Välj en sida

Kapitalomsättningshastighet

KapitalomsättningshastighetKapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som beskriver hur effektivt ett företag använder sitt kapital sett i relation till sin omsättning. Omsättningshastigheten anger omsättningens, alltså försäljningens, storlek i förhållande till de totala tillgångarna. Nyckeltalet används ofta tillsammans med andra nyckeltal för att bedöma företags effektivitet.

Följande formel används för att beräkna kapitalomsättningshastigheten:

Kapitalomsättningshastighet=företagets omsättning / företagets totala kapital

När kapitalomsättningshastigheten har beräknats kan företagets avkastning beräknas genom att multiplicera kapitalomsättningshastigheten med verksamhetens vinstmarginal.

Varje företag bör försöka ha en så hög kapitalomsättningshastighet som möjligt för att binda så lite kapital som möjligt sett i relation till omsättningen. Nyckeltalet används lämpligast för att jämföra utvecklingen i det egna företaget eller branschen, eftersom det påverkas kraftigt av om verksamheten som bedrivs är personal- och kapitalintensiv, samt av om företagets äger sina lokaler och sin utrustning, eller hyr dessa.

Företagares nytta av nyckeltalet

Ett sätt att se på kapitalomsättningshastigheten är att detta nyckeltal visar hur mycket försäljning som genereras för varje krona företaget har i kapital. Som företagare kan du ha stor nytta av att analysera ditt företags kapitalomsättningshastighet under flera år. Det ger dig möjlighet att fundera på vad skillnader mellan olika år beror på, men framför allt vad du kan göra framgent för att höja kapitalomsättningshastigheten. Det är värdefullt att göra motsvarande analys och jämföra med konkurrenterna.

KapitalomsättningshastighetFöretag med låg vinstmarginal har ofta hög kapitalomsättningshastighet, och omvänt gäller att företag med hög vinstmarginal har låg kapitalomsättningshastighet. Företag i tjänstesektorn har också ofta högre kapitalomsättningshastighet än företag inom handeln, eftersom de har mindre tillgångar.

Företagets avkastning bestäms av kapitalomsättningshastighet och vinstmarginal. Om vi antar att vinstmarginalen är konstant år för år, kommer kapitalomsättningshastigheten att vara den faktor som avgör nivån för avkastningen. Därför spelar kapitalomsättningshastighet och de två faktorerna som ingår i nyckeltalet (totala tillgångar och omsättning) stor betydelse för företagets avkastning, speciellt som vinstmarginalen ofta påverkas av branschens konkurrenssituation.

Allt kapital, oavsett om det kommer från ägarna eller från långivare, kostar pengar. Därför är det viktigt att binda så lite kapital som möjligt i verksamheten. Genom att beräkna företagets kapitalomsättningshastighet får du ett mått på hur väl ditt företag lyckas med detta.

Förbättra verksamhetens kapitalomsättningshastighet

Ett företag kan öka sin kapitalomsättningshastighet genom att minska sitt varulager, eftersom det också minskar det bundna kapitalet. Andra sätt att öka kapitalomsättningshastigheten är att effektivisera kreditgivningen och strama upp kravrutinerna till kunderna.

[dt_vc_list]

  • Kapitalomsättningshastighet är ett nyckeltal som mäter företagets kapitaleffektivitet.
  • Genom att jämföra ditt företags kapitalomsättningshastighet år för år, samt jämföra med konkurrenter i samma bransch, får du en god grund att stå på för att vidta åtgärder för att förbättra nyckeltalet.
  • Branscher son kräver lite kapital i form av fastigheter, maskiner och inventarier, lager, har oftast hög kapitalomsättningshastighet.

[/dt_vc_list]

Räkneexempel

Ett företag har en omsättning på 9 300 000 kronor, och tillgångar på 2 500 000 kronor. Omsättningshastigheten blir då 3,7 (9,3 / 2,5).

Hur påverkas kapitalomsättningshastigheten när försäljningen ökar kraftigt?

När försäljningen ökar innebär ju det att omsättningen ökar. Om vi antar att företagets tillgångar är konstanta kommer kapitalomsättningshastigheten att öka (=förbättras), företaget binder mindre kapital sett i relation till omsättningen. Frågan är om den ökade försäljningen kan ske med oförändrad vinstmarginal eller om den sänkts för att öka omsättningen.

Vilka branscher har hög respektive låg kapitalomsättningshastighet?

Tjänsterelaterade branscher, t.ex. IT, ekonomi, juridik, behöver inte tillgångar i maskiner, inventarier, varulager i omfattning som behövs för t.ex. verkstads- och pappersmassaindustrin. Generellt har kapitalintensiva branscher en lägre kapitalomsättningshastighet jämfört med t.ex. tjänsteföretag. Volvo, Scania, Ericsson har en kapitalomsättningshastighet på lite mindre än 1 över tid, Ica, Axfood ofta 2.5-3.

Hur påverkas kapitalomsättningshastigheten av operationell leasing?

Vid operationell leasing som finansieringsform uppstår en kostnad i resultaträkningen, men maskiner och inventarier som leasingfinansieras tas inte upp i företagets balansräkning. Det innebär att tillgångarna i företaget blir lägre jämfört med om företaget köpt och ägt maskinerna. Lägre tillgångar i balansräkningen medför att kapitalomsättningshastigheten förbättras (höjs).

Hur påverkar varulagret kapitalomsättningshastigheten?

Varulager är ju nödvändigt för såväl tillverkande företag som för handelsföretag för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt. Ett litet varulager förbättrar kapitalomsättningshastigheten. Åtgärder du kan vidta för att minimera ditt varulagret är att försöka få leverantörerna hålla lager för dina insatsvaror och att leverera försäljningsklara produkter så fort möjligt till dina kunder.

Hur påverkas kapitalomsättningshastigheten av om jag äger eller hyr företagets lokaler?

Om du hyr lokalerna får företaget en kostnad i resultaträkningen för hyra. Om företaget äger lokalerna är det en anläggningstillgång i balansräkning, som skrivs av över tid. Konsekvensen blir att kapitalomsättningshastigheten, allt annat lika, är högre för företaget om lokalerna hyrs.