kassaflöde?

Om ditt företag skulle ha brist på pengar, kan det vara ett problem. Skulder måste betalas i tid och löner likaså. En idé är att korta kredittiderna, sälja av lagret, förhandla om priser, mejla fakturor, sänd ut påminnelser i tid, undvik kunder som betalar långsamt, undvik dolda kostnader m.m.

Vad är "årets kassaflöde"?

Kassaflödesanalysen är uppdelad i tre delar, men för att sätta pricken över i:et så görs ofta en fjärde sektion som kallas för årets kassaflöde. Där summerar man beloppen från de tre resterande delarna och kan således jämföra siffrorna med balansräkningens likvida medel för att se att allt stämmer.