Välj en sida

Kapital

Summering av kapital

  • Kapital var till en början ett ekonomiskt begrepp som representerade en typ av fond som genererade avkastning, det vill säga lönsamhet.
  • Idag är dock begreppet kapital betydligt mer omfattande i sin användning och förklaring.
  • Ett kapital i ett företag idag syftar till alla typer av resurser som finns i verksamheten och som kan leda till lönsamhet. På så vis befinner sig kapitalbegreppet och termen avkastning ständigt i relevant relation till varandra.

Vilken relation har termen avkastning till kapital?

Ett kapital är en typ av resurser och tillgångar som kan generera avkastning. Det innebär i praktiken att tillgångarna, exempelvis ett varulager, kan öka omsättningen i ett företag. En större omsättning kan leda till lönsamhet och på så sätt relaterar avkastning och kapital till varandra.

Vad är humankapital?

Begreppet kapital består av flera olika typer av resurser och tillgångar. Varianten humankapital syftar till den interna kunskapsbank, kompetens och expertis som finns i ett företag. Det är alltså medarbetarnas skicklighet och förmåga att prestera ett visst arbete som i sin tur kan generera avkastning i företaget.

Kapital var först ett begrepp för att beskriva en fond som genererade ränta som avkastning. Numer avser dock termen mer än så; nämligen olika former av tillgångar. Den röda tråden är att det rör sig om tillgångar som kan generera lönsamhet (avkastning). De vill säga en värdestigning.

Kapital kan vara olika typer av resurser såsom likvida medel, pengar, maskiner, varor och byggnader. Inom ekonomins värld brukar begreppet finansiellt kapital ställas i relation till ekonomiskt kapital. Det förstnämnda avser resurstillgångar som företag behöver för att generera varor eller tjänster. Ekonomiskt kapital är det belopp som behövs för att täcka kostnader i ett företag.

Kapital inom företagsvärlden

Begreppet kapital har en viktig innebörd för företag då det är de resurser som används i verksamheten. Det kan vara allt från utrustning till finansiella medel. Ofta är det företaget som äger kapitalet, även om det också kan vara ”inhyrt” (lokaler). Företags lönsamhetsberäkningar och nyckeltal baseras ofta på kapitalet.

Ett företags kapital presenteras i samband med bokföring och redovisning som en post i balansräkningen. Begreppet används för att förklara vilken typ av resurser eller tillgångar det rör sig om – med den gemensamma nämnaren att de kan generera avkastning. Kapitalet kan delas upp i olika typer av delkapital i ett företag. Medarbetarnas skicklighet och arbetsförmåga representerar det humana kapitalet. Det finansiella kapitalet är företags pengar och placeringar i fonder samt aktier medan det ekonomiska kapitalet står för likviden som täcker kostnader. Realkapitalet representeras av maskiner, utrustning och annat som används i verksamheten. Immateriellt kapital är till exempel goodwill eller produkter med patent.

Kapital är ofta en grundstomme för diverse nyckeltal som företag använder sig av för att sätta mått på lönsamheten. Ett positivt kapital innebär att verksamheten mår bra och att resurser finns tillhanda. Nettoomsättningen i ett företag är summan av tillgångarna minus skulderna. Det är ett samlat mått på värdet av verksamheten och kan även gå under benämningen bokföringsvärde.

Eget kapital

Det egna kapitalet är ekonomiska tillskott i verksamheten från ägarna. Ett eget kapital är inte lånat kapital eller skulder utan kommer från den ”egna fickan”. När en verksamhet är i drift kan också kapitaltillskott bli ett alternativ för att stärka företaget eller öka värdet på något. Skillnaden är alltså att ett tillskott sker när verksamheten är aktivt istället för vid starten som i fallet med det egna kapitalet.

Eget kapital

Vad är eget kapital?

Eget kapital återfinns i företags balansräkning och det är den del som ägs av företaget själv. Kapitalet är alltså inte någon skuld eller inlånat belopp. Beräkningen av det egna kapitalet är tillgångarnas belopp reducerat med företagets skulder. Ägarna har alltså skjutit in kapitalet från ”egen ficka” i samband med starten.

Vad är kapitaltillskott?

Ett kapitaltillskott är att likna vid eget kapital, men det sker under verksamhetens aktiva gång. Det innebär i praktiken att ägarna skjuter till med kapital när företaget är i drift till skillnad från vid starten. Inte sällan användas kapitaltillskott inom bostadsbranschen för att öka värdet på bostäder.

Vad menas med nettoförmögenhet?

Ett företags nettoförmögenhet är resultatet som uppkommer när tillgångarna reduceras med skulderna. Det är med andra ord ett mått för hur mycket värt ett företag är. Inom bokföring och redovisning går nettoförmögenhet ofta under termen bokföringsvärde. Ett företag som ökar sin nettoförmögenhet i jämn takt tenderar att sitta på goda finanser.